Sylabus předmětu SVRK2 - Světový jazyk - Ruština K 2 (PEF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SVRK2
Název předmětu česky:
Světový jazyk - Ruština K 2
Název předmětu anglicky: Russian K 2
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský; magisterský; magisterský navazující; doktorský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
ruština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Děkanát PEF (PEF)
Fakulta:
Vyučující: Ing. Mgr. Šárka Jeřábková (garant)
Mgr. Marina Shchavruk (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Hlavním cílem předmětu je osvojení si a prohloubení znalostí obecného jazyka, a to ve všech jazykových dovednostech (čtení, psaní, poslech, ústní projev).
 
Obsah předmětu:
1.
1. týden (dotace 1/1)
 
a.
1. Počasí
2. Skloňování základních číslovek
3. Podmiňovací způsob
4. Podmínkové věty
ř. SLovesa na -НУТЬ

2.
2. týden (dotace 1/1)
 
a.
1. Vlaková doprava
2. Kolik je hodin?
3. Slovesa pohybu
4. Zvláštnosti podstatných jmen mužského rodu v množném čísle
5. Nepravidelná slovesa 8: БЕЖАТЬ

3.
3. týden (dotace 1/1)
 
a.1. Žena za volantem
2. Vazby typu ТРУДНО, ВАЖНО... - JE TĚŽKÉ, JE DŮLEŽITÉ...
3. Sklońování osobních zájmen
4. Nepravidelná slovesa 9: НЕСТИ, ВЕСТИ, УПАСТЬ

4.
4. týden (dotace 1/1)
 
a.1. Volný čas
2. Spojky ЧТОБЫ, ДЛЯ ТОГО, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ, ВМЕСТО ТОГО ЧТОБЫ - aby, proto aby, místo toho, aby
3. Nepravidelná slovesa 10: ДАВАТЬ
4. 6. pád podstatných jmen mužského rodu na -У, -Ю (в лесу, на краю)

5.5. týden (dotace 1/1)
 
a.1. KIno a divadlo
2. Česká vazba BYL + infinitiv
3. Zájmena tázací a vztažná
4. Záporná zájmena a příslovce
5. Nepravidelná slovesa 11: СНЯТЬ, ЗАНЯТЬ

6.
6. týden (dotace 1/1)
 
a.
1. Korespondence: dopisy a internet
2. Datum
3. Nepravidelná slovesa 12: ОДЕТЬ
4. Neurčitá zájmena a příslovce
5. Sloveso БЫТЬ s význameme BÝT, EXISTOVAT

7.
7. týden (dotace 1/1)
 
a.1. Co se vám líbilo (nelíbilo) v Rusku?
2. Opakovací lekce

8.
8. týden (dotace 1/1)
 
a.
1. Co hvězdy vypovídají o člověku.
2. Spojky И, А, НО
3. Zájmena ВЕСЬ, ВСЯ, ВСЁ, ВСЕ
4. Stupňování přídavných jmen a příslovcí
5.

9.
9. týden (dotace 1/1)
 
a.
1. Můj životopis
2. Přechylování
3. Slovesný vid

10.
10. týden (dotace 1/1)
 
a.
1. Práce a zaměstnání
2. SPojky ANI, ANI-ANI
3. 3. stupeň přídavných jmen a příslovcí
4. Zájmena САМЫЙ a САМ

11.
11. týden (dotace 1/1)
 
a.
1. Peníze
2. Počítaný předmět
3. Přídavná jména slovesná činná

12.
12. týden (dotace 1/1)
 
a.1. Příroda a člověk
2. Trpný rod (pasivum)
3. Přídavná jména slovesná trpná
4. Sponové sloveso ЯВЛЯТЬСЯ

13.
13. týden (dotace 1/1)
 
a.
1. Co dns píšou v novinách.
2. Skloňování podstatnách jmen typu АНГЛИЧАНИН
3. Věty s neurčitým a všeobecným podmětem
4. Přechodník
5. Potřebnost, nutnost, nezbytnost

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhKombinované studium
konzultace
10 h
příprava na zkoušku
9 h
příprava na průběžné hodnocení28 h
příprava na průběžný test
9 h
Celkem
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Ve 14. týdnu semestru absolvuje student závěrečný zápočtový test elektronickou formou skládající se z 60 otázek, student musí uspět minimálně na 70%, tzn. musí získat minimálně 42 bodů z 60. Po udělení zápočtu je student připuštěn k ústní zkoušce testující ústní projev (plynulost, přesnost, rozsah slovní zásoby, výslovnost). Student má u přípravy k dispozici slovník. Doba přípravy je 15 minut. Doba trvání zkoušky je také 15 minut a minimální hranice úspěšnosti 60%, maximální 100%. Student je ohodnocen známkou A-F.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Kombinované studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
NEKOLOVÁ, V. -- CAMUTALIOVÁ, I. -- VASILJEVA-LEŠKOVÁ, A. Ruština nejen pro samouky. 1. vyd. Praha: Leda, 2002. 535 s. ISBN 80-85927-96-9.

Doporučená:
Kol. Česko-ruská konverzace. 1. vyd. Voznice: LEDA, 2003. 407 s. ISBN 80-7335-020-3.
Česko-ruský slovník I. A - 0. 1. vyd. Praha: SPN, 1976. 580 s.
Česko-ruský slovník II. P - Ž. 1. vyd. Praha: SPN, 1976. 861 s.
BALCAR, M. Ruská gramatika v kostce. 1. vyd. Praha: Leda, 1999. 125 s. ISBN 80-85927-56-X.
VENCOVSKÁ, M. Rusko-český slovník: Russko-češskij slovar. 1. vyd. Praha: LEDA, 2002. 1334 s. ISBN 80-85927-99-3.
POHLEI, P. -- ŠROUFKOVÁ, M. Ruština, čeština - praktický slovník. 1. vyd. Voznice: Leda, 2003. 703 s. ISBN 80-7335-030-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 4. 12. 2019.

Typ výstupu: