Sylabus predmetu BS - Bakalářský seminář (PEF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
BS
Název předmětu česky: Bakalářský seminář
Název předmětu anglicky:
Bachelor Seminar
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, etapa A 2/1, etapa B 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: Ing. Bc. Marcela Basovníková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Luděk Benada, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Tomáš Dania (zkoušející)
Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jitka Dušková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Dita Henek Dlabolová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor)
doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Veronika Kajurová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Blanka Kedroňová (zkoušející)
Mgr. Radka Klvaňová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Luděk Kouba, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Radovan Kožíšek, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Renata Kučerová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Soňa Kukučková, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Michal Mádr, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor)
Ing. Andrea Martinčič (zkoušející)
Ing. Alena Melicharová, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Hana Porkertová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Šárka Stojarová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Turčínek, Ph.D. (cvičící, tutor, zkoušející)
Ing. Terézia Vančová (zkoušející)
JUDr. Bohumil Vítek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Marek Záboj, Ph.D. (zkoušející)
Lic. Silvie Zámečník (zkoušející)
Ing. Stratos Zerdaloglu (zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
ČetnostKapacitaPoznámka
Čtvrtek
13.00-14.50
Q22
D. Henek Dlabolová, M. Machay, H. PorkertováPřednáška
Každý týden
60
 
Pátek
13.00-16.50
Q05není určen
Cvičení
Každý týden25výuka probíhá jednou za semestr
Pátek
13.00-16.50
Q05
Cvičení
Každý týden
25
výuka probíhá jednou za semestr
Pátek18.00-18.50
Q32
M. MachayPřednáškaNepravidelně58
 
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je volba tématu a vedoucího práce. Obsahem přednášek a cvičení je seznámení se s principy vědecko-výzkumné práce a s psaním odborného textu. V průběhu předmětu je vypracováno oficiální zadání bakalářské práce a je přeloženo vedoucímu ústavu a pak děkanovi ke schválení.
 
Obsah předmětu:
1.Přednášky a cvičení k psaní závěrečné práce. (dotace 14/4)
 
a.
Závěrečná práce - proces volby tématu, formální požadavky
b.
Základy vědecké práce
c.Akademické psaní a citace
d.
Práce s šablonou a formální požadavky (cvičení)

2.
Volba tématu bakalářské práce a tedy i vedoucího práce v rámci nabízených témat fakulty. (dotace 0/0)
3.
Podle pokynu vedoucího práce činnosti na bakalářské práci (samostudium, literární rešerše,...). (dotace 0/0)
4.
V závěru semestru společně s vedoucím práce vypracování zadání závěrečné práce a jeho následné předložení ke schválení vedoucím příslušného odborného ústavu a děkanem fakulty. (dotace 0/0)
5.
Podrobné informace na: www.pef.mendelu.cz/zaverecne-prace. (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
14 h2 h
cvičení4 h0 h
konzultace
2 h
2 h
příprava na průběžné hodnocení
0 h
16 h
Příprava zadání BP
36 h
36 h
Celkem
56 h
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Malý zápočet získává student za schválené a vyzvednuté zadání bakalářské práce. Vedoucí bakalářské práce pak následně zadává koncem zkouškového období zápočet ukončující předmět za splnění jím stanovených podmínek souvisejících typicky se zpracováním základního teoretického přehledu, sestavení vhodného datasetu či sepsání základů literární rešerše.

Předmět může mít student zapsán i během zahraničního výjezdu. V takovém případě je nutné domluvit se s uvažovaným vedoucím na vhodné formě komunikace, a brát v úvahu nutnost podepsat zadání ještě před koncem výukové části semestru.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BAILEY, S. Academic writing: a handbook for international students. 2. vyd. London: Routledge, 2006. 260 s. ISBN 0-415-38419-2.
RYBIČKA, J. -- ČAČKOVÁ, P. -- PŘICHYSTAL, J. Průvodce tvorbou dokumentů. 1. vyd. Bučovice: Martin Stříž, 2011. 224 s. ISBN 978-80-87106-43-3.
KRATOCHVÍL, J. Jak citovat.  [online]. 2014. URL: https://kuk.muni.cz/animace/eiz/pdf.php?file=publikacni_etika/citace.pdf.

Doporučená:
ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. V Olomouci: Votobia, 1997. 271 s. Velká řada / Votobia ;. ISBN 80-7198-173-7.
VÁVROVÁ, H. -- MIKAN, P. -- SYNEK, M. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Praha: Oeconomica, 2011. 70 s. ISBN 978-80-245-1819-0.
GERŠLOVÁ, J. Vádemékum vědecké a odborné práce. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2009. 148 s. ISBN 978-80-7431-002-7.
The essentials of academic writing. New York: Houghton Mifflin Co., 347 s. ISBN 0-618-21599-9.
Dle tématu a doporučení vedoucího práce
Vyhláška děkana a další oficiální předpisy dostupné na: www.pef.mendelu.cz/zaverecne-prace

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období LS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 13. 2. 2020.

Typ výstupu: