Sylabus předmětu DISI - Diplomní seminář IS/ICT (PEF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: DISI
Název předmětu česky:
Diplomní seminář IS/ICT
Název předmětu anglicky: Masters Thesis Seminar - IS/ICT
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 1/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Garant předmětu:
doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Garantující ústav: Děkanát PEF (PEF)
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující: Ing. Jiří Balej, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. František Dařena, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející)
Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Kolomazník, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jaromír Landa, Ph.D. (zkoušející)
Ing. David Procházka, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Přichystal, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. (zkoušející)
RNDr. Zuzana Špendel, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Oldřich Trenz, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. (zkoušející)
Prerekvizity: (Systémové inženýrství nebo nyní Systémové inženýrství)
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Středa15.00-16.50
Q15
Přednáška
Každý týden
48
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je orientovat studenta v problematice řešení svého diplomového úkolu. Student získává znalosti z oblasti formálních i odborných zásad zpracování kvalifikační práce v příslušném oboru a odnáší si také dovednosti potřebné pro formální zpracování svého diplomového úkolu po stránce gramatické, typografické a grafické, jakož i dovednosti aplikovat získávané teoretické poznatky. Předmět je přímým předchůdcem a podporou předmětu Diplomová práce IS/ICT, jehož obhajoba je součástí Státní závěrečné zkoušky.
 
Obsah předmětu:
1.Metodická doporučení pro psaní diplomových prací (dotace 1/0)
 
a.
a) Struktura diplomové práce
b.
b) Formální pravidla zpracování diplomových prací
c.
c) Citační pravidla a etické zásady tvorby vlastních prací
d.d) Metodologie tvorby odborné práce
e.
e) Inženýrské dílo

2.Vypsaná témata diplomových prací, jejich odborné zaměření a výstupy (dotace 2/0)
3.Zpracování záměru diplomového úkolu pod vedením vedoucích řešených problematik (dotace 8/0)
 
a.
a) Zpracování tezí (záměru) diplomového úkolu
b.b) Oponentura tezí diplomového úkolu
c.
c) Rozpracování projektu návrhu řešení v souladu se strukturou diplomového úkolu

4.
Prezentace a obhajoba zpracovaného záměru. (dotace 3/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
14 h
zpracování projektů
42 h
Celkem
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Malý zápočet - poté, co garant programu podepíše zadání. Je zadán studijním oddělením.

Velký zápočet - poté, co student obdržel malý zápočet a splnil další požadavky, pokud byly předepsány vedoucím diplomové práce. Zápočet uděluje vedoucí diplomové práce.

Předmět je možné studovat během zahraničního výjezdu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PETERKOVÁ, J. Tvorba diplomové práce. 2. vyd. Praha: Oeconomica, 2011. 81 s. ISBN 978-80-245-1791-9.
STAŇKOVÁ, P. Metodická doporučení pro psaní bakalářských a diplomových prací. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. 42 s. ISBN 978-80-7318-896-2.
RYBIČKA, J. Doporučení pro úpravu diplomových a jiných prací.  [online]. 2006. URL: http://dahlia.mendelu.cz/~rybicka/zpract/jaknadip.pdf.

Doporučená:
VÁVROVÁ, H. -- MIKAN, P. -- SYNEK, M. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Praha: Oeconomica, 2011. 70 s. ISBN 978-80-245-1819-0.
KUBÁTOVÁ, H. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 978-80-244-1589-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-SI-EI Ekonomická informatika, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Obor N-SI-EI Ekonomická informatika, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 4. 12. 2019.

Typ výstupu: