Sylabus předmětu DPII - Diplomová práce IS/ICT (PEF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: DPII
Název předmětu česky:
Diplomová práce IS/ICT
Název předmětu anglicky:
Master Thesis IS/ICT
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (10 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Garant předmětu:
doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Středa
9.00-10.50
Q31
Cvičení
Každý týden
30
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je vypracovat pod vedením vedoucího práce diplomovou práci v rozsahu 2,5-4 AA. Diplomovou prací student prokazuje svou schopnost práce s odbornou literaturou, při formulování a vědeckého přístupu k řešené problematice v rámci studovaného oboru. Dále musí prokázat schopnost vyřešit unikátní problém z oblasti informačních systému nebo informatiky.
 
Obsah předmětu:
1.Realistická příprava k obhajobě, rozbor a vhodné nasměrování zvolených témat diplomových prací, vysvětlení doporučené formy, typického obsahu a způsobu zpracování diplomové práce, včetně typografických zásad při tvorbě vědecké publikace. (dotace 0/0)
2.
Individuální prezentace studentských prací.
Příprava k obhajobě (informace o typickém průběhu, vhodné formě prezentace a o způsobu hodnocení).
(dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
konzultace
10 h
příprava prezentace20 h
zpracování projektů
250 h
Celkem280 h
 
Požadavky na ukončení:
Studentovi bude udělen zápočet vedoucím závěrečné práce po splnění následujících požadavků:
- průběžné konzultace s vedoucím práce,
- odevzdaná práce nevykazuje znaky plagiátorství,
- práce je vypracována v souladu s platnými předpisy univerzity a univerzitních součástí,
- elektronická i tištěná verze práce je shodná.

Tento předmět si student může zapsat při zahraničním výjezdu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
RYBIČKA, J. Doporučení pro úpravu diplomových a jiných prací.  [online]. 2006. URL: http://dahlia.mendelu.cz/~rybicka/zpract/jaknadip.pdf.
VÁVROVÁ, H. -- MIKAN, P. -- SYNEK, M. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Praha: Oeconomica, 2011. 70 s. ISBN 978-80-245-1819-0.

Doporučená:
STAŇKOVÁ, P. Metodická doporučení pro psaní bakalářských a diplomových prací. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. 42 s. ISBN 978-80-7318-896-2.
KUBÁTOVÁ, H. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 978-80-244-1589-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-SI-EI Ekonomická informatika, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-SIA-EIA Economic Informatics, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D. dne 13. 2. 2020.

Typ výstupu: