Sylabus predmetu DPII - Diplomová práce IS/ICT (PEF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
DPII
Název předmětu česky:
Diplomová práce IS/ICT
Název předmětu anglicky:
Master Thesis IS/ICT
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (10 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Garant předmětu:
doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Ing. Jiří Balej, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. František Dařena, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející)
Ing. Oldřich Faldík, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Pavel Haluza, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jaroslava Klegová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Kolomazník, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jaromír Landa, Ph.D. (zkoušející)
Ing. David Procházka, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Přichystal, Ph.D. (zkoušející)
RNDr. Zuzana Špendel, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Oldřich Trenz, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jan Žižka, CSc. (zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
VyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Středa
9.00-10.50Q31
Cvičení
Každý týden
30
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je vypracovat pod vedením vedoucího práce diplomovou práci v rozsahu 2,5-4 AA. Diplomovou prací student prokazuje svou schopnost práce s odbornou literaturou, při formulování a vědeckého přístupu k řešené problematice v rámci studovaného oboru. Dále musí prokázat schopnost vyřešit unikátní problém z oblasti informačních systému nebo informatiky.
 
Obsah předmětu:
1.
Realistická příprava k obhajobě, rozbor a vhodné nasměrování zvolených témat diplomových prací, vysvětlení doporučené formy, typického obsahu a způsobu zpracování diplomové práce, včetně typografických zásad při tvorbě vědecké publikace. (dotace 0/0)
2.
Individuální prezentace studentských prací.
Příprava k obhajobě (informace o typickém průběhu, vhodné formě prezentace a o způsobu hodnocení).
(dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
konzultace10 h
příprava prezentace
20 h
zpracování projektů250 h
Celkem
280 h
 
Požadavky na ukončení:
Studentovi bude udělen zápočet vedoucím závěrečné práce po splnění následujících požadavků:
- průběžné konzultace s vedoucím práce,
- odevzdaná práce nevykazuje znaky plagiátorství,
- práce je vypracována v souladu s platnými předpisy univerzity a univerzitních součástí,
- elektronická i tištěná verze práce je shodná.

Tento předmět si student může zapsat při zahraničním výjezdu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
RYBIČKA, J. Doporučení pro úpravu diplomových a jiných prací.  [online]. 2006. URL: http://dahlia.mendelu.cz/~rybicka/zpract/jaknadip.pdf.
VÁVROVÁ, H. -- MIKAN, P. -- SYNEK, M. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Praha: Oeconomica, 2011. 70 s. ISBN 978-80-245-1819-0.

Doporučená:
STAŇKOVÁ, P. Metodická doporučení pro psaní bakalářských a diplomových prací. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. 42 s. ISBN 978-80-7318-896-2.
KUBÁTOVÁ, H. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 978-80-244-1589-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-SI-EI Ekonomická informatika, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-SIA-EIA Economic Informatics, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D. dne 13. 2. 2020.

Typ výstupu: