Sylabus predmetu HVP - Hodnocení výkonnosti podniku (PEF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
HVP
Název předmětu česky:
Hodnocení výkonnosti podniku
Název předmětu anglicky:
Firm Performance Assessment
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Soňa Hurná, CSc.
Garantující ústav: Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Ing. Bc. Marcela Basovníková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Soňa Hurná, CSc. (garant, tutor)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
MístnostVyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Čtvrtek11.00-12.50
Q16
M. Basovníková
Přednáška
Každý týden
90
Čtvrtek
15.00-16.50
Q44
Cvičení
Sudý týden
30
Čtvrtek15.00-16.50Q44M. Basovníková
Cvičení
Lichý týden
30
Čtvrtek
17.00-18.50
Q44
M. Basovníková
Cvičení
Sudý týden
30
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je prohlubování znalostí v oblasti finančního řízení podniku, jehož základy byly probrány v rámci bakalářského studia. Studenti budou znát jak po teoretické, tak i praktické stránce moderní koncepty měření a řízení výkonnosti podniku, nejčastěji používané systémy měření výkonnosti a jejich praktické aplikace.
 
Obsah předmětu:
1.
Výkonnost podniku a hodnotové řízení podniku. (dotace 2/2)
 
a.
Způsoby měření a řízení výkonnosti podniku.
b.Využití tradičních metod finanční analýzy v řízení podniku

2.
Moderní koncepty měření výkonnosti podniku. (dotace 2/2)
 
a.
Metody stanovení ukazatele EVA
b.
Moderní přístupy k hodnocení výkonnosti podniku (DCF, CFROI, MVA)

3.Identifikace klíčových faktorů ovlivňujících výkonnost podniku. (dotace 4/2)
 
a.
Tržby, finanční výkonnost, klíčové ukazatele výkonnosti, náklady kapitálu.
b.
Pyramidová soustava ukazatelů (rentabilita vlastního kapitálu).

4.
Balance Scored a řízení výkonnosti podniku. (dotace 6/2)
 
a.
Finanční perspektiva, Zákaznická perspektiva, Perspektiva interních procesů, Perspektiva učení se a růstu
b.
Implementace BSC do řízení podniku

5.Systémy řízení jako nástroj hodnocení výkonnosti podniku (dotace 8/2)
 
a.Podstata, definice a metody aplikované v systému řízení podniku.
b.
Interní audit.

6.
EFQM Model Excelence a jeho využití. (dotace 2/2)
 
a.
Charakteristika a popis EFQM modelu.
b.
Význam, přístupy a metody sebehodnocení.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
14 h
konzultace
0 h
příprava na zkoušku
28 h
příprava na průběžný test14 h
příprava prezentace
14 h
zpracování seminární práce
42 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou. Pro získání zápočtu je vyžadována aktivní účast na cvičeních, zpracování a prezentace týmového semestrálního projektu na téma Ekonomická přidaná hodnota vybraného podnikatelského subjektu a absolvování zápočtového testu, a to minimálně s 60% úspěšností. Zkouška je písemná. Pro absolvování zkoušky je vyžadována opět minimálně 60% úspěšnost. Známka z předmětu pak sestává z výsledku zkoušky a hodnocení semestrálního projektu. Hodnocení úspěšnosti studia předmětu:
- A více než 92 %
- B více než 84 %
- C více než 76 %
- D více než 68 %
- E více než 60 %

Studenti prezenční formy si nemohou předmět zapsat během zahraničního výjezdu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ARNOLD, G. Corporate financial management. 5. vyd. Harlow, England: Pearson, 2013. 992 s. ISBN 978-0-273-75883-9.
KAPLAN, R S. -- NORTON, D P. Balance Scored. Praha: Management Press, 2007. 267 s. ISBN 978-80-7261-177-5.
KNÁPKOVÁ, A. -- PAVELKOVÁ, D. -- ŠTEKER, K. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady. 2. vyd. Praha: Grada, 2013. 236 s. Prosperita firmy. ISBN 978-80-247-4456-8.
MAŘÍK, M. -- MAŘÍKOVÁ, P. Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku: ekonomická přidaná hodnota, tržní přidaná hodnota, CF ROI. 2. vyd. Praha: Ekopress, 2005. 164 s. ISBN 80-86119-61-0.
KUBÍČKOVÁ, D. -- JINDŘICHOVSKÁ, I. Finanční analýza a hodnocení výkonnosti firmy. Praha: C.H. Beck, 2015. 368 s. ISBN 978-80-7400-538-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-HPS-UAD Účetnictví a daně, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Specializace SNUC Účetnictví, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-HPS-UAD Účetnictví a daně, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 4. 12. 2019.

Typ výstupu: