Sylabus predmetu ASM - Aplikované statistické metody (PEF - LS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ASM
Název v jazyce výuky: Aplikované statistické metody
Název česky: Aplikované statistické metody
Název anglicky: Applied Statistical Methods
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: Uznaný předmět pro obor REO
 
Zaměření předmětu:
Získání teoretických vědomostí a znalostí pokročilých statistických metod studenty a jejich praktické aplikace v oblasti řízení obchodní činnosti podniku jako celku i jednotlivých funkcí obchodu. Využití znalostí a dovedností získaných studenty v předmětu se předpokládá mj. při diplomním výzkumu a zpracování závěrečných prací.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod od studia statistických metod, opakování (Statistica 12) (dotace 2/2)
 
a.Statistika, její vymezení a metody, základní pojmy.
b.Metody třídění, tabulkové a grafické výstupy.
c.Testování přítomnosti odlehlých hodnot, chybějící pozorování, způsoby řešení.

2.Testování statistických hypotéz v podnikové praxi (Statistica 12) (dotace 4/4)
 
a.Princip a postup testování statistických hypotéz.
b.Chyba I. a II. typu při testování, síla testu, významnost, p-hodnota.
c.Testování normality: testy SW, KS, GOF, AD a JB.
d.Jednovýběrové a dvouvýběrové testy pro parametry normálního, alternativního a exponenciálního rozdělení.

3.Neparametrické testy (Statistica 12) (dotace 4/4)
 
a.Vymezení parametrických a neparametrických testů, princip, předpoklady použití.
b.Jednovýběrové testy o úrovni, testy znaménkový a Wilcoxonův, aplikace na dva závislé výběry.
c.Dvouvýběrové testy o úrovni, nezávislé výběry, test Mann-Whitneyův.
d.Vícevýběrové testy o úrovni, testy Kruskal-Wallisův, mediánový (nezávislé), Friedmanův (závislé).
e.Post-hoc testy Dunnův, Tukeyův, Neményiho, Conoverův.
f.Neparametrický koeficient korelace: Spearmanův a Kendalův.

4.Analýza rozptylu (ANOVA) s aplikacemi (Statistica 12) (dotace 4/4)
 
a.Jednofaktorová analýza rozptylu, vymezení, předpoklady, lineární model, F-test globální hypotézy.
b.Post-hoc metody párového porovnávání: testy Tukeyův HSD, Fisherův LSD a Scheffého, korekce p-hodnoty (Bonferroniho metoda).
c.Testy lineárních omezení (hypotéz), metoda kontrastu, varianty.
d.Dvoufaktorová analýza rozptylu bez interakce a s interakcí.
e.Efekty jednoduché, hlavní a interakce, testy průkaznosti.

5.Analýza kategoriálních dat (Statistica 12) (dotace 4/4)
 
a.Kontingenční tabulka, sestavení a popis.
b.Testy statistických hypotéz: Pearsonův chí-kvadrát test, asymptotický LR test.
c.Míry těsnosti závislosti kvalitativních veličin, koeficienty kontingence (Cramérův, Pearsonův, Čuprovův, Fí, ...).
d.Čtyřpolní asociační tabulka, testy nezávislosti.
e.Ošetření zvláštních případů: test McNemarův a Fisherův přesný test.
f.Binární logitový (popř. probitový) model: princip, specifikace, ověření, interpretace.

6.Aplikace lineárních modelů na ekonomických datech (Statistica 12) (dotace 2/1)
 
a.Metoda rozdílu v rozdílech (Difference-in-Difference).
b.Vymezení, předpoklady, model, odhad, DID estimátor, aplikace.

7.Úvod do analýzy jednorozměrných ekonomických časových řad (Gretl) (dotace 2/2)
 
a.Stacionarita časových řad, slabá a silná definice.
b.Nestacionarita časových řad, deterministický a stochastický trend.
c.Testy jednotkového kořene: testy DF, ADF, KPSS, PP.

8.Úvod do modelů stochastických časových řad podle Boxe – Jenkinse (Gretl) (dotace 3/4)
 
a.Nesezónní procesy autoregresní AR(p) a klouzavých průměrů MA(q).
b.Smíšený proces ARMA(p,q).
c.Modely integrovaných časových řad ARIMA(p, d, q).
d.Sezónní procesy SAR(P), SMA(Q), SARMA(P, Q).
e.Sestavení, odhad, ověření a použití modelu SARIMA, predikce.

9.Úvod do analýzy vícerozměrných časových řad (Gretl) (dotace 3/3)
 
a.Nestacionarita časových řad a problém nepravé závislosti.
b.Testování kointegrace časových řad, testy Engle-Grangerův a Johansenův.
c.Modely nestacionárních časových řad (ECM).
d.Modely stacionárních časových řad VAR(p), sestavení, odhad, ověření, použití.
e.Testování Grangerovy kauzality.
f.Analýza impulzu a odezvy, rozklad rozptylu chyby predikce.

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost řešit problémy
-Vědecko-výzkumné dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Student dokáže využít software Statistica 12 při statistické analýze reálných ekonomických dat.
-Student je schopen samostatně vyřešit zadaný výzkumný úkol a napsat o řešení výzkumnou práci
-Student rozumí principům testování statistických hypotéz; rozezná chybu I. typu od chyby II typu.
-Student zná a dokáže správně aplikovat pokročilé statistické metody, parametrické a neparametrické.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
     konzultace0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku36 h
     zpracování projektů48 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet je udělen na základě uznání dvou individuálních projektů na zadané téma a splnění aktivní účasti ve cvičeních (nejvýše 2 absence). Projekt je uznán při dosažení >= 50% bodů. Udělení zápočtu je předpokladem přihlášení k závěrečné zkoušce. Závěrečná zkouška je úspěšně absolvována při dosažení >= 50% bodů. Známka z předmětu je stanovena na základě bodů z projektů a závěrečné zkoušky: A <73 – 82>; B <65 – 73); C <57 – 65); D <49 – 57); E <41 – 49); F <0 – 41). Garant může výsledné hodnocení posunout o 1 stupeň oběma směry. Předmět není možné studovat během zahraničního výjezdu.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZBLAŠKOVÁ, V. -- STEHLÍKOVÁ, B. -- MARKECHOVÁ, D. -- TIRPÁKOVÁ, A. -- STŘELEC, L.Statistika IIBrnoMZLU v Brně2009978-80-7375-296-5
ZBUDÍKOVÁ, M. -- KRÁLOVÁ, M. -- MAROŠ, B.Průvodce základními statistickými metodamiPrahaGrada2010978-80-247-3243-5
ZHENDL , J.Přehled statistických metodPrahaPortál s.r.o. 2015978-80-262-0981-2
ZNEUBAUER, J. -- SEDLAČÍK, M. -- KŘÍŽ, O.Základy statistiky: aplikace v technických a ekonomických oborechPrahaGrada2016978-80-247-5786-5
DADAMEC, V. -- STŘELEC, L. -- HAMPEL, D.Ekonometrie I: učební text978-80-7375-703-8
DARLT, J. -- ARLTOVÁ, M.Ekonomické časové řady: [vlastnosti, metody modelování, příklady a aplikace]PrahaGrada2007978-80-247-1319-9
DHEBÁK, P. a kol.Statistické myšlení a nástroje analýzy datPrahaInformatorum2013978-80-7333-105-4
DHENDL, J.Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikacePrahaPortál2012978-80-262-0219-6
DMAREK, L. a kol.Statistika pro ekonomy: aplikacePrahaProfessional Publishing2007978-80-86946-40-5
DMELOUN, M. -- MILITKÝ, J. -- HILL, M.Statistická analýza vícerozměrných dat v příkladechPrahaAcademia2012978-80-200-2071-0

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 4. 12. 2019.

Typ výstupu: