Sylabus predmetu MKA - Makroekonomická analýza (PEF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
MKA
Název předmětu česky: Makroekonomická analýza
Název předmětu anglicky:
Macroeconomic Analysis
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav ekonomie (PEF)
Fakulta:
Vyučující:
Bc. Ing. Marek Litzman, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
Uznaný předmět pro obor REO
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnostVyučujícíAkceČetnostKapacita
Pondělí
9.00-10.50
Q22
Přednáška
Každý týden74
Úterý
9.00-10.50
Q35
CvičeníKaždý týden
25
Úterý
11.00-12.50
Q35
Cvičení
Každý týden
25
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Absolvent předmětu Makroekonomická analýza dokáže na základě znalostí ekonomické teorie předvídat dopady makroekonomických změn a událostí na vnější prostředí zásadní pro řízení podniku. Student dokáže po absolvování kurzu číst v makroekonomických datech, porozumět důležitým souvislostem mezi veličinami, porozumět zprávám o makroekonomickém vývoji a interpretovat je, to vše s důrazem na vztah k firemní praxi.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do makroekonomické analýzy (dotace 2/2)
 
a.
Úvod do předmětu, pojem a základní principy makroekonomické analýzy
b.
Ekonomické modely a ekonomické prognózy, význam ekonomické analýzy a její uživatelé
c.
Užívané zdroje statistických dat

2.
Měření výstupu a konkureceschopnost (dotace 8/8)
 
a.
Výstup ekonomiky a jeho měření
b.Ekonomický růst v krátkém a dlouhém období
c.Složky agregátní poptávky - spotřeba, investice a vládní výdaje; jejich stabilita, dekompozice a vliv jejich změn na firmu
d.Základy systému národního účetnictví

3.
Trh práce a zaměstnanost (dotace 4/4)
 
a.Pojmy a ukazatele trhu práce
b.Typy nezaměstnanosti a jejich příčiny, reakce na hospodářský cyklus
c.Poptávková strana trhu práce

4.
Mezinárodní interakce (dotace 4/4)
 
a.
Přeshraniční pohyby zboží a služeb, determinanty exportu a importu
b.
Přeshraniční pohyby plateb, platební bilance, základní struktura
c.
Měnový kurz, reakce měnového kurzu na hospodářský cyklus a monetární politiku, důsledky pro firmu
d.Reálný kurz

5.
Peníze, peněžní vztahy a monetární politika (dotace 6/6)
 
a.Peníze a vymezení peněz
b.
Množství peněz v ekonomice, monetární agregáty
c.
Měření inflace, spotřební koš, odvozené ukazatele inflace
d.Příčiny a důsledky inflace, vliv inflace na firmu
e.
Nominální a reálné veličiny, vyloučení vlivu inflace z analýzy
f.
Finanční systém, role bank v ekonomice a monetární politika

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
konzultace
10 h
příprava na zkoušku45 h
příprava na průběžné hodnocení
14 h
příprava na průběžný test
15 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Hodnocení studentů má tři části. Studenti při ukončování cvičení získávají body za zápočtovou písemku a za obhajobu semestrální práce. Pro zisk zápočtu je nutné získat alespoň polovinu z celkového součtu bodů, které je možné za obě části získat. V případě, že student zápočet nezíská řádně, je možné získat zápočet za vypracovanou náhradní práci v adekvátní kvalitě. Předmět je ukončen písemnou zkouškou, přičemž podmínkou pro hodnocení známkou E a lepší je zisk alespoň poloviny bodů. Výsledná známka vzniká součtem bodů ze cvičení a ze zkoušky. V případě podvodného jednání studenta během některé z částí ukončení bude tato část hodnocena jako nevyhovující a věc může být předána disciplinární komisi. Tento předmět je pro studenta prezenční formy možné studovat během zahraničního výjezdu. Podmínkou ukončení je poté sepsání eseje (analogicky jako při opravě zápočtu) a složení zkoušky.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
VEJMĚLEK, J. -- SPĚVÁČEK, V. -- ROJÍČEK, M. Makroekonomická analýza - teorie a praxe. Praha: Grada, 2016. 544 s. ISBN 978-80-247-5858-9.
TULEJA, P. Analýza pro ekonomy. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 336 s. Vysokoškolské učebnice. ISBN 978-80-251-1801-6.

Doporučená:
KADEŘÁBKOVÁ, A. Základy makroekonomické analýzy: růst, konkurenceschopnost, rovnováha. Praha: Linde, 2003. 175 s. ISBN 80-86131-36-X.
MANKIW, G. Zásady ekonomie. Grada Publishing, 2000. 763 s. ISBN 80-7169-891-1.
MANKIW, N G. -- TAYLOR, M P. Macroeconomics. New York, NY: Worth Publishers, 2014. 680 s. ISBN 978-1-4641-4177-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-EM-REO Řízení a ekonomika obchodu, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 4. 12. 2019.

Typ výstupu: