Sylabus predmetu MKA - Makroekonomická analýza (PEF - LS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: MKA
Název v jazyce výuky: Makroekonomická analýza
Název česky: Makroekonomická analýza
Název anglicky: Macroeconomic Analysis
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: Bc. Ing. Marek Litzman, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: Uznaný předmět pro obor REO
 
Zaměření předmětu:
Absolvent předmětu Makroekonomická analýza dokáže na základě znalostí ekonomické teorie předvídat dopady makroekonomických změn a událostí na vnější prostředí zásadní pro řízení podniku. Student dokáže po absolvování kurzu číst v makroekonomických datech, porozumět důležitým souvislostem mezi veličinami, porozumět zprávám o makroekonomickém vývoji a interpretovat je, to vše s důrazem na vztah k firemní praxi.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do makroekonomické analýzy (dotace 2/2)
 
a.Úvod do předmětu, pojem a základní principy makroekonomické analýzy
b.Ekonomické modely a ekonomické prognózy, význam ekonomické analýzy a její uživatelé
c.Užívané zdroje statistických dat

2.Měření výstupu a konkureceschopnost (dotace 8/8)
 
a.Výstup ekonomiky a jeho měření
b.Ekonomický růst v krátkém a dlouhém období
c.Složky agregátní poptávky - spotřeba, investice a vládní výdaje; jejich stabilita, dekompozice a vliv jejich změn na firmu
d.Základy systému národního účetnictví

3.Trh práce a zaměstnanost (dotace 4/4)
 
a.Pojmy a ukazatele trhu práce
b.Typy nezaměstnanosti a jejich příčiny, reakce na hospodářský cyklus
c.Poptávková strana trhu práce

4.Mezinárodní interakce (dotace 4/4)
 
a.Přeshraniční pohyby zboží a služeb, determinanty exportu a importu
b.Přeshraniční pohyby plateb, platební bilance, základní struktura
c.Měnový kurz, reakce měnového kurzu na hospodářský cyklus a monetární politiku, důsledky pro firmu
d.Reálný kurz

5.Peníze, peněžní vztahy a monetární politika (dotace 6/6)
 
a.Peníze a vymezení peněz
b.Množství peněz v ekonomice, monetární agregáty
c.Měření inflace, spotřební koš, odvozené ukazatele inflace
d.Příčiny a důsledky inflace, vliv inflace na firmu
e.Nominální a reálné veličiny, vyloučení vlivu inflace z analýzy
f.Finanční systém, role bank v ekonomice a monetární politika

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost řešit problémy
-Týmová práce

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost predikce budoucího vývoje základních makroekonomických ukazatelů
-Student je schopen provést analýzu zkoumaného problému při využití alternativních postupů
-Student je schopen zvolit adekvátní makroekonomický přístup pro ekonomickou analýzu odvětví

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
     konzultace10 h
Samostudium
     příprava na zkoušku45 h
     příprava na průběžné hodnocení14 h
     příprava na průběžný test15 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Hodnocení studentů má tři části. Studenti při ukončování cvičení získávají body za zápočtovou písemku a za obhajobu semestrální práce. Pro zisk zápočtu je nutné získat alespoň polovinu z celkového součtu bodů, které je možné za obě části získat. V případě, že student zápočet nezíská řádně, je možné získat zápočet za vypracovanou náhradní práci v adekvátní kvalitě. Předmět je ukončen písemnou zkouškou, přičemž podmínkou pro hodnocení známkou E a lepší je zisk alespoň poloviny bodů. Výsledná známka vzniká součtem bodů ze cvičení a ze zkoušky. V případě podvodného jednání studenta během některé z částí ukončení bude tato část hodnocena jako nevyhovující a věc může být předána disciplinární komisi. Tento předmět je pro studenta prezenční formy možné studovat během zahraničního výjezdu. Podmínkou ukončení je poté sepsání eseje (analogicky jako při opravě zápočtu) a složení zkoušky.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZVEJMĚLEK, J. -- SPĚVÁČEK, V. -- ROJÍČEK, M.Makroekonomická analýza - teorie a praxePrahaGrada2016978-80-247-5858-9
ZTULEJA, P.Analýza pro ekonomyBrnoComputer Press2007978-80-251-1801-6
DKADEŘÁBKOVÁ, A.Základy makroekonomické analýzy: růst, konkurenceschopnost, rovnováhaPrahaLinde200380-86131-36-X
DMANKIW, G.Zásady ekonomieGrada Publishing200080-7169-891-1
DMANKIW, N G. -- TAYLOR, M P.MacroeconomicsNew York, NYWorth Publishers2014978-1-4641-4177-5

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 4. 12. 2019.

Typ výstupu: