Sylabus predmetu MI1 - Mikroekonomie I (PEF - LS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: MI1
Název v jazyce výuky: Mikroekonomie I
Název česky: Mikroekonomie I
Název anglicky: Microeconomics I
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: Ing. Jitka Dušková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Michal Mádr, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Radek Náplava (cvičící)
Výchozí předměty: ne Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je vybavit studenty základními znalostmi z teorie mikroekonomie. Zvláštní pozornost je věnována marginální analýze, která umožňuje identifikovat pravidla jednání hospodářských subjektů a osvojení metod využívaných v analýze hospodářských procesů.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do ekonomie (dotace 4/2)
 
a.Hospodářství a zákonitosti užívání zdrojů
b.Předmět a metody ekonomie
c.Tržní mechanismus

2.Spotřebitelská poptávka a tržní nabídka (dotace 4/2)
 
a.Mezní užitečnost a chování spotřebitele
b.Tržní poptávka a její elasticita
c.Náklady firmy a optimální výstup firmy
d.Nabídka firmy a tržní nabídka

3.Teorie trhu (dotace 8/4)
 
a.Tržní rovnováha a efektivnost trhu
b.Efekty dosahované směnou
c.Tržní neefektivnosti nedokonale konkurenčních trhů
d.Monopol a jeho regulace

4.Trhy výrobních faktorů (dotace 8/4)
 
a.Utváření poptávky na trzích výrobních faktorů
b.Nabídka na trzích výrobních faktorů
c.Mechanismus trhu práce a rozsah zaměstnanosti
d.Kapitál a investiční rozhodování

5.Další charakteristiky tržního prostředí (dotace 4/2)
 
a.Vlastnictví a veřejné statky
b.Externality a tržní selhání

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Schopnost analýzy a syntézy
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Student je schopen definovat základní ekonomické pojmy a pojmenovávat souvislosti ekonomiky
-Student je schopen vytvořit grafický model ekonomického problému, problém vhodnými metodami vyřešit, získané výsledky interpretovat
-Student umí popsat rozhodování firem na dokonale i nedokonale konkurenčních trzích
-Student umí vysvětlit optimalizační chování ekonomických subjektů včetně jejich důsledků
-Student zná důsledky tržních selhání a umí předvídat jejich dopady v konkrétních situacích

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení14 h
Samostudium
     příprava na zkoušku76 h
     příprava na průběžný test50 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou, která má písemnou a ústní část. Důraz je kladen na písemnou část, jejíž úspěšné absolvování předpokládá dosažení alespoň 50 % z možných bodů. Pokud student neuspěje u písemné části, zkoušku opakuje. Na základě písemné části získávají studenti hodnocení A (alespoň 90 %), B (80 %), C (70 %), D (60 %) nebo E (50 %). Pokud student má zájem dosažené hodnocení zlepšit, dostaví se k ústní části zkoušky.
Zápočet získávají studenti prezenční formy na základě dvou písemných prací, pokud dosáhnou alespoň 50 % úspěšnosti v průměru.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
DMANKIW, N G.Principles of economicsAustraliaSouth-Western, Cengage Learning2012978-0-538-45342-4
DJUREČKA, V. a kol.MikroekonomiePrahaGrada2010978-80-247-3259-6
DMANKIW, N G.Zásady ekonomiePrahaGrada Publishing200080-7169-891-1
DHOLMAN, R.EkonomieV PrazeC.H. Beck2011978-80-7400-006-5
DFUCHS, K. Mikroekonomie I. PEF Mendelu Brno, 2019. UIS, Dokumentový server předmětu

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 12. 2. 2020.

Typ výstupu: