Sylabus predmetu MI1 - Mikroekonomie I (PEF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
MI1
Název předmětu česky:
Mikroekonomie I
Název předmětu anglicky:
Microeconomics I
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
Garantující ústav:
Ústav ekonomie (PEF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Jitka Dušková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Michal Mádr, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Radek Náplava (cvičící)
Prerekvizity:
ne Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Úterý
11.00-11.50Q22R. Náplava
Cvičení
Každý týden
30
Úterý
12.00-12.50Q22R. Náplava
Cvičení
Každý týden
30
Středa
15.00-15.50
Q32CvičeníKaždý týden
30
Středa
16.00-16.50
Q32
Cvičení
Každý týden
30
Čtvrtek
13.00-14.50Q03
Přednáška
Každý týden170
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je vybavit studenty základními znalostmi z teorie mikroekonomie. Zvláštní pozornost je věnována marginální analýze, která umožňuje identifikovat pravidla jednání hospodářských subjektů a osvojení metod využívaných v analýze hospodářských procesů.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do ekonomie (dotace 4/2)
 
a.
Hospodářství a zákonitosti užívání zdrojů
b.
Předmět a metody ekonomie
c.
Tržní mechanismus

2.
Spotřebitelská poptávka a tržní nabídka (dotace 4/2)
 
a.
Mezní užitečnost a chování spotřebitele
b.
Tržní poptávka a její elasticita
c.Náklady firmy a optimální výstup firmy
d.
Nabídka firmy a tržní nabídka

3.
Teorie trhu (dotace 8/4)
 
a.
Tržní rovnováha a efektivnost trhu
b.
Efekty dosahované směnou
c.
Tržní neefektivnosti nedokonale konkurenčních trhů
d.Monopol a jeho regulace

4.Trhy výrobních faktorů (dotace 8/4)
 
a.
Utváření poptávky na trzích výrobních faktorů
b.
Nabídka na trzích výrobních faktorů
c.
Mechanismus trhu práce a rozsah zaměstnanosti
d.
Kapitál a investiční rozhodování

5.
Další charakteristiky tržního prostředí (dotace 4/2)
 
a.
Vlastnictví a veřejné statky
b.
Externality a tržní selhání

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
14 h
příprava na zkoušku
76 h
příprava na průběžný test
50 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou, která má písemnou a ústní část. Důraz je kladen na písemnou část, jejíž úspěšné absolvování předpokládá dosažení alespoň 50 % z možných bodů. Pokud student neuspěje u písemné části, zkoušku opakuje. Na základě písemné části získávají studenti hodnocení A (alespoň 90 %), B (80 %), C (70 %), D (60 %) nebo E (50 %). Pokud student má zájem dosažené hodnocení zlepšit, dostaví se k ústní části zkoušky.
Zápočet získávají studenti prezenční formy na základě dvou písemných prací, pokud dosáhnou alespoň 50 % úspěšnosti v průměru.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Doporučená:
MANKIW, N G. Principles of economics. 6. vyd. Australia: South-Western, Cengage Learning, 2012. 856 s. International edition. ISBN 978-0-538-45342-4.
JUREČKA, V. a kol. Mikroekonomie. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 359 s. Expert. ISBN 978-80-247-3259-6.
MANKIW, N G. Zásady ekonomie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2000. 763 s. ISBN 80-7169-891-1.
HOLMAN, R. Ekonomie. 5. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2011. 696 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-006-5.
FUCHS, K. Mikroekonomie I. PEF Mendelu Brno, 2019. UIS, Dokumentový server předmětu

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-SI-EI Ekonomická informatika, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 12. 2. 2020.

Typ výstupu: