Sylabus předmětu MAR - Marketing I (PEF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
MAR
Název předmětu česky:
Marketing I
Název předmětu anglicky:
Marketing I
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Andrea Králiková (cvičící)
Ing. Bc. Ondřej Melichar, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Lenka Pekárová (cvičící)
Ing. Martina Procházková, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
Ing. Michal Pšurný (cvičící)
Ing. Šárka Stojarová, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
doc. Ing. Jana Turčínková, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
Ing. Marek Záboj, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: Podniková ekonomika I a studovat na fakultě Personální finance
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
VyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Úterý
11.00-11.50
Q38
CvičeníKaždý týden
24
Úterý
12.00-12.50Q38
Cvičení
Každý týden24
Středa
7.00-7.50
Q38O. MelicharCvičení
Každý týden
24
Středa8.00-8.50
Q38
O. MelicharCvičení
Každý týden
24
Čtvrtek9.00-10.50
Q03
M. Procházková, J. Turčínková, M. ZábojPřednáška
Každý týden
170
Pátek
7.00-7.50
Q38
Cvičení
Každý týden
24
Pátek
8.00-8.50
Q38
O. MelicharCvičeníKaždý týden24
Pátek
9.00-9.50
Q38
O. MelicharCvičeníKaždý týden24
Pátek
10.00-10.50
Q38Cvičení
Každý týden
24
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je naučit studenty marketingovému myšlení, jeho logické struktuře a návaznostem. Předmět si klade za cíl učit studenty postupům, se kterými se setkávají ve své následné praxi. Důležitou součástí předmětu je metodologická podstata marketingu jako vědy. Předmět vytváří odborný základ pro další studium navazujících a rozšiřujících předmětů.
 
Obsah předmětu:
1.
Poznávání trhu (dotace 8/4)
 
a.
Úvod do marketingu, vymezení základních marketingových pojmů
b.
Člověk jako spotřebitel, chování spotřebitele
c.
Tržní prostředí a tržní konkurence, základy průzkumu trhu, marketingový informační systém
d.
Marketingové plánování, role marketingu v organizaci

2.
Segmentace trhu (dotace 2/2)
 
a.Proces segmentace, segmentační kritéria
b.
Positioning
c.
Tržní zacílení

3.
Marketingový mix (dotace 14/6)
 
a.
Základní a rozšířený marketingový mix, spotřebitelský mix a marketingové strategie
b.
Produkt, značka, životní cyklus produktu, marketing služeb
c.
Cena
d.
Distribuce
e.
Marketingová komunikace, ATL, BTL
f.Komunikační mix, kampaň
g.
Lidé

4.
Spotřebitelská práva (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
39 h
cvičení
13 h
konzultace
2 h
příprava na zkoušku
5 h
příprava na průběžné hodnocení
11 h
příprava na průběžný test
11 h
příprava prezentace
3 h
zpracování projektů
14 h
zpracování seminární práce
5 h
Celkem103 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet
Podmínky pro udělení zápočtu jsou založeny na bodovacím systému. Maximálně dosažitelný počet bodů za cvičení: 100 bodů. Pro udělení zápočtu je nutno dosáhnout minimálně: 60 bodů.
Skupinový projekt bude zadán studentům na cvičeních, budou ho vypracovávat ve skupinách (po max. 4 členech). V prvním cvičení bude vysvětlen jeho obsah, struktura a hodnocení.
Zápočtové testy budou probíhat v termínech ohlášených v prvním týdnu semestru. Mohou být ohodnoceny maximálně 30 body (2×15). Testy budou obsahovat otázky z praktického učiva probíraného na přednáškách a seminářích, teorie uložené na dokumentovém serveru a skript uložených rovněž na dokumentovém serveru.
K získání zápočtu studenti musí:
» prezentovat a odevzdat skupinový projekt,
» účastnit se seminářů (max. 2 neúčasti, každá další znamená úkol navíc).
Docházka na přednáškách – účast na přednáškách není povinná.

Zkouška
Předmět Marketing I je ukončen testem. Test je rozdělen na dvě části:
První část:
Elektronický bodovaný test
Maximálně dosažitelný počet bodů: 100. Pro absolvování testu je nutno dosáhnout minimálně: 60 bodů. Pokud student nezíská stanovený počet bodů, u zkoušky nevyhověl.

Druhá část: otevřená otázka – případová studie.

Konečná známka zkoušky z předmětu je vypočtena z bodů získaných za cvičení (váha = 0,4), bodů z testu a bodů za účast na přednáškách (váha = 0,6). Finálně je konečná známka z předmětu upravena dle kvality řešení případové studie. Případová studie prokáže zvládnutí předmětu prokázáním schopnosti aplikace teorie do praxe.
Tzn. celkový počet bodů ze zkoušky = (body ze semináře * 0,4) + (body z testu a bonusové body za přednášky * 0,6).
Příklad: Ze cvičení má student 75 bodů (75 %), ze zkoušky dosáhl 65 bodů (65 %). Výsledná navrhovaná známka vychází z rovnice (75*0,4 + 65*0,6) = 69 % a je tedy D.

Hodnocení případové studie ovlivňuje finální známku:
• A – zlepšení výsledné známky o jeden stupeň,
• B – žádná změna výsledné známky,
• C – snížení známky o stupeň. Při snižování ze známky E po testu je výsledkem F,
• F – student u zkoušky neuspěl.

Případnou neúčast na jakékoliv části zkoušky či zápočtu musí student řádně omluvit způsobem stanoveným ve studijním a zkušebním řádu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KOTLER, P. -- KELLER, K L. Marketing management. 14. vyd. Boston: Pearson Education, 2012. 1 s. ISBN 978-0-273-75336-0.
MCDONALD, M. a kol. Marketingový plán: příprava a úspěšná realizace. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2012. 575 s. ISBN 978-80-265-0014-8.

Doporučená:
KOTLER, P. a kol. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 1041 s. ISBN 978-80-247-1545-2.
JEANNET, J. a kol. Proč už neplatí tradiční marketing. 1. vyd. Brno: Computer Press, 171 s. ISBN 978-80-251-1536-7.
ZYMAN, S. Konec marketingu, jak jsme jej dosud znali. 1. vyd. Praha: Management Press, 2005. 214 s. Knihovna světového managementu. ISBN 80-7261-134-8.
KURTZ, D L. CONTEMPORARY MARKETING. Manson USA: Cengage Learning, 2012. 784 s. ISBN 978-1-133-62846-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-HPS-VS Veřejná správa, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-HPS-F Finance, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-SI-EI Ekonomická informatika, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 4. 12. 2019.

Typ výstupu: