Sylabus predmetu HPO1 - Hospodářská politika I (PEF - LS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: HPO1
Název v jazyce výuky: Hospodářská politika I
Název česky: Hospodářská politika I
Název anglicky: Economic Policy I
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: Ing. Aleš Franc, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: Makroekonomie I
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je obeznámit studenty se základními typy hospodářských politik, jejich cíli, nástroji a mechanismy jejich fungování, to vše v kontextu měnícího se ekonomického prostředí. Logika výkladu je postavena na tom, že hospodářská politika obecně plní tři základní funkce (stabilizační, alokační a redistribuční) a z těchto funkcí vyplývají vyplývají konkrétní typy hospodářské politiky. Student by měl po absolvování kurzu vědět, jaké jsou možnosti a rizika hospodářské politiky při řešení konkrétního problému a schopen kvalifikovaně diskutovat o dalším směřování hospodářské politiky.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do hospodářské politiky (dotace 2/1)
2.Limity hospodářské politiky (dotace 2/1)
3.Základy makroekonomické analýzy (dotace 2/1)
4.Fiskální politika (dotace 4/2)
5.Monetární politika (dotace 4/2)
6.Obchodní politika (dotace 2/1)
7.Kurzová politika (dotace 2/1)
8.Prorůstová politika (dotace 2/1)
9.Soutěžní politika (dotace 2/1)
10.Politika trhu práce (dotace 2/1)
11.Přerozdělování, stát blahobytu a sociální politika (dotace 2/1)
12.Strukturální politika (dotace 2/1)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce

Oborově specifické kompetence:
 
-Student je schopen dovodit důsledky použití vybraných nástrojů hospodářské politiky v praxi
-Student je schopen k nositelům hospodářské politiky přiřadit cíle a nástroje
-Student je schopen vyjmenovat a popsat nástroje fiskální a monetární politiky, případně dalších politik
-Student zná nositele hospodářské politiky v České republice

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h16 h
     cvičení14 h0 h
     konzultace0 h20 h
Samostudium
     příprava na zkoušku80 h110 h
     příprava na průběžné hodnocení16 h0 h
     příprava na průběžný test30 h0 h
     zpracování seminární práce0 h22 h
Celkem168 h168 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou. U studentů prezenční formy je podmínkou pro účast na zkoušce získání zápočtu.
Zápočet:
Pro dosažení zápočtu je nutno získat minimálně 18 bodů ze 30. Body lze získat ze dvou aktivit: zápočtové písemky (30 bodů), a aktivity na seminářích (5 bodů). Při nedostatečné počtu bodů je povolena jedna oprava zápočtové písemky (30 bodů).

Studenti kombinované formy musí vypracovat projekt, který splňuje stanovené formální a obsahové požadavky.


Zkouška:
Má písemnou a ústní část. Z písemné části lze získat maximálně 30 bodů. Minimální počet bodů pro postup k ústní části je 18. Body získané z písemné části (u studentů prezenční formy v součtu s body získanými při zápočtu) se zohledňují ve výsledném hodnocení zkoušky. U ústní části si student losuje otázku, další otázku mu pokládá zkoušející.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZFRANC, A. -- SLANÝ, A.Hospodářská politikaBrnoMasarykova univerzita2015
DBÉNASSY-QUÉRÉ, A. a kol.Economic policy: theory and practiceOxford University Press2010978-0-19-532273-6
DDUŠKOVÁ, J.Hospodářská politika I: úvodní kurz978-80-7375-747-2
DKLIKOVÁ, C. -- KOTLÁN, I. a kol.Hospodářská politikaOstravaInstitut vzdělávání Sokrates2012978-80-86572-76-5
DKREBS, V. a kol.Sociální politikaPrahaWolters Kluwer ČR, a. s.2010978-80-7357-585-4
DSLANÝ, A.Makroekonomická analýza a hospodářská politikaC.H. Beck200380-7179-738-3
DTOMEŠ, Z. a kol.Hospodářská politika: 1900-2007V PrazeC.H. Beck2008978-80-7400-002-7

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 4. 12. 2019.

Typ výstupu: