Sylabus predmetu MT2 - Matematika II (PEF - LS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: MT2
Název v jazyce výuky: Matematika II
Název česky: Matematika II
Název anglicky: Mathematics II
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: RNDr. Jaromír Běláček, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. David Hampel, Ph.D. (garant)
RNDr. Petr Rádl (cvičící, zkoušející)
RNDr. Dana Říhová, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
RNDr. Lenka Viskotová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Žáková, Ph.D. (cvičící)
Výchozí předměty: Matematika I
 
Zaměření předmětu:
Dosažení žádoucí úrovně matematických znalostí a dovedností
a logického uvažování. Zvládnutí matematického aparátu potřebného k 
popisu a řešení modelu reálných situací.
 
Obsah předmětu:
1.Diferenciální počet funkcí dvou proměnných (dotace 9/9)
 
a.Funkce dvou proměnných
b.Definiční obor funkce dvou proměnných
c.Parciální derivace
d.Lokální, vázané a absolutní extrémy

2.Integrální počet (dotace 9/9)
 
a.Neurčitý integrál
b.Určitý integrál
c.Nevlastní integrál

3.Diferenciální rovnice (dotace 6/6)
 
a.Diferenciální rovnice 1. řádu
b.Diferenciální rovnice 2. řádu

4.Diferenční rovnice (dotace 4/4)
 
a.Posloupnosti
b.Diferenční rovnice

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Základní všeobecné znalosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Student je schopen pomocí limity a integračních metod řešit nevlastní integrál
-Student je schopen pomocí základních integračních metod vypočítat neurčitý integrál.
-Student umí pomocí určitého integrálu vypočítat obsah rovinné plochy a objem rotačního tělesa.
-Student umí použít výpočet derivace funkce dvou proměnných pro určení její maximální a minimální hodnoty.
-Student umí řešit základní typy diferenčních rovnic 1. a 2. řádu.
-Student umí řešit základní typy obyčejných diferenciálních rovnic 1. a 2. řádu.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h0 h
     cvičení28 h0 h
     konzultace0 h16 h
Samostudium
     příprava na zkoušku46 h118 h
     příprava na průběžné hodnocení56 h0 h
     příprava na průběžný test10 h34 h
Celkem168 h168 h
 
Požadavky na ukončení:
Účast ve cvičení je povinná, docházka je považována za splněnou, pokud student absolvuje alespoň 9 cvičení (neúčast ve cvičení nelze omluvit ani nahradit). Ve cvičení je vyžadována aktivní účast (student má přehled o přednášeném učivu a zvládne spočítat základní příklady demonstrované na přednáškách).

Během semestru je nutné úspěšně absolvovat průběžný test, tj. získat alespoň 4 body z celkových možných 8 bodů. Na test je nutné přinést si kartu studenta, psací pomůcky a prázdné papíry formátu A4. Veškeré popsané papíry se odevzdávají, v opačném případě bude student ve zkušební zprávě hodnocen známkou F.

Pokud student splní docházku (pouze v případě prezenční formy) a úspěšně absolvuje průběžný test, je oprávněn přihlásit se ke zkoušce. V opačném případě obdrží výsledné hodnocení "nedostavil se".

Zkouška probíhá formou písemné práce a považuje se za úspěšnou, pokud je zisk alespoň 25 bodů z celkových možných 50 bodů. Jestliže student není u písemné práce úspěšný, je hodnocen známkou F. Pokud úspěšně absolvuje písemnou práci, je hodnocení předmětu dáno součtem získaných bodů z průběžného testu a zkouškové písemné práce:
[49; 58] bodů - A
[44; 49) bodů - B
[39; 44) bodů - C
[34; 39) bodů - D
[29; 34) bodů - E

K písemné práci si studenti přinesou pouze psací pomůcky a kartu studenta. Během písemné práce nelze používat vlastní papíry ani kalkulačku.


Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení zadání testů a písemných prací, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity při ověřování znalostí bude považováno za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující předmět v UIS hodnocením F; F; F, případně zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.

Předmět není možné zapsat při zahraničním výjezdu.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZRÁDL, P. -- MOUČKA, J.Matematika pro studenty ekonomie, 2., upravené a doplněné vydáníPrahaGrada2015978-80-247-5406-2
DBAUER, L. -- LIPOVSKÁ, H. -- MIKULÍK, M.Matematika v ekonomii a ekonomicePrahaGrada2015978-80-247-4419-3
DSYDSÆTER, K. -- HAMMOND, P J. -- STRØM, A.Essential mathematics for economic analysisHarlowPearson Education2012978-0-273-76068-9
DMAŘÍK, R.Diferenciální rovnice a autonomní systémyBrnoMZLU v Brně2009978-80-7375-334-4
DMUSILOVÁ, J. -- MUSILOVÁ, P.Matematika I: pro porozumění i praxi : netradiční výklad tradičních témat vysokoškolské matematikyBrnoVUTIUM2009978-80-214-3631-2
DTHOMAS, G.Thomas' calculus. Thirteenth edition in SI units.BostonPearson2016978-1-292-08979-9

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 4. 12. 2019.

Typ výstupu: