Sylabus předmětu MA1 - Makroekonomie I (PEF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: MA1
Název předmětu česky:
Makroekonomie I
Název předmětu anglicky:
Macroeconomics I
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, etapa A 2/1, etapa B 4/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Jitka Dušková, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Veronika Kajurová, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Radek Náplava (cvičící)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Poznámka
Pondělí
9.00-9.50
Q48
CvičeníKaždý týden30
 
Pondělí
10.00-10.50Q48J. DuškováCvičeníKaždý týden
30
 
Pondělí11.00-12.50Q01K. FuchsPřednáška
Každý týden
361 
Pondělí13.00-13.50Q38Cvičení
Každý týden
30
 
Pondělí
14.00-14.50
Q38
Cvičení
Každý týden
30
 
Úterý
8.00-8.50
Q22V. Kajurová
Cvičení
Každý týden
30
 
Úterý
9.00-9.50
Q22
CvičeníKaždý týden
30
 
Úterý9.00-9.50
Q28
Cvičení
Každý týden
30 
Úterý
10.00-10.50Q28J. Dušková
Cvičení
Každý týden
30
 
Úterý
10.00-10.50Q22V. Kajurová
Cvičení
Každý týden
30
 
Úterý
15.00-15.50Q33Cvičení
Každý týden
30
 
Úterý
16.00-16.50
Q33R. Náplava
Cvičení
Každý týden30
 
Středa
9.00-9.50
Q22
J. DuškováCvičeníKaždý týden30
 
Středa10.00-10.50Q22J. Dušková
Cvičení
Každý týden
30
 
Středa11.00-11.50Q38J. DuškováCvičeníKaždý týden30 
Středa
12.00-12.50
Q38
Cvičení
Každý týden30 
Čtvrtek
11.00-12.50
Q01
K. Fuchs
Přednáška
Každý týden
361
 
Čtvrtek
17.00-17.50
Q22R. NáplavaCvičení
Každý týden
30 
Pátek8.00-8.50Q41V. Kajurová
Cvičení
Každý týden30 
Pátek
9.00-12.50
Q22K. FuchsPřednáška
Nepravidelně
74
 
Pátek
9.00-9.50
Q41
V. KajurováCvičení
Každý týden
30
 
Pátek
11.00-11.50Q41V. KajurováCvičeníKaždý týden
0
Pro malý zájem bude zrušeno
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je vybavit studenty základními teoretickými znalostmi z makroekonomie, především pochopení mechanismu chování ekonomiky se schopností rozpoznávat a identifikovat krátkodobé a dlouhodobé účinky jednotlivých faktorů působících na makroekonomické prostředí.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do makroekonomie a výkon ekonomiky (dotace 6/3)
 
a.Úvod do makroekonomie. Role státu v ekonomice
b.
Způsoby měření výkonnosti ekonomiky
c.Spotřeba, investice a rovnovážný produkt

2.
Peníze a trh peněz (dotace 4/2)
 
a.Vznik a vývoj peněz
b.Poptávka po penězích
c.
Bankovní soustava a nabídka peněz

3.
Rovnováha ekonomiky a ekonomický růst (dotace 4/2)
 
a.
Model ASAD
b.
Rovnováha a ekonomický růst
c.Hospodářské cykly

4.
Inflace a její důsledky v ekonomice (dotace 2/1)
 
a.
Pojetí inflace v ekonomii
b.
Vztah inflace, výkonu a nezaměstnanosti

5.
Otevřená ekonomika (dotace 4/2)
 
a.
Měnové kurzy a jejich vliv na výkonnost
b.
Platební bilance

6.
Chování státu v tržním systému (dotace 8/4)
 
a.
Veřejné rozpočty a daně
b.
Státní rozpočet a efekty státních výdajů
c.
Měnová politika centrální banky

7.Reálie hospodářského vývoje vybraných zemí (dotace 14/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
přednáška
42 h
16 h
cvičení
14 h
0 h
konzultace
10 h
20 h
příprava na zkoušku72 h132 h
příprava na průběžný test
30 h
0 h
Celkem
168 h
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou, která má písemnou a ústní část. Důraz je kladen na písemnou část, jejíž úspěšné absolvování předpokládá dosažení alespoň 50 % z možných bodů. Pokud student neuspěje u písemné části, zkoušku opakuje. Na základě písemné části získávají studenti hodnocení A (alespoň 90 %), B (80 %), C (70 %), D (60 %) nebo E (50 %). Pokud student dosáhne hodnocení E, absolvuje ústní část zkoušky. Pokud ostatní úspěšní chtějí své hodnocení zlepšit, dostaví se k ústní části.
Zápočet získávají studenti prezenční formy na základě dvou písemných prací, pokud dosáhnou alespoň 50 % úspěšnosti v průměru, přičemž na každém testu musí být dosaženo alespoň 40 %.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Doporučená:
MANKIW, N G. Zásady ekonomie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2000. 763 s. ISBN 80-7169-891-1.
HOLMAN, R. Ekonomie. 5. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2011. 696 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-006-5.
JUREČKA, V. a kol. Makroekonomie. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 332 s. Expert. ISBN 978-80-247-3258-9.
MANKIW, N G. Principles of Economics, 6th edition. USA: South-Western Cengage Learning, 2012. 856 s. ISBN 978-0-538-45305-9.
FUCHS, K. Makroekonomie I. PEF Mendelu. 2019 UIS, dokumentový server předmětu

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-SI-EI Ekonomická informatika, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-EM-MCR Management cestovního ruchu, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-EM-MO Management obchodní činnosti, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-EM-SE Sociálně ekonomický obor, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-HPS-F Finance, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 12. 2. 2020.

Typ výstupu: