Sylabus předmětu PNF - Podnikové finance (PEF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PNF
Název předmětu česky:
Podnikové finance
Název předmětu anglicky:
Business Finance
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
Garantující ústav:
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Andrea Martinčič (cvičící, zkoušející)
Ing. Alena Melicharová, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Marie Poláchová, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Marcel Ševela, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Jana Štěpánková, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Jan Vavřina, Ph.D. (tutor)
Prerekvizity:
ne Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Poznámka
Pondělí
9.00-10.50
Q35
M. Ševela
Cvičení
Každý týden
27
 
Pondělí13.00-14.50Q35Cvičení
Každý týden
27
 
Pondělí
15.00-16.50
Q35
CvičeníKaždý týden27
 
Pondělí
17.00-18.50
Q35
Cvičení
Každý týden27
 
Úterý
15.00-16.50
Q35
CvičeníKaždý týden27 
Úterý17.00-18.50Q35M. Ševela
Cvičení
Každý týden
27
 
Středa
11.00-12.50
Q35
Cvičení
Každý týden
27
Středa11.00-12.50Q01
Přednáška
Každý týden
361
 
Středa
13.00-14.50
Q35
Cvičení
Každý týden
27 
Středa
13.00-14.50
Q01
Přednáška
Každý týden
361
 
Středa
15.00-16.50
Q35A. Martinčič
Cvičení
Každý týden
27
 
Čtvrtek
9.00-10.50
Q35
M. Poláchová
Cvičení
Každý týden27
Čtvrtek11.00-12.50
Q35
M. PoláchováCvičení
Každý týden
27
 
Čtvrtek
15.00-16.50
Q35
Cvičení
Každý týden
27
 
Čtvrtek
17.00-18.50
Q35A. MartinčičCvičeníKaždý týden27 
Pátek9.00-10.50Q35M. Poláchová
Cvičení
Každý týden
27
 
Pátek
11.00-12.50
Q35
CvičeníKaždý týden
27
 
Sobota8.00-11.50Q32D. ŠpirkováPřednáškaNepravidelně58
 
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Student získá základní poznatky o podnikových financí, a to včetně základů finančního řízení a rozhodování. Cílem předmětu je studenty naučit číst a interpretovat podnikové finanční údaje, na jejich základě připravovat podklady pro rozhodování v otázkách podnikových financí. Studenti budou rovněž schopni vyhodnotit a optimalizovat celkovou finanční situaci podniku a její dílčí složky.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do problematiky podnikových financí (dotace 2/2)
 
a.
Význam finančního řízení pro podnik
b.
Finanční cíle podniku a jejich hierarchie
c.
Pravidla financování

2.
Zdroje informací pro finanční management (dotace 4/2)
 
a.Majetková struktura a finanční struktura
b.
Výsledek hospodaření, jeho zachycení
c.
Peněžní toky (cash flow) podniku, metody sestavení cash-flow
d.Externí zdroje

3.
Zdroje a formy financování (dotace 2/2)
 
a.
Pojetí krátkodobého financování; obchodní úvěr
b.
Krátkodobé bankovní úvěry a jejich formy; ostatní zdroje krátkodobého financování

4.Dlouhodobé financování majetku (dotace 4/2)
 
a.Odpisy jako interní zdroj financování
b.
Rizikový kapitál
c.Externí zdroje financování; leasingové financování, dotace

5.
Řízení oběžného majetku a likvidity podniku (dotace 4/6)
 
a.
Charakteristika OM a jeho struktury; celková potřeba OM
b.Řízení zásob, pohledávek, peněžních prostředků
c.
Vztah oběžného majetku a likvidity podniku

6.Poměrové ukazatele (dotace 4/6)
 
a.Ukazatele rentability, likvidity, aktivity, zadluženosti, tržní hodnoty podniku
b.
Interpretace ukazatelů
c.
Soustavy poměrových ukazatelů

7.Finanční plánování (dotace 2/0)
 
a.
Cíle a pojetí finančního plánu, finanční kontrola
b.
Dlouhodobé a krátkodobé finanční plánování

8.Kapitálové plánování a investiční rozhodování (dotace 2/4)
 
a.Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů
b.
Riziko v investičním rozhodování
c.
Investice podniku do dlouhodobého majetku

9.Specifické formy financování podniku, financování v jednotlivých životních fází podniku (dotace 2/2)
10.
Zakladatelský rozpočet (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
přednáška
28 h
16 h
cvičení
28 h0 h
příprava na zkoušku
40 h
124 h
příprava na průběžný test
44 h0 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Průběžné hodnocení studentů na cvičeních je založeno na 2 písemných pracích, ze kterých je možno získat maximálně 50 bodů. Pro udělení zápočtu musí student získat alespoň 25 bodů v součtu z obou prací.

Student musí psát zápočtové práce na cvičení, na kterém je řádně zapsán. Náhradní termíny písemných prací (pro studenty omluvené v souladu se studijním řádem) se budou konat 1–2 týdny po řádném termínu.

Pokud student nedosáhne alespoň 25 bodů v součtu z dílčích písemných prací, může se zúčastnit maximálně dvou souhrnných opravných písemných prací. Termíny opravných zápočtových prací budou na počátku zkouškového období. Opravné zápočtové práce obsahují všechny dílčí okruhy a student pro úspěšné absolvování musí získat minimálně polovinu z celkových 50 bodů. Při úspěšném absolvování opravné písemné práce student získává konečné hodnocení 25 bodů bez ohledu na skutečně dosažený výsledek.

Zkouška z předmětů má písemnou formu, studenti zpravidla zodpovídají otevřené otázky, řeší úvahové a interpretační úlohy, krátké výpočty a obdobná zadání. Ke zkoušce se student přihlašuje prostřednictvím univerzitního informačního systému až po udělení zápočtu.

Na zkoušce může student získat maximálně 50 bodů. Pro úspěšné složení zkoušky musí student získat minimálně polovinu bodů, tj. alespoň 25 bodů. Získá-li student 20–24 bodů, může se zúčastnit doplňující ústní části zkoušky za účelem určení celkového výsledku zkoušky. Pokud student získá 19 a méně bodů, u zkoušky neuspěl.

Výsledné hodnocení předmětu se odvíjí od součtu bodů získaných při zápočtu a bodů dosažených na zkoušce následujícím způsobem: A=100-85, B=85-75, C=74-65, D=64-55, E=54-50.

U studentů kombinované formy studia neprobíhá průběžné hodnocení. Počet bodů získaných na zkouškové písemce se pro účely stanovení výsledného hodnocení zdvojnásobí.

 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KALOUDA, F. Finanční analýza a řízení podniku. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. ISBN 978-80-7380-591-3.
MAREŠ, D. Nové trendy ve financích a ekonomice. 1. vyd. Wolters Kluwer, 2017. 217 s. ISBN 978-80-7552-920-6.
KNÁPKOVÁ, A. -- PAVELKOVÁ, D. -- REMEŠ, D. -- ŠTEKER, K. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2017. 228 s. Prosperita firmy. ISBN 978-80-271-0563-2.

Doporučená:
KRECHOVSKÁ, M. -- HRDÝ, M. Podnikové finance v teorii a praxi. Praha: Wolters Kluwer, 2013. 267 s. ISBN 978-80-7478-011-0.
BŘEZINOVÁ, H. Rozumíme účetní závěrce podnikatelů. 2. vyd. Wolters Kluwer, 2017. 213 s. Účetnictví. ISBN 978-80-7552-603-8.
BERK, J B. -- DEMARZO, P M. Corporate finance. 1104 s. Pearson series in finance. ISBN 978-0-273-79202-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Obor B-EM-MCR Management cestovního ruchu, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-EM-SE Sociálně ekonomický obor, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-EM-MO Management obchodní činnosti, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 4. 12. 2019.

Typ výstupu: