Sylabus předmětu SVI2 - Světový jazyk - Italština 2 (PEF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: SVI2
Název předmětu česky: Světový jazyk - Italština 2
Název předmětu anglicky:
Italian 2
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: italština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Hlavním cílem předmětu je osvojení si a prohloubení znalostí obecného jazyka, a to ve všech jazykových dovednostech (čtení, psaní, poslech, ústní projev).
 
Obsah předmětu:
1.
Lekce 11 (dotace 0/2)
 
a.
minulý čas složený - il passato prossimo (se slovesem avere)
b.
restaurace a hotely

2.
Lekce 11 (dotace 0/2)
 
a.sloveso tradurre
b.významné italské památky

3.Lekce 12 (dotace 0/2)
 
a.
minulý čas složený - il passato prossimo (se slovesem essere)
b.
lékařská péče

4.
Lekce 12 (dotace 0/2)
 
a.
shoda příčestí minulého s předmětem přímým, shoda příčestí minulého u zvratných sloves, přídavné jméno bello

5.
Lekce 12 (dotace 0/2)
 
a.
souhrnné opakování minulého času, sloveso venire, salire, scegliere
b.
cestování, dopravní prostředky

6.Lekce 13 (dotace 0/2)
 
a.
základní číslovky do milionu, zlomky, procenta
b.
ubytování

7.
Lekce 13 (dotace 0/2)
 
a.zájmenná částice ne, sloveso andarsene

8.
Lekce 13 (dotace 0/2)
 
a.opakovací lekce probrané gramatiky a konverzace

9.
Lekce 14 (dotace 0/2)
 
a.
budoucí čas - il futuro
b.čtyři roční období
c.
systém vzdělávání u nás a v Itálii

10.Lekce 15 (dotace 0/2)
 
a.
postavení dvou osobních zájmen, zájmenná částice ci, sloveso togliere
b.
profese

11.
Souhrnné opakování probrané gramatiky (dotace 0/2)
12.
Souhrnné opakování slovní zásoby a konverzačních témat (dotace 0/2)
13.
Příprava na souhrnný test (dotace 0/2)
14.
Souhrnný test (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení
28 h
příprava na zkoušku
7 h
příprava na průběžné hodnocení
14 h
příprava na průběžný test7 h
Celkem
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Student musí získat v průběžném hodnocení minimálně 70 bodů z maximálních 100 bodů, aby získal zápočet a byl připuštěn k ústní zkoušce. V 5. a 10. týdnu semestru absolvuje student průběžný test tvořící 20 otázek, každý test má váhu 20% z celkového hodnocení, student může získat maximálně 20 bodů, minimálně 0 bodů. Ve 14. týdnu semestru absolvuje student závěrečný zápočtový test elektronickou formou skládající se z 60 otázek, váha testu je 60%, maximální počet získaných bodů je 60, minimální 0. Po udělení zápočtu je student připuštěn k ústní zkoušce testující ústní projev (plynulost, přesnost, rozsah slovní zásoby, výslovnost). Student má u přípravy k dispozici slovník. Doba přípravy je 15 minut. Doba trvání zkoušky je také 15 minut a minimální hranice úspěšnosti 60%, maximální 100%. Student je ohodnocen známkou A-F. Docházka do cvičení je povinná.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Progetto italiano nuovo: corso multimediale di lingua e civilta italiana. 3. vyd. Atene: EdiLingua, 2008. 198 s. ISBN 978-960-6632-24-2.
Progetto italiano nuovo: corso multimediale di lingua e civilta italiana. 4. vyd. Atene: EdiLingua, 2010. 147 s. ISBN 978-960-6632-25-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 6. 2. 2020.

Typ výstupu: