Sylabus predmetu CRU - Cestovní ruch (PEF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
CRU
Název předmětu česky:
Cestovní ruch
Název předmětu anglicky:
Tourism
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
Předmět může být studován během zahraniční mobility po předchozí dohodě s vedoucím kurzu.
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Fakulta:
Vyučující: Ing. Andrea Králiková (cvičící)
Ing. Patrik Kubát (cvičící)
doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: (Marketing I nebo nyní Marketing I) a FAKULTA (Personální finance)
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnostVyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Pondělí
9.00-10.50
Q27A. Králiková, P. Kubát, K. RyglováCvičení
Lichý týden
23
Pondělí
11.00-12.50
Q27
Cvičení
Lichý týden23
Pondělí11.00-12.50
Q27
CvičeníSudý týden
23
Středa9.00-10.50Q03
Přednáška
Každý týden
100
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Absolvent předmětu bude schopen vymezit roli a posoudit význam mnohostranného odvětví cestovního ruchu v národním hospodářství. Student získá teoretický základ pro pochopení vztahů a souvislostí na trhu cestovního ruchu, bude schopen analyzovat předpoklady a podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. Na základě pochopení specifik služeb cestovního ruchu bude student schopen analyzovat a tvořit marketingové nástroje.
 
Obsah předmětu:
1.
Vymezení cestovního ruchu (CR) (dotace 4/2)
 
a.
Základní pojmy,definice
b.Charakteristické rysy trhu CR
c.
Vývoj CR
d.
Význam CR

2.
Činitelé ovlivňující rozvoj a rozmístění cestovního ruchu (dotace 4/2)
 
a.
Stimulační faktory CR
b.
Realizační podmínky
c.
Lokalizační podmínky
d.
Geografie CR, rajonizace

3.
Materiálně technická základna cestovního ruchu (dotace 8/2)
 
a.Ubytovací služby
b.
Stravovací služby
c.Dopravní služby
d.
Certifikace služeb
e.
Franchisingové formy spolupráce

4.
Cestovní kanceláře, cestovní agentury (dotace 4/2)
 
a.
Specifika služeb a produktu CK, typy zájezdů
b.Spolupráce a kompetence vysílající a přijímací CK
c.Timesharing

5.
Specifika marketingu v cestovním ruchu (dotace 2/2)
 
a.
Specifika služeb CR
b.
Přístupy k marketingu v CR, nástroje marketingu
c.Komplexnost produktu CR

6.
Marketingový management turistické destinace (dotace 2/2)
 
a.
Současný potenciál a perspektivy rozvoje cestovního ruchu v regionálním rozvoji
b.Struktura a řízení cestovního ruchu
c.
Turistická informační centra

7.
Perspektivní formy cestovního ruchu (dotace 2/0)
 
a.
Cestovní ruch na venkově, agroturistika, cykloturistika, vinařská turistika
b.
MICE průmysl
c.
Lázeňství

8.
Pasová, vízová, celní politika v cestovním ruchu (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
14 h
práce v terénu
10 h
odborná exkurze
10 h
příprava na zkoušku
40 h
příprava prezentace3 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe3 h
zpracování projektů
10 h
zpracování seminární práce22 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Hodnocení je založeno na bodovém systému, který zohledňuje práci studenta během celého semestru, tj. konečné hodnocení závisí na celkovém počtu bodů, které student získal za práci na cvičeních (aktivita, projekt, semestrální práce s prezentací) a na zkouškovou písemku. Zkoušková písemka se skládá z testových i otevřených otázek a ověřuje znalosti získané během přednášek, cvičení, exkurzí a studia povinné literatury. Pro získání zápočtu je nutno získat min 50 % bodů z maximalně možného dosažitelného počtu na cvičeních. Pro splnění zkoušky je nutno na ni získat minimálně 50 % bodů z maximálně možných. Detailní informace jsou dále k dispozici na dokumentovém serveru.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích
20 %
Vypracování semestrální práce40 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky
40 %
Celkem100 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
RYGLOVÁ, K. Cestovní ruch. 3. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2009. 187 s. Management. ISBN 978-80-7418-028-6.

Doporučená:
HORNER, S. -- SWARBROOKE, J. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času. Praha: Grada, 486 s. Expert. ISBN 80-247-0202-9.
RYGLOVÁ, K. -- BURIAN, M. -- VAJČNEROVÁ, I. Cestovní ruch - podnikatelské principy a příležitosti v praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 213 s. ISBN 978-80-247-4039-3.
KOTLER, P. -- BOWEN, J T. -- MAKENS, J C. -- BALOGLU, S. Marketing for hospitality and tourism. Pearson Education Limited, 2017. 680 s. ISBN 978-1-292-15615-6.
HORNER, S. -- SWARBROOKE, J. Consumer behaviour in tourism. Routledge, 446 s. ISBN 978-1-138-01338-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-HPS-VS Veřejná správa, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-EM-MCR Management cestovního ruchu, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 29. 4. 2020.

Typ výstupu: