Sylabus predmetu EKM1 - Ekonometrie I (PEF - LS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: EKM1
Název v jazyce výuky: Ekonometrie I
Název česky: Ekonometrie I
Název anglicky: Econometrics I
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: Mgr. Veronika Blašková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Michaela Staňková (cvičící)
doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Terézia Vančová (cvičící)
Výchozí předměty: Statistika
 
Zaměření předmětu:
Studenti získají teoretické vědomosti a znalosti a rovněž praktické dovednosti potřebné k sestavení základních jednorovnicových ekonometrických modelů s využitím metody OLS a základních modelů jednorozměrných časových řad. Studenti jsou rovněž schopni zhodnotit kvalitu ekonometrického modelu, model interpretovat v ekonomických souvislostech a použít k interpolaci či k predikci. Studenti při ekonometrické analýze využívají statistický software. Předpokládáme, že nabyté znalosti a dovednosti budou studenty využity mj. při zpracování bakalářských prací.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do ekonometrie (dotace 1/0)
 
a.Vymezení ekonometrie, její historie a vývoj
b.Základní kroky a etapy ekonometrického modelování
c.Typy ekonometrických dat

2.Regresní a korelační analýza (dotace 3/6)
 
a.Regresní analýza, regresní model, veličiny v regresním modelu
b.Členění regresního modelu, volba funkční formy modelu
c.Metoda obyčejných nejmenších čtverců (OLS)
d.Vyrovnané hodnoty, chybový člen, rezidua
e.Hodnocení kvality regresního modelu
f.Rozklad proměnlivosti, analýza rozptylu (ANOVA), koeficient determinace, informační kritéria
g.Korelační analýza, párový koeficient korelace, korelační matice

3.Testování statistických hypotéz v regresní a korelační analýze, intervaly spolehlivosti (dotace 1/2)
 
a.Testy významnosti regresních parametrů (t-testy) a průkaznosti modelu (F-test)
b.Interval spolehlivosti pro regresní parametr
c.Interval spolehlivosti a pás spolehlivosti pro regresní model
d.Testování průkaznosti párového koeficientu korelace

4.Klasický lineární regresní model a jeho předpoklady (dotace 2/4)
 
a.Klasický lineární regresní model
b.Předpoklady klasického lineárního regresního modelu a možnosti jejich ověření
c.Gaussův-Markovův teorém
d.Vlastnosti OLS odhadů při splněných předpokladech klasického lineárního regresního modelu
e.Porušení předpokladů klasického lineárního regresního modelu, jejich diagnostika a důsledky pro OLS odhad regresního modelu

5.Úvod do analýzy časových řad (dotace 1/2)
 
a.Vymezení základních pojmů a cíl analýzy časových řad, členění časových řad
b.Specifické problémy analýzy časových řad
c.Elementární charakteristiky dynamiky časových řad

6.Metody analýzy časových řad (dotace 5/10)
 
a.Kvalitativní a kvantitativní metody analýzy časových řad
b.Dekompozice časové řady
c.Analýza trendu, strukturální zlom a jeho detekce a využití při analýze trendu
d.Metody odhadu sezónní složky
e.Metody odhadu cyklické složky
f.Náhodná složka, bílý šum, hodnocení kvality modelu, interpolační kritéria
g.Predikce, pseudopredikce, hodnocení kvality predikce
h.Lineární filtry, klouzavé průměry
i.Regresní modely časových řad
j.Způsoby odlišení zdánlivé a pravé regrese

7.Aplikovaná ekonometrie (dotace 1/4)
 
a.Praktické příklady aplikace metod regresní a korelační analýzy a metod analýzy časových řad na reálných ekonomických datech
b.Prezentace semestrálních projektů na ekonomická témata, skupinová diskuse výsledků projektů

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Týmová práce
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost sestavit ekonometrický model na průřezových datech.
-Znalost postupu sestavení ekonometrického modelu
-Znalost statistických metod popisu závislostí mezi dvěma ekonomickými veličinami.
-Zvládnutí postupu sestavení modelu jednorozměrných časových řad

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška14 h16 h
     cvičení28 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku40 h52 h
     příprava na průběžný test20 h20 h
     příprava prezentace4 h0 h
     zpracování seminární práce20 h20 h
průběžná příprava na cvičení (bloky konzultací u kombinované formy)14 h32 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné splnění všech následujících dílčích podmínek:

1. Aktivní účast na cvičeních – účast na cvičeních je povinná, přičemž docházka je považována za splněnou při nejméně 8 aktivních účastí na výukových cvičeních a 1 aktivní účasti na cvičení, kde se bude obhajovat semestrální projekt, a to vždy na cvičení, na které je student řádně zapsán dle UIS (náhrady nejsou z kapacitních důvodů možné); aktivní účast znamená, že student je na daném cvičení schopen využít poznatky získané z přednášek i z předchozích cvičení při řešení praktických úkolů, v opačném případě je jeho docházka považována za neaktivní (za absenci).

2. Splnění podmínek tří průběžných testů – průběžné testy se budou psát na cvičení v 7., 8. a 10. výukovém týdnu a jsou povinné, přičemž z každého z nich je nutné získat min. 5 bodů z max. 10 možných bodů; v případě neúspěchu či řádně omluvené absence u řádného termínu je možné využít jednoho opravného/náhradního termínu průběžných testů, který se bude konat ve 13. výukovém týdnu.

3. Včasně odevzdané a cvičícím schválené hlášení semestrálního projektu (tzv. předprojekt) – hodnocení uznán x neuznán (předprojekt lze jednou opravit).

4. Včasně odevzdaný, odprezentovaný a úspěšně obhájený semestrální projekt podle schváleného předprojektu – za včas odevzdaný, odprezentovaný a úspěšně obhájený semestrální projekt v řádném termínu lze získat 10 bodů; v případě vrácení projektu z důvodu jeho neuznání/neobhájení v řádném termínu lze projekt jednou opravit a v takovém případě lze získat max. 5 bodů.

5. Úspěšně absolvovaná závěrečná písemná zkouška zahrnující teoretickou a praktickou část – pro úspěšné absolvování závěrečné písemné zkoušky je nutné získat min. 30 bodů z max. 60 možných bodů.

Student, který nesplnil některou z výše uvedených dílčích podmínek předmětu, je z předmětu hodnocen známkou "nevyhověl" (F). Dílčí podmínky 1. až 4. představují průběžnou kontrolu studijních povinností.

Výsledek průběžné kontroly studijních povinností je po úspěšně absolvované závěrečné písemné zkoušce zohledněn při ukončení předmětu. Výsledné hodnocení předmětu je tak dáno součtem získaných bodů z průběžných testů, semestrálního projektu a závěrečné písemné zkoušky, a to následovně:
[90 – 100] bodů = A
[80 – 90) bodů = B
[70 – 80) bodů = C
[60 – 70) bodů = D
[50 – 60) bodů = E
[0 – 50) bodů = F

Během průběžných testů lze použít psací pomůcky, oficiální vzorcový list, kalkulačku a software Gretl. U závěrečné písemné zkoušky je povoleno využít psací pomůcky, oficiální vzorcový list a kalkulačku. Pro identifikaci je nutné předložit doklad s fotkou.

Pro kombinovanou formu studia jsou požadavky shodné vyjma aktivní účasti na cvičeních, uznání projektu bez nutnosti jeho prezentace a podmínek průběžných testů (studenti kombinované formy budou psát jeden souhrnný průběžný test, přičemž pro úspěšné absolvování musí získat min. 15 bodů z max. 30 možných bodů).

Předmět není možné studovat během zahraničního výjezdu.

Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení průběžných testů či zkouškových písemek, používání nedovolených pomůcek, mobilních telefonů či jiných komunikačních zařízení nebo jiné narušování objektivity zkoušky či průběžných testů bude považováno za nesplnění podmínek ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující předmět v UIS hodnocením "F; F; F", případně se studentem zahájí disciplinární řízení.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZADAMEC, V. -- STŘELEC, L. -- HAMPEL, D.Ekonometrie I: učební textBrnoMendelova univerzita v Brně2017978-80-7509-480-3
ZADAMEC, V. -- STŘELEC, L.Ekonometrie I: cvičebniceBrnoMendelova univerzita v Brně2017978-80-7509-396-7
DARLT, J. -- ARLTOVÁ, M.Ekonomické časové řadyPrahaProfessional Publishing2009978-80-86946-85-6
DCIPRA, T.Finanční ekonometriePrahaEkopress2013978-80-86929-93-4
DGUJARATI, D N. -- PORTER, D C.Basic econometricsBostonMcGraw-Hill Irwin978-007-127625-2
DHAMPEL, D. -- BLAŠKOVÁ, V. -- STŘELEC, L.Ekonometrie 2BrnoMendelova univerzita v Brně2017978-80-7509-427-8
DHINDLS, R. a kol.Statistika pro ekonomyPrahaProfessional Publishing2007978-80-86946-43-6
DHUŠEK, R.Aplikovaná ekonometrie: teorie a praxePrahaOeconomica2009978-80-245-1623-3
DHUŠEK, R.Ekonometrická analýzaPrahaOeconomica2007978-80-245-1300-3
DMAREK, L. a kol.Statistika pro ekonomy: aplikacePrahaProfessional Publishing2007978-80-86946-40-5
DSTUDENMUND, A H.Using econometrics: a practical guideHarlowPearson2017978-1-292-15409-1

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 7. 2. 2020.

Typ výstupu: