Sylabus predmetu MA1A - Makroekonomie I v AJ (PEF - LS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: MA1A
Název v jazyce výuky: Macroeconomics I
Název česky: Makroekonomie I v AJ
Název anglicky: Macroeconomics I
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, etapa A 2/1, etapa B 4/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: Ing. Dennis Nchor, MSc., Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: ne Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je vybavit studenty základními teoretickými znalostmi z makroekonomie, především pochopení mechanismu chování ekonomiky. Zvládnutím poznatkového aparátu získají studenti schopnost popisovat a vysvětlovat hospodářské jevy pomocí adekvátního pojmového aparátu a pochopení základních souvislostí jim umožní rozpoznávat jednostrannosti v hodnotících soudech. Efektem by měla být schopnost rozpoznávat a identifikovat krátkodobé a dlouhodobé účinky jednotlivých faktorů působících na makroekonomické prostředí. Úspěšným zvládnutím předmětu by pro studenta měly mít vyšší vypovídací schopnost informace o hospodářském vývoji publikované v odborném tisku.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do ekonomie (dotace 2/1)
2.Analýza poptávky a nabídky v ekonomice. Model AS AD (dotace 2/1)
3.Model AS AD a přístrupy ekonomie k chování ekonomiky (dotace 2/1)
4.Měření výkonu ekonomiky. Determinace produktu (dotace 2/1)
5.Ekonomický růst a hospodářské cykly (dotace 5/1)
6.Peníze a peněžní sektor v ekonomice (dotace 8/2)
7.Inflace a její důsledky v ekonomice (dotace 4/1)
8.Ekonomika a cíle hospodářské politiky státu (dotace 1/1)
9.Nezaměstnanost a její vztah k inflaci (dotace 4/1)
10.Fiskálni politika - cíl, nástroje, očekávané a skutečné efekty (dotace 4/1)
11.Monetární politika - cíl, nástroje, očekávané a skutečné efekty (dotace 2/1)
12.Důchodová politika (dotace 2/0)
13.Vnější obchodní a měnová politika státu (dotace 2/1)
14.Liberalizace a protekcionismus v obchodní politice (dotace 2/1)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost samostatné práce
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní všeobecné znalosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Student je schopen definovat základní ekonomické pojmy a pojmenovávat souvislosti chodu ekonomiky
-Student je schopen dovodit vliv vybraných faktorů na ekonomiku (jako celek)
-Student je schopen vytvořit grafický model ekonomického problému, problém vhodnými metodami vyřešit, získané výsledky interpretovat
-Student získává základní znalosti pro studim dalších ekonomických předmětů, zejména mikroekonomie a hospodářské politiky

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška42 h
     cvičení14 h
     konzultace10 h
Samostudium
     příprava na zkoušku66 h
     příprava na průběžné hodnocení36 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou. Zkouška má písemnou a ústní část. Důraz je kladen na písemnou část, kde lze získat maximálně 50 bodů. Získané body (u prezenčních studentů v součtu s body ze zápočtu) se promítají do výsledného hodnocení.
Pokud student neuspěje u písemné nebo ústní části, zkoušku opravuje. K dispozici má jeden řádný a dva opravné termíny.

Zápočet studenti prezenční formy získávají, pokud dosáhnout alespoň 25 bodů z 50 možných. Body lze získat ve dvou zápočtových písemkách (každá po 25 bodech). Studenti mají k dispozici jeden opravný termín koncipovaný na 50 bodů.
V písemkách se objevují otevřené a testové otázky, grafické a početní úlohy.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZMANKIW, N G.MacroeconomicsNew York, NYWorth2009978-1-4292-3812-0
ZBURDA, M C. -- WYPLOSZ, C.Macroeconomics: a european textOxfordOxford University Press2009978-0-19-923682-4
DPARKIN, M.MicroeconomicsBostonAddison Wesley0-321-21071-9
DKRUGMAN, P R. -- WELLS, R.MacroeconomicsNew York, NYWorth Publishers20050-7167-5228-X

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 4. 12. 2019.

Typ výstupu: