Sylabus predmetu MA1A - Makroekonomie I v AJ (PEF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: MA1A
Název předmětu česky:
Makroekonomie I v AJ
Název předmětu anglicky:
Macroeconomics I
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, etapa A 2/1, etapa B 4/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Ing. Dennis Nchor, MSc., Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnostVyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí
13.00-14.50
Q42
Přednáška
Každý týden
74
Čtvrtek
11.00-11.50
Q25
D. Nchor
Cvičení
Každý týden
30
Čtvrtek
15.00-15.50
Q45
D. Nchor
Cvičení
Každý týden
30
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je vybavit studenty základními teoretickými znalostmi z makroekonomie, především pochopení mechanismu chování ekonomiky. Zvládnutím poznatkového aparátu získají studenti schopnost popisovat a vysvětlovat hospodářské jevy pomocí adekvátního pojmového aparátu a pochopení základních souvislostí jim umožní rozpoznávat jednostrannosti v hodnotících soudech. Efektem by měla být schopnost rozpoznávat a identifikovat krátkodobé a dlouhodobé účinky jednotlivých faktorů působících na makroekonomické prostředí. Úspěšným zvládnutím předmětu by pro studenta měly mít vyšší vypovídací schopnost informace o hospodářském vývoji publikované v odborném tisku.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do ekonomie (dotace 2/1)
2.
Analýza poptávky a nabídky v ekonomice. Model AS AD (dotace 2/1)
3.Model AS AD a přístrupy ekonomie k chování ekonomiky (dotace 2/1)
4.
Měření výkonu ekonomiky. Determinace produktu (dotace 2/1)
5.
Ekonomický růst a hospodářské cykly (dotace 5/1)
6.
Peníze a peněžní sektor v ekonomice (dotace 8/2)
7.Inflace a její důsledky v ekonomice (dotace 4/1)
8.
Ekonomika a cíle hospodářské politiky státu (dotace 1/1)
9.
Nezaměstnanost a její vztah k inflaci (dotace 4/1)
10.Fiskálni politika - cíl, nástroje, očekávané a skutečné efekty (dotace 4/1)
11.
Monetární politika - cíl, nástroje, očekávané a skutečné efekty (dotace 2/1)
12.Důchodová politika (dotace 2/0)
13.
Vnější obchodní a měnová politika státu (dotace 2/1)
14.
Liberalizace a protekcionismus v obchodní politice (dotace 2/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
42 h
cvičení
14 h
konzultace
10 h
příprava na zkoušku
66 h
příprava na průběžné hodnocení
36 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou. Zkouška má písemnou a ústní část. Důraz je kladen na písemnou část, kde lze získat maximálně 50 bodů. Získané body (u prezenčních studentů v součtu s body ze zápočtu) se promítají do výsledného hodnocení.
Pokud student neuspěje u písemné nebo ústní části, zkoušku opravuje. K dispozici má jeden řádný a dva opravné termíny.

Zápočet studenti prezenční formy získávají, pokud dosáhnout alespoň 25 bodů z 50 možných. Body lze získat ve dvou zápočtových písemkách (každá po 25 bodech). Studenti mají k dispozici jeden opravný termín koncipovaný na 50 bodů.
V písemkách se objevují otevřené a testové otázky, grafické a početní úlohy.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MANKIW, N G. Macroeconomics. 7. vyd. New York, NY: Worth, 2009. 598 s. ISBN 978-1-4292-3812-0.
BURDA, M C. -- WYPLOSZ, C. Macroeconomics: a european text. 5. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2009. 543 s. ISBN 978-0-19-923682-4.

Doporučená:
PARKIN, M. Microeconomics. 6. vyd. Boston: Addison Wesley, 501 s. ISBN 0-321-21071-9.
KRUGMAN, P R. -- WELLS, R. Macroeconomics. 1. vyd. New York, NY: Worth Publishers, 2005. 488 s. ISBN 0-7167-5228-X.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Program B-EAMA Economics and Management, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 6. 2. 2020.

Typ výstupu: