Sylabus predmetu CRUA - Cestovní ruch v AJ (PEF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
CRUA
Název předmětu česky: Cestovní ruch v AJ
Název předmětu anglicky: Tourism
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
Předmět není možné studovat během zahraničního výjezdu.
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Andrea Králiková (cvičící)
Ing. Patrik Kubát (cvičící)
doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D. (garant, zkoušející)
Ing. Šárka Stojarová, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Čtvrtek
11.00-12.50
Q38
Přednáška
Každý týden50
Čtvrtek
13.00-14.50
Q27
Cvičení
Sudý týden
25
Čtvrtek13.00-14.50
Q27
Cvičení
Lichý týden
25
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Absolvent předmětu bude schopen vymezit roli a posoudit význam mnohostranného odvětví cestovního ruchu v národním hospodářství. Student získá teoretický základ pro pochopení vztahů a souvislostí na trhu cestovního ruchu, bude schopen analyzovat předpoklady a podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. Na základě pochopení specifik služeb cestovního ruchu bude student schopen analyzovat a použít marketingové nástroje.
 
Obsah předmětu:
1.
Vymezení cestovního ruchu (dotace 6/3)
 
a.
Úvod do cestovního ruchu
b.
Historie cestovního ruchu
c.
Perspektivní formy cestovního ruchu

2.
Marketing cestovního ruchu (dotace 6/2)
 
a.
Specifika marketingu cestovního ruchu
b.
Rozšířený marketingový mix v cestovním ruchu
c.
Marketingový výzkum v cestovním ruchu
d.
Cílové skupiny v turismu
e.
Spotřebitelské chování v turismu

3.
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (dotace 2/1)
4.
Materiálně technická základna cestovního ruchu (dotace 4/1)
5.
Destinační management (dotace 2/1)
6.
Brand Image a Country Image (dotace 1/1)
7.
Cíle a činnost TIC (dotace 2/1)
8.
Muzea, galerie, výstavy (dotace 3/2)
9.Turismus - trendy a vývoj (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
14 h
odborná exkurze
12 h
konzultace
18 h
výstava
2 h
veřejná prezentace (ústní)
1 h
příprava na zkoušku
28 h
příprava prezentace5 h
zpracování projektů
12 h
zpracování seminární práce
20 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou s následujícím výsledkem:
pod 60 F
60 - 67 E dobře
68 - 73 D dobře
74 - 81 C velmi dobře
82 - 89 B velmi dobře
90 -100 A výborně
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích10 %
Vypracování semestrální práce
5 %
Prezentace
5 %
Absolvování závěrečného testu
70 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky
10 %
Celkem
100 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KOTLER, P. -- BOWEN, J T. -- MAKENS, J C. Marketing for hospitality and tourism. 5. vyd. Boston: Prentice Hall, 683 s. ISBN 0-13-504559-2.
Tourism behaviour: travellers' decisions and actions. ISBN 0-85199-021-5. URL: http://dx.doi.org/10.1079/9780851990217.0000.

Doporučená:
HORNER, S. -- SWARBROOKE, J. Consumer behaviour in tourism. Routledge, 446 s. ISBN 978-1-138-01338-4.
LAWS, E. Improving tourism and hospitality services. ISBN 0-85199-995-6. URL: http://dx.doi.org/10.1079/9780851999951.0000.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Specializace B Business, prezenční forma, počáteční období LS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 1. 5. 2020.

Typ výstupu: