Sylabus predmetu EKM1A - Ekonometrie I v AJ (PEF - LS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: EKM1A
Název v jazyce výuky: Econometrics I
Název česky: Ekonometrie I v AJ
Název anglicky: Econometrics I
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: Statistika nebo Statistika v AJ
 
Zaměření předmětu:
Nabytí teoretických vědomostí a znalostí a praktických dovedností potřebných k sestavení základních jednorovnicových ekonometrických modelů s využitím metody OLS a zvládnutí základních modelů jednorozměrných časových řad. Studenti umí zhodnotit kvalitu ekonometrického modelu, model interpretovat v ekonomických souvislostech a použít k predikci. Studenti umí při ekonometrické analýze využít statistický software. Předpokládáme, že nabyté znalostí a dovedností budou studenty využity mj. při zpracování závěrečných prací.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do ekonometrie (dotace 1/0)
 
a.Vymezení ekonometrie, její vývoj a historie
b.Základní kroky ekonometrické analýzy
c.Typy datových souborů

2.Regresní a korelační analýza, chybový člen (dotace 4/6)
 
a.Regresní analýza
b.Metoda nejmenších čtverců (OLS)
c.Chybový člen, rezidua
d.Analýza rozptylu (ANOVA)
e.Korelační analýza

3.Testování hypotéz, intervaly spolehlivosti (dotace 2/4)
 
a.Testy významnosti regresních parametrů (t-testy) a průkaznosti modelu (F-test), testování koeficientu korelace
b.Testy specifikace modelu (test linearity, RESET test)
c.Interval spolehlivosti pro regresní parametry a regresní model
d.Pás spolehlivosti kolem regresního modelu1

4.Gauss-Markov teorém, předpoklady klasického modelu (dotace 2/4)
 
a.Klasické předpoklady a metody ověření splnění
b.Vlastnosti OLS odhadů

5.Úvod do analýzy časových řad (dotace 1/2)
 
a.Základní pojmy a specifika časových řad, členění časových řad
b.Elementární charakteristiky časových řad

6.Modely časových řad (dotace 4/8)
 
a.Kvalitativní (expertní) modely
b.Klouzavé průměry, exponenciální vyrovnávání
c.Dekompozice časových řad
d.Modelování sezónnosti
e.Modely na bázi filtrů
f.Regresní (příčinné) modely
g.přesun řádku tabulky ve směru šipky Posouzení vhodnosti modelu

7.Aplikovaná ekonometrie (dotace 0/4)
 
a.Prezentace seminárních prací na ekonomická témata, diskuse

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Týmová práce
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Sestrojení statistického modelu pro reálná ekonometrická data
-Znalost metod popisu závislosti mezi dvěma ekonomickými veličinami
-Znalost postupu sestavení ekonometrického modelu
-Zvládnutí postupu sestavení modelu jednorozměrných časových řad

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška14 h
     cvičení28 h
Samostudium
     příprava na zkoušku58 h
     příprava na průběžný test15 h
     příprava prezentace5 h
     zpracování seminární práce20 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
K udělení zápočtu se požaduje zpracování projektu (splněno >= 50% bodů), dosažení nejméně 50% skóre na průběžný test a aktivní účast ve cvičení (<= 2 absence). Aktivní účast je dále hodnocena 1 bodem / cvičení. Součástí projektu je odevzdaný a schválený předprojekt. K přihlášení ke zkoušce je vyžadován zápočet. Závěrečná zkouška je úspěšně absolvována po dosažení >= 50% skóre. Známka z předmětu je stanovena na základě bodů z průběžného testu, projektu, aktivní účasti a závěrečné zkoušky: A [91 – 100]; B [82 – 91); C [73 – 82); D [64 – 73); E [55 – 64); F [0 – 55). Garant může výsledné hodnocení posunout o 1 stupeň oběma směry. Předmět není možné studovat během zahraničního výjezdu.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZGUJARATI, D N. -- PORTER, D C.Basic econometricsBostonMcGraw-Hill Irwin978-007-127625-2
ZASHENFELTER, O. -- LEVINE, P B. -- ZIMMERMAN, D J.Statistics and econometrics : methods and applicationsNew YorkJohn Wiley & Sons20030-471-10787-5
ZWOOLDRIDGE, J M.Introductory econometrics: a modern approachMason, OhioSouth-Western2008978-0-324-66054-8
DKMENTA, J.Elements of econometricsAnn ArborUniversity of Michigan Press20110-472-10886-7
DUsing econometrics: a practical guideBostonAddison Wesley Pearson0-321-31649-5

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 14. 2. 2020.

Typ výstupu: