Sylabus predmetu OKAJA - Obchodní jazyk - angličtina (PEF - LS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: OKAJA
Název v jazyce výuky: Language in Business - English
Název česky: Obchodní jazyk - angličtina
Název anglicky: Language in Business - English
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (2 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: Mgr. Matej Grochal (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková (garant)
Výchozí předměty: ne Státní bakalářská zkouška a studovat na fakultě Personální finance
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je rozvoj odborných jazykových znalostí a dovedností studenta zaměřených na obchodní jazyk úrovně B2-C1. Student si osvojí klíčovou slovní zásobu z oblasti obchodu, procvičí schopnost komunikovat v simulovaných situacích pracovního života a prohloubí znalosti gramatických struktur.
 
Obsah předmětu:
1.Obchod či zábava? (dotace 0/2)
 
a.Firemní společenské akce, neformální rozhovory (small talk).
b.Opakování typů přítomných časů.

2.Budování kontaktů (dotace 0/2)
 
a.Budování kontaktů (networking).
b.Slovesné vzorce (gerundium a infinitiv).

3.Výměna informací (dotace 0/2)
 
a.Meetingy, parafrázování, vyjasnění nesrovnalostí.
b.Kondicionály.

4.Vedení porady (dotace 0/2)
 
a.Příprava a vedení porady.
b.Spojovací výrazy vyjadřující kontrast, důsledek a závěr.

5.Rozhodování (dotace 0/2)
 
a.Rozhodování. Krizový management.
b.Určité a neurčité členy.

6.Prezentace-jak zapůsobit (dotace 0/2)
 
a.Prezentace: efektivní zahájení a zakončení. Rétorické techniky.
b.Předpřítomný prostý čas vs. Předpřítomný průběhový čas

7.Prezentace-vizuální materiály, hlasový projev (dotace 0/2)
 
a.Prezentace-vizuální materiály. Zpětná vazba prezentujícímu.
b.Modální slovesa.

8.Prezentace-prosazení vlastních nápadů (dotace 0/2)
 
a.Prezentace: veřejný projev obecně. Prodejní řeč (sales pitch).
b.Frázová slovesa. Pasivum.

9.Emailová komunikace (dotace 0/2)
 
a.Emailová komunikace.
b.Vyjádření budoucnosti.

10.Potíže při telefonování (dotace 0/2)
 
a.Telefonování. Stížnosti klientů.
b.Zdvořilé prosby a otázky.

11.Obchodní cesty (dotace 0/2)
 
a.Obchodní cesty.
b.Časy určené pro vypravování.

12.Vyjednávání (dotace 0/2)
 
a.Vyjednávání- styl, slovní zásoba.

13.Opakování (dotace 0/2)
 
a.Opakování probraných lekcí.

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
 
-Student je seznámen s různými typy obchodní korespondence a zná jejich obsahovou a formální stránku.
-Student je schopen aktivně používat osvojenou gramatiku a slovní zásobu z oblasti obchodu, a to jak v písemném tak v ústním projevu.
-Student je schopen rozlišit formální a neformální styl korespondence a volit adekvátní jazykové prostředky pro tyto styly.
-Student je schopen vytvořit strukturovaný formální dopis a aplikovat v něm slovní zásobu charakteristickou pro formální styl.
-Student si rozšířil a prohloubil znalost náročnějších gramatických struktur a slovní zásoby z oblasti obchodu.
-Student umí popsat formální a neformální styl korespondence a zná jazykové prostředky charakteristické pro tyto styly.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška0 h6 h
     cvičení26 h0 h
     konzultace0 h10 h
Samostudium
     příprava na zkoušku14 h18 h
     příprava na průběžný test16 h22 h
Celkem56 h56 h
 
Požadavky na ukončení:
Ukončení předmětu je podmíněno dvěma průběžnými testy, povinnou docházkou, zápočtovým testem a ústní zkouškou. Zápočtový test o 50 otázkách je psán elektronickou formou, časový limit je 40 minut, student může získat od 0 do 50 bodů. Ústní zkoušku tvoří diskuze na zadané téma, zkouška trvá 15 minut. Student má u přípravy k dispozici slovník. Doba přípravy je 15 minut. Testuje se celkový ústní projev studenta (rozsah slovní zásoby, přesnost, plynulost, výslovnost). Minimální požadovaná úspěšnost je u všech částí hodnocení 60%. Celkovou známku pak tvoří průměr výsledku písemných testů a ústní části.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZALLISON, J. -- POWELL, M.In Company 3.0 Upper Intermediate Student´s Book PackLondonMacmillan2014978-0-230-45535-1
ZMURPHY, R.English Grammar in Use Fourth EditionCambridgeCUP2012978-0-521-18939-2
DEMMERSON, P.Email EnglishOxfordMACMILLAN20043-190-02884-2
DTURNER, R. -- DUCKWORTH, M.Business ResultOxfordOxford University Press20120-194-73951-1
DEMMERSON, P.Business Vocabulary BuilderOxfordMACMILLAN20093-190-32722-X
DSCRIVENER, J. -- HOLLOWAY, C. -- BAADE, K.Skills for Business StudiesOxfordOxford University Press20120-194-73952-X

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 4. 12. 2019.

Typ výstupu: