Sylabus předmětu OBDR - Obchod se dřívím (LDF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
OBDR
Název předmětu česky: Obchod se dřívím
Název předmětu anglicky:
Trade in Timber
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 10/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Tomáš Pospíšil (cvičící)
Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
ne Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit studenty se souhrnem poznatků obchodní činnosti lesních a dřevařských podniků se zvláštním zřetelem na rozvoj a užití dovedností logistiky a marketingu. Předmět bude tvořit nadstavbu nad vyučovanými odbornými a ekonomickými předměty týkající se českého a mezinárodního obchodu se dřívím, výrobky dřevařského průmyslu, ale i dendromasou pro energetické účely.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do problematiky obchodování se dřívím (dotace 0/2)
 
a.
Zdroje dříví v České republice a Evropské unii
b.
Geneze obchodování dřívím
c.
Lesnicko-dřevařský komplex a Evropská unie

2.
Specifika trhu s dřívím (dotace 0/2)
 
a.
Specifika formování nabídky a poptávky v lesnicko-dřevařském komplexu
b.Tvorba cen a formování trhu
c.Průzkum trhu a odhad tržního potenciálu v mikroekonomických aspektech

3.
Dříví jako předmět obchodování v tuzemsku a zahraničí (dotace 0/2)
 
a.
Sortimenty a druhovací předpisy surového dříví
b.
Sortimenty řeziva a druhovací předpisy řeziva
c.Sortimenty dalších výrobků dřevařského průmyslu a průmyslu papíru a celulózy

4.
Tuzemský trh s dřívím (dotace 0/2)
 
a.Toky dřevní suroviny a výrobků ze dřeva
b.
Lesní podniky formující nabídku
c.Dřevařské podniky formující poptávku
d.Systémy certifikace lesů a ověřování spotřebitelského řetězce výrobků ze dřeva

5.
Obchodní zvyklosti na tuzemském trhu dřevní surovinou (dotace 0/2)
 
a.Systém prodeje státního podniku Lesy České republiky, s.p.
b.
Společný obchod Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
c.
Obchodní sortimenty dříví

6.Mezinárodní obchod se dřívím (dotace 0/2)
 
a.
Specifika evropského obchodu
b.
Obchodní uzance a dohody v mezinárodním obchodu
c.
Dodací podmínky v mezinárodním obchodu - INCOTERMS

7.Logistika (dotace 0/2)
 
a.
Nákladní automobilová a železniční doprava v ČR
b.
Lodní doprava dříví
c.
Mezinárodní doprava a spedice

8.Prognóza vývoje trhu s dřívím (dotace 0/2)
 
a.
Prognóza produkce dříví
b.
Prognóza poptávky po dříví a výrobcích ze dřeva
c.
Prognóza vývoje cen

9.
Trh s dendromasou pro energetické účely (dotace 0/2)
 
a.
Analýza potenciálu dendromasy
b.
Formování nabídky a poptávky v obchodu s dendromasou
c.
Zahraniční zvyklosti v obchodu s dendromasou

10.Evidence obchodu a statistika (dotace 0/2)
 
a.
Evidence obchodu s dřívím
b.
Systém statistických zjišťování a cenových indexů ČSÚ a resortu MZe a MPO
c.
Nástroje manažerského účetnictví pro evidenci a analýzu obchodu

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
cvičení
10 h0 h
seminář
10 h
10 h
práce v terénu5 h
5 h
workshop
5 h
5 h
příprava prezentace
5 h
5 h
zpracování seminární práce49 h59 h
Celkem
84 h
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na cvičení a semináři; 1hodina = 1 bod, celkem minimálně 10 bodů.
Povinná účast na workshopu aukcí dříví = 5 bodů.
Vypracování semestrální práce = 10 bod.
Obhajoba semestrální práce. Za obhájení semestrální práce získá student 15 - 25 bodů.
Minimální počet bodů pro úspěšné ukončení předmětu 40.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BARTUNĚK, J. Obchodování s dřívím. 1. vyd. Lignum: Písek, 1999. 167 s. ISBN 80-86271-01-3.
Kol. Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví v ČR 2008: platnost od 1.1.2008. 2. vyd. Praha: Lesnická práce, 2007. 147 s. ISBN 978-80-87154-01-4.
Rakouské uzance v obchodu s dřívím 1973: nově přepracováno Spolkovou dřevařskou radou ; vydáno Vídeňskou burzovní komorou ; toto vydání platí pro všechny smlouvy uzavřené po 1. říjnu 1985. 1. vyd. nákladem Lesní společnosti Jihomoravské lesy, a. s., 1995. 321 s.
ŠAFAŘÍK, D. -- KUPČÁK, V. Současnost a perspektivy trhu energetických štěpek v České republice a možnosti dalšího odbytu do zemí Evropské unie. Disertační práce. MENDELU Brno, 2013. 122.
SIMANOV, V. České lesy v datech a číslech. 1. vyd. Národní zemědělské muzeum, s.p.o., 2016. 398 s. ISBN 978-80-86874-75-3.

Doporučená:
ONDRÁČEK, K. -- JANÁK, K. -- ŠLEZINGEROVÁ, J. -- HRÁZSKÝ, J. Příjem dříví. Brno: ÚZZD LDF MZLU, 2004. 97 s.
KUPČÁK, V. Trh se surovým dřívím a ekonomika dřevařských podniků. In Ceny dříví a ekonomika lesního hospodářství. Praha: Česká lesnická společnost, Praha, 2003, s. 15--21. ISBN 80-02-01543-6.
KUPČÁK, V. Vlivy trhu s dřívím na ekonomiku dřevařských a lesních podniků v ČR. In Ekonomika a manažment podnikov. Zvolen: Slovakiaprint, spol. s r.o., Zvolen, 2003, s. 73--78. ISBN 80-969031-9-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2018/2019, LS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 4. 2. 2020.

Typ výstupu: