Sylabus predmetu SVZ - Státní a veřejná správa (LDF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SVZ
Název předmětu česky:
Státní a veřejná správa
Název předmětu anglicky:
State and Public Administration
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 10/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem je získání dostatečných znalostí o základních mechanismech a procesech fungování veřejné správy.
 
Obsah předmětu:
1.
ÚVOD DO PROBLEMATIKY (dotace 2/1)
2.
PRÁVNÍ ÚPRAVA VEŘEJNÉ SPRÁVY (dotace 2/1)
3.SUBJEKTY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (dotace 2/1)
4.
SYSTÉM VEŘEJNÉ SPRÁVY (dotace 2/1)
5.
FORMY REALIZACE ČINNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY (dotace 2/1)
6.SPRÁVNÍ PRÁVO PROCESNÍ (dotace 2/1)
7.SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ (dotace 8/4)
8.
PRÁVO NA INFORMACE A ÚČAST VEŘEJNOSTI (dotace 2/1)
9.
KONTROLA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (dotace 2/1)
10.SPRÁVNĚPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST - PŘESTUPKOVÉ ŘÍZENÍ (dotace 4/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
10 h
cvičení
14 h
0 h
příprava na zkoušku34 h66 h
zpracování seminární práce8 h
8 h
Celkem
84 h
84 h
 
Požadavky na ukončení:
ZÁPOČET:
Na konci semestru 60 minutový písemný test. Pro zápočet je nezbytné získat min. 6 bodu z 10 (tj. 60 %). Další podmínkou u denního studia je seminární práce.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PRŮCHA, P. Základy správního práva. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8115-4.
SKULOVÁ, S. a kol. Správní právo - procesní část: multimediální učební text pro bakalářské studium na Právnické fakultě MU. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 102 s. Edice multimediálních učebních textů ;. ISBN 978-80-210-5470-7.

Doporučená:
HENDRYCH, D. a kol. Správní právo: obecná část. 7. vyd. C.H. Beck, 2009. 837 s. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-049-2.
ZÁHUMENSKÁ, V. Právo a environmentální problémy. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7129-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 8. 1. 2020.

Typ výstupu: