Sylabus předmětu ZEOS - Ergonomie a bezpečnost a ochrana zdraví při práci (v AJ) (LDF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ZEOS
Název předmětu česky:
Ergonomie a bezpečnost a ochrana zdraví při práci (v AJ)
Název předmětu anglicky:
Ergonomics and Occupational Safety
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu: Mgr. Eva Abramuszkinová Pavlíková, MA, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav techniky (LDF)
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Mgr. Eva Abramuszkinová Pavlíková, MA, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
studovat na fakultě REK nebo studovat na fakultě LDF
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Studenti meziuniverzitních výměn Erasmus by měli získat základní informace o ergonomickém systému člověka při práci se zaměřením na lesnickou a dřevařskou výrobu. Měli by získat znalosti, které budou moci uplatnit při praktickém vedení pracovníků.
 
Obsah předmětu:
1.
Ergonomics and Occupational Safety (dotace 0/0)
 
a.
Vymezení ergonomie, definice ergonomie; cíl předmětu; vznik, vývoj, trendy ergonomie; zákon o zdraví, hygienické normy a ČSN; mezinárodní spolupráce.
b.
Systém člověka při práci Vymezení systému člověka při práci na příkladech; účel, vstupy a výstupy, působení faktorů, popis složek uvnitř systému; systémová analýza a syntéza.
c.Multidisciplinarita ergonomie Participující vědy; monodisciplinární, interdisciplinární, multidisciplinární a transdisciplinární přístup; aplikace poznatků v praxi.
d.
Antropologie a biomechanika Člověk a kultura; pohybová a prostorová analýza člověka při práci; antropometrická standardizace; zvláštnosti pohlaví, věku, ras, profesí, zdatnosti. Dynamika sil a tlaků.
e.Fyziologie práce Fungování orgánů a soustav člověka při práci (svalová a kosterní, trávicí, dýchací, srdce a oběhová, nervová); odezva těla na zátěž a její měření.
f.Transformační aktivity Typy prací; výkon a únava, rekondice; měření fyzické zátěže a její hodnocení; režim práce a odpočinku, výkonové normy.
g.
Faktory pracovního prostředí působící na člověka Rozdělení, popis a měření faktorů pracovního prostředí, jejich působení na člověka (vč. limitů); fyziologická a kulturní adaptace.
h.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Legislativa; povinnosti státu, firem, odborů a pracovníků; prevence: vyšetřování rizik a systém dohledu na ně, technická údržba, dohled a progres, školení, zdravotní prohlídky, osobní ochranné pracovní prostředky.
i.
Provozní nehody, pracovní úrazy, nemoci z povolání Vznik pracovního úrazu; vyšetření a záznam o pracovním úrazu; první pomoc; nemoci z povolání u pracovníků LH.
j.Hodnocení techniky, ekonomie Metody hodnocení strojů (check-list) a prací (profesiografie, chronometráž); odměňování za výkonnost člověka.
k.
Průmyslový design Definice a vliv designu a krásy na člověka; funkce - ergonomie - bezpečnost - krása; působnost materiálu, velikosti, tvaru, barvy; estetická hlediska výtvarných principů.
l.Sociologie práce Znaky formálních a neformálních skupin; autoritativní a demokratické vedení; sociální role, sociometrie.
m.
Psychologie práce Výběr a rozmístění pracovníků, motivace ke spolupráci, řešení konfliktů.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
odborná exkurze
10 h
konzultace10 h
příprava na zkoušku
40 h
Celkem
88 h
 
Požadavky na ukončení:
Ústní zkouška (za pomoci slovníku) v trvání 20-30 minut. Budou položeny tři vybrané otázky, pokud možno týkající se jejich závěrečných prací (bakalářských, diplomových). Požadované znalosti v rozsahu přednášek a dodaného textu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Doporučená:
Šedivý, V. Ergonomics and Occupational Safety. 2005 (email´ delivered text)

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: