Sylabus předmětu ZSOB - Půdní biologie (v AJ) (LDF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ZSOB
Název předmětu česky:
Půdní biologie (v AJ)
Název předmětu anglicky: Soil Biology
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu: doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: Ing. Aleš Kučera, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem tohoto předmětu je praktické seznámení studentů na magisterském stupni vzdělávání jednak se základy současného stupně poznání v půdní biologii z vědeckého hlediska a jednak praktická znalost základních přístupů k charakteristice biologické aktivity půdy. Součástí tohoto předmětu je též praktická činnost v půdně biologické/půdně biochemické laboratoři na dodaných půdních vzorcích.
 
Obsah předmětu:
1.
Co je to půdní biologie. (dotace 2/1)
 
a.
Které vědní disciplíny se podílejí na formaci půdní biologie.
b.
Půda jako prostředí pro organismy, faktory ovlivňující výskyt organismů v půdě.

2.
Viry, sinice, baktérie a aktinomycety v půdě. (dotace 2/1)
3.
Houby, řasy a prvoci v půdě. (dotace 2/1)
4.Půdní fauna, potravní řetězce a interakce mezi půdními organismy (neutralismus, protokooperace, competice, komenzalismus, amenzalismus, parasitismus a predace. (dotace 2/1)
5.
Mikroorganismy a prostředí. (dotace 2/1)
 
a.
Mikroorganismy jiných terestrických prostředí.
b.
Mikroorganismy na povrchu rostlin.
c.
Mikroorganismy kolonizující horniny.
d.
přesun řádku tabulky ve směru šipky Společenstva mikroorganismů v hloubkách pod půdním povrchem.
e.
Mikroorganismy extrémních prostředí.

6.
Rozklad uhlíkatých látek v půdě (celulóza, hemicelulózy, lignin atd.) - úloha rozdílných skupin organismů. (dotace 2/1)
7.Úloha organismů v transformaci jednotlivých elementů (např. N, P, S, Fe). (dotace 2/1)
 
a.Amonifikace, nitrifikace, denitrifikace, N2-fixace.
b.Transformace fosforu.
c.Transformace síry.

8.Půdní enzymy. (dotace 2/1)
 
a.
Lokalizace půdních enzymů: endoenzymy, ektoenzymy, biontické a abiontické enzymy.
b.Využití poznatků o půdních enzymech, metody studia aktivity půdních enzymů.

9.
Půdní organismy ve znečištěných půdách, využití různých organismů v dekontaminaci půd, indikátory znečištěných půd. (dotace 2/1)
10.
Metody studia v půdní biologii. (dotace 2/1)
 
a.
Rozdílné testy biologické aktivity půdy, jejich využití a diskuse na dané téma.

11.
Úloha mikroorganismů ve vývoji biosféry. (dotace 2/1)
 
a.Jednotlivé procesy, geologické pozadí.
b.
Život jakožto hnací síla evoluce živého světa.
c.
Využití poznatků z půdní biologie.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení14 h
laboratorní práce
10 h
odborná exkurze8 h
veřejná prezentace (ústní)6 h
příprava na zkoušku28 h
příprava na průběžné hodnocení8 h
příprava prezentace
10 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška, která je složena z části ústní a části písemné. V písemné části je pozornost soustředěna na znalosti především z povinné literatury,kdy studenti musí prokázat minimálné 60 % požadovaných znalostí. V části ústní je student testován i přímo z aplikace znalostí o výpočtech získaných na jednotkových vzorcích a to pro přepočet na lesnicky využitelné plošné údaje (student musí prokázat minimálně 60 % požadovaných znalostí).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
The biology of soil: a community and ecosystem approach. New York: Oxford University Press, 2005. 242 s. ISBN 0-19-852503-6.
FORMÁNEK, P. -- VRANOVÁ, V. Soil biology. 2004. 89 s.
GOBAT, J. The living soil: fundamentals of soil science and soil biology. Enfield: Science Publishers, 602 s. ISBN 1-57808-212-9.
Introduction to soil microbiology. 2. vyd. New York: John Wiley & Sons, 1977. 467 s. ISBN 0-471-02179-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: