Sylabus předmětu ZLPRD - Plánování krajiny a regionální rozvoj (v AJ) (LDF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ZLPRD
Název předmětu česky: Plánování krajiny a regionální rozvoj (v AJ)
Název předmětu anglicky:
Landscape Planning and Regional Development
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu:
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je zorientovat studenty v problematice krajinného a územního plánování a na to navazujícího regionálního rozvoje a rozhodování v území.
 
Obsah předmětu:
1.
Krajina - kategorie, pojetí, obsah, systematika, členění, struktura, typizace, klasifikace krajiny podle přírodních faktorů, kulturní vývoj krajiny (dotace 0/0)
2.
Krajinotvorní činitelé - geneze, typizace, procesy, účinnost. Krajinné složky - abiotické, biotické, antropogenní, krajina jako autoregulační systém, krajinné impakty, vazby vstupů a výstupů, rovnováha krajiny (dotace 0/0)
3.
Kulturní krajina - stupně antropizace, antropogenní vlivy, kulturní krajiny ČR, typy a střety, využití (dotace 0/0)
4.Metody analýzy krajiny a krajinných hodnocení, plánování krajiny ( úrovně ) - topické, chorické, regionální, nadregionální (dotace 0/0)
5.
Typy krajinného plánování - prostorové, krajinné, územní, ekologické, oblastní plán a rozvoj (dotace 0/0)
6.Krajinné plánování - cíle, úkoly, význam, vývojové formy, ekologická syntéza krajiny, metody krajinných syntéz (dotace 0/0)
7.
Mezinárodní vazby krajinného plánování (dotace 0/0)
8.Strategie trvale udržitelného rozvoje - pojetí, koncepce, zdroje, strategické a prognózní plánování (dotace 0/0)
9.Územní plánování - legislativa, cíle, úkoly, územně plánovací informace, zástupce veřejnosti, rada obcí, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj v území (dotace 0/0)
10.
Nástroje územního plánování -- územně plánovací podklady (územně analytické podklady, územní studie), politika územního rozvoje, územně plánovací dokumentace (zásady územního rozvoje, územní plán, regulační plán), územní rozhodnutí (dotace 0/0)
11.
Orgány územního plánování, speciální stavební úřady, územní rozhodnutí, vazby EIA, územní souhlas, zastavěné území, územní opatření, úpravy vztahů v území, předkupní právo a náhrady (dotace 0/0)
12.
Krajinotvorné projekty a programy - ÚSES, programy revitalizací, obnov, péče o krajinu aj. (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení14 h
konzultace
14 h
příprava na zkoušku14 h
příprava na průběžné hodnocení14 h
zpracování seminární práce
28 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
hodnocení účasti na cvičeních
odevzdání prezentace na zadané téma
obhajoba prezentace
odevzdání seminární práce v průběhu semestru - 1 seminární práce
obhajoba seminárních prací
závěrečná zkouška (délka cca 2 hodiny, ústní a písemná část)
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
TRESS, B. a kol. From landscape research to landscape planning : aspects of integration, education and application. Dordrecht: Springer, 2006. 434 s. ISBN 978--14020-3978-2.
Landscape architecture: a manual of environmental planning and design. 4. vyd. New York: McGraw-Hill, 396 s. ISBN 978-0-07-146120-7.
TURNER, T. Landscape planning and environmental impact design. 2. vyd. Abingdon, Oxon: Routledge, 2003. 425 s. The natural and built environment series. ISBN 978-1-85728-322-8.
MARSH, W M. Landscape Planning: Environmental Applications . o: John Wiley & Sons; 4th Edition edition (10 Jan 2005) , 2005. 472 s.
SELMAN, P H. Sustainable landscape planning : the reconnection agenda.  Milton Park, Abingdon, Oxon. 2012. ISBN 9780203119860, 9781849712637. URL: http://web2.mendelu.cz/cp_944_navody/Navody/e/Navod%20na%20ebrary-stahovani%20knih.pdf.
The living landscape: an ecological approach to landscape planning. 2. vyd. Washington, DC: Island Press, 471 s. ISBN 978-1-59726-396-2.
Urban landscapes: environmental networks and quality of life. Milan: Springer, 2013. 177 s. ISBN 978-88-470-2879-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 30. 1. 2020.

Typ výstupu: