Sylabus předmětu MAPBK - Mapování biotopů a krajiny (LDF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
MAPBK
Název předmětu česky:
Mapování biotopů a krajiny
Název předmětu anglicky: Biotope and Landscape Mapping
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0/5 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
prof. Dr. Ing. Petr Maděra
Garantující ústav:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Linda Černušáková (cvičící)
doc. Ing. Jan Lacina, CSc. (cvičící)
prof. Dr. Ing. Petr Maděra (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. Tomáš Slach (cvičící)
doc. Dr. Ing. Dušan Vavříček (cvičící)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Zvládnout prakticky zpracování vybraných podrobných analytických a syntetických tematických geoekologických map velkého měřítka jako podkladu pro návrhy způsobů péče o krajinu.
 
Obsah předmětu:
1.
Základy geoekologické tematické kartografie (dotace 4/0)
 
a.cíle konstrukce map
b.
tematický obsah a legenda map velkého měřítka
c.
metody znázorňování
d.
zjišťování hranic
e.
využití geografických informačních systémů (GIS)
f.
využití navigačních systémů (GPS)

2.Konstrukce a vyhodnocení map historie využití krajiny (dotace 2/0)
3.
Terénní mapování a tvorba map v měř. 1 : 10 000 (dotace 0/34)
 
a.
geomorfologická mapa
b.pedologická mapa
c.
geobiocenologická mapa
d.
mapa typů biotopů
e.
sozologická mapa
f.
mapa řízení vývoje krajiny

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška6 h
práce v terénu
24 h
konzultace20 h
zpracování projektů
34 h
Celkem84 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen odevzdáním čistopisů tematických map.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BUČEK, A. -- LACINA, J. Geobiocenologie II: geobiocenologická typologie krajiny České republiky. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 251 s. ISBN 978-80-7375-046-6.
MIKŠOVSKÝ, M. -- ČAPEK, R. -- MUCHA, L. Geografická kartografie. Praha: SPN Praha, 1992. 373 s. ISBN 80-04-25153-6.
KAŇOK, J. Tematická kartografie. Ostrava: Ostravská univerzita, 1999. 318 s. ISBN 80-7042-781-7.
VEVERKA , B. Topografická a tématická kartografie. Praha: ČVUT, 1997.
GUTH, J. Metodika mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. P: AOPK ČR, 2002. 37 s.
CHYTRÝ , M. -- KUČERA, T. -- KOČÍ, M. Katalog biotopů České republiky. Praha: AOPK ČR, 2001. 307 s. ISBN 80-86064-55-7.
LIPSKÝ, Z. Sledování změn v kulturní krajině: učební text pro cvičení z předmětu Krajinná ekologie. Kostelec nad Černými Lesy: Česká zemědělská univerzita Praha v nakl. Lesnická práce, 2000. 71 s. ISBN 80-213-0643-2.
MADĚRA, P. Geobiocenologický přístup k mapování biotopů lesních společenstev. In KUČERA, T. -- NAVRÁTILOVÁ, J. Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR. Praha: Česká botanická společnost, 2006, s. 13--20. ISBN 80-86632-08-3.
MADĚRA, P. Metodika mapování biotopů lesních společenstev. Disertační práce. Brno: MZLU v Brně, 1996. 92.
Proč mapy lžou. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2000. 221 s. ISBN 80-7226-238-6.
ŘEPKA, R. Metodika mapování fytocenóz významných z hlediska ochrany přírody a krajiny: verze 3.0. Praha: Český ústav ochrany přírody, 1994. 84 s.
VONDRUŠKOVÁ, H. Metodika mapování krajiny. Praha: Český ústav ochrany přírody, 1994. 55 s.
Kol. Metodika mapování krajiny: pro potřeby ochrany přírody a krajiny ve smyslu zákona ČNR 114/92 Sb. Praha: Český ústav ochrany přírody, 1994. 34 s.

Doporučená:
BEZVODOVÁ, B. -- ZEMAN, A. -- DEMEK, J. Vzorová legenda podrobných geomorfologických map. Metody kvarterně geologického a geomorfologického výzkumu. Brno: Univerzita J. E. Purkyně Brno, 1985.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2014/2015, LS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: