Sylabus predmetu DVLE - Disturbance v lesních ekosystémech (LDF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: DVLE
Název předmětu česky:
Disturbance v lesních ekosystémech
Název předmětu anglicky:
Disturbances in Forest Ecosystems
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 10/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský; magisterský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: Ing. Pavel Šamonil, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit studenty s rolí disturbancí (narušení) v dynamice lesních ekosystémů. S využitím řady nově publikovaných případových studií budou zároveň přehledně prezentovány metody studia disturbancí i současný stav znalostí v jednotlivých oborech. Po samostatném pohledu na disturbance dřevinného patra a půdního prostředí bude řešena jejich vzájemná interakce v dynamice ekosystému. Předmět se nebude vyhýbat ani roli člověka ve vývoji lesních ekosystémů, roli disturbancí v ochraně přírody i v lesním hospodářství.
 
Obsah předmětu:
1.
Vymezení tématu, přehled problematiky (dotace 1/0)
 
a.
1. Úvod do disturbanční ekologie, co jsou disturbance (narušení) lesních ekosystémů, základní terminologie, prostorové a časové škály disturbancí, vlastnosti disturbancí (distribuce, frekvence, intenzita, prostorový rozsah, doba obratu, synergický efekt aj.), hlavní disturbanční režimy přirozených ekosystémů

2.
Disturbanční faktory (dotace 2/0)
 
a.
2. Disturbanční faktory I -- extrémní klimatické jevy, silné větry, tornáda, povodně, sucha, vazba disturbancí ke klimatické změně, kvartérní klimaticko-sedimentační cyklus
b.
3. Disturbanční faktory II -- oheň (boreální lesy, česká tajga), biologičtí činitelé (kůrovec, zvěř, + ochrana přírody na příkladu NP Šumava), člověk (přímý a nepřímý vliv -- těžba, hrabání steliva, imise, pastva, blokování přirozených disturbancí, holocenní interakce člověk-krajina), další disturbanční faktory (laviny aj.)

3.
Metody studia disturbancí v lesních ekosystémech (dotace 3/0)
 
a.
4. Koncepty dynamiky vegetace a jejich pojetí disturbancí, otevřenost vs. uzavřenost systémů, skryté předpoklady systémů, konvergentní a divergentní evoluce, klimax a sukcese, koncept (ne-)stability, potenciální vegetace, lesnická typologie a geobiocenologie, floristicko-fytocenologický koncept, malý a velký vývojový cyklus lesa, paludifikace, exogenní vs. endogenní disturbanční faktory, problematika chronosequencí, formalizace přístupů, experiment vs. observační studie
b.5. Metody ve vztahu k prostorovému a časového záběru studia, paleobotanické metody (palynologie, makrozbytky, antrakologie, ..), radiokarbonové datování, datování 210Pb, opakované dendrometrické šetření, datovací modely a jejich předpoklady, dendrogeomorfologie
c.
6. Dendrochronologický přístup ke studiu disturbanční historie -- současné metody a jejich limity, otázky výzkumu

4.
Disturbance stromového patra (dotace 2/0)
 
a.7. Disturbance stromového patra I -- temperátní lesy
b.
8. Disturbance stromového patra II -- ostatní lesní biomy (boreální, mediteránní lesy aj.)

5.Disturbance půd (dotace 3/0)
 
a.9. Půdotvorné faktory, obecné zákonitosti pedogeneze -- spolupůsobení klimatu, topografie, půdotvorného substrátu, biosféry, času; půda jako okamžik a paměť; endemismus půd; zákonitosti vývoje půd v kvartérů; půdní komplexy; recentní, reliktní, fosilní, subfosilní, harmonické půdy; polygenetický a polycyklický vývoj půd
b.
10. Disturbance půd I -- vliv vývratů a dalších biomechanických vlivů stromů na pedogenezi, mikroklimatické podmínky disturbovaných mikrostanovišť, maximální stáří vývratových událostí, vliv na zvětrávání a vyluhování půd, projev disturbancí v mikromorfologické struktuře půd, zpětný vývoj půd
c.
11. Disturbance půd II -- vliv vývratů na variabilitu půd, teorie evoluce půd (steady-state koncept vs. nelineární evoluce půd), vliv vývratů na geomorfologii

6.
Disturbance napříč složkami ekosystému (dotace 1/0)
 
a.12. Interakce stromy--půdní prostředí--další složky lesa -- vliv vývratů na populace dřevin, bylinné patro, bezobratlé aj., nenáhodnost disturbančních událostí

7.Disturbance a lidská společnost (dotace 1/0)
 
a.13. Disturbance ve vazbě ke společnosti, lesnímu hospodářství a ochraně přírody, vliv disturbancí na biodiverzitu, variabilitu, stabilitu, produkci, umělé disturbance, udržitelnost funkcí lesa, materiální a duchovní význam disturbancí pro společnost

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
28 h
příprava na zkoušku56 h
56 h
Celkem84 h84 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět bude zakončen zápočtovým testem (10 otázek), který bude sestaven na základě přednesených prezentací
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
WHITE, P. -- PICKETT, S. The Ecology of Natural Disturbance and Patch. San Diego: Academic Press, 1985.
FRELICH, L. Forest Dynamics and Disturbance Regimes. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
ANDERSON, S. -- SCHAETZL, R. Soil Genesis and Geomorphology. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
MIYANISHI, K. -- JOHNSON, E. Plant Disturbance Ecology. San Diego: Academic Press, 2009.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: