Sylabus predmetu ZDEFT - Dendrologie evropských dřevin (v AJ) (LDF - LS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ZDEFT
Název v jazyce výuky: Dendrology of European Forest Tree Species
Název česky: Dendrologie evropských dřevin (v AJ)
Název anglicky: Dendrology of European Forest Tree Species
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský; magisterský
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: Ing. Lukáš Karas (cvičící)
Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D. (cvičící, přednášející)
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Poznání vybraných druhů jehličnatých a listnatých dřevin dle morfologických znaků, znalost jejich pojmenování dle vědecké nomenklatury, umět posoudit dřeviny jako rostlinné organizmy v jednotě s jejich biotickým a abiotickým prostředím a ohodnotit dřeviny z hlediska produkce dřevní hmoty, znát dosah a účinnost vlastností jednotlivých druhů dřevin pro řešení praktického využití v lesním hospodářství a tvorbě krajiny.
 
Obsah předmětu:
1.Náplň a úloha lesnické dendrologie. (dotace 2/1)
 
a.Životní formy dřevin
b.Proměnlivost druhu
c.cvičení : Morfologie dřevin -- základní pojmy. Jehličnany 1 (čeledi Gingkoaceae, Pinaceae -- 1. část)

2.Taxonomie nahosemenných a krytosemenných. (dotace 2/1)
 
a.cvičení: Jehličnany 2 (čeled Pinaceae -- 2. část )

3.Základy fytogeografie. (dotace 4/2)
 
a.Chorologie. Areály dřevin. Migrace.
b.Introdukce, nejčastější introdukované dřeviny a jejich potenciální využití v lesnictví a krajině střední Evropy
c.cvičení : Jehličnany 3 (čeledi Cupressaceae, Taxodiaceae, Taxaceae)
cvičení : Pupeny (větvičky v zimním stavu) a kůra (makroskopické znaky)

4.Vegetační zonálnost. Boreální lesy. Opadavé listnaté lesy. (dotace 2/1)
 
a.cvičení : Listnáče 1(čeledi: Fagaceae, Ulmaceae, Corylaceae)

5.Výšková vegetační stupňovitost. (dotace 2/1)
 
a.cvičení : Listnáče 2 (čeledi: Oleaceae, Tiliaceae, Aceraceae)

6.Vývoj dřevin na území ČR v době poledové, (dotace 6/3)
 
a.Současná dřevinná skladba. Domácí dřeviny, méně časté a chráněné druhy
b.Vliv antropické činnosti na dřeviny
c.cvičení: Listnáče 3 (čeledi: Betulaceae, Juglandaceae, Tamaricaceae, Eleagnaceae, Rosaceae -- část 1.), Listnáče 4 (čeledi: Rosaceae -- část 2., Solanaceae, Rutaceae, Ericaceae, Salicaceae -- Populus), Listnáče 5 (čeledi: Salicaceae - Salix, Magnoliaceae, Vitaceae Aquifoliaceae, Anacardiaceae )

7.Význam dřevin pro člověka - praktické využití, historie a současnost (dotace 4/2)
 
a.Ekologické vztahy dřevin v lesních porostech
b.cvičení : Jehličnany a listnáče - opakovací venkovní cvičení (BZA),
c.: Listnáče 6 (čeledi: Bignoniaceae, Scrophulariaceae, Buxaceae, Rhamnaceae, Berberidaceae, Ranunculaceae, Staphylleaceae, Hippocastanaceae, Fabaceae, Caesalpiniaceae)

8.Systematika, charakteristika, chorologie a ekologie významných druhů dřevin (dotace 6/3)
 
a.a) rodů ( Picea, Abies, Larix, aj. nahosemenných
b.b) krytosemenných čeledí ( Fagaceae, Oleaceae, Aceraceae)
c) vybraných významných druhů dřevin
c.cvičení: Listnáče 7 (čeledi:Platanaceae, Moraceae, Sapindaceae, Simaroubaceae, Araliaceae, Cornaceae, Hammamelidaceae, Caprifoliaceae, Saxifragaceae, Philadelphaceae, Hydrangeaceae, Celastraceae), Opakování - konzultace. Zápočet - praktické poznávání dřevin

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Schopnost řešit problémy
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti
-Základní všeobecné znalosti
-Znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
 
- Znalost domácích a běžných pěstovaných druhů dřevin
-Schopnost identifikovat základní druhy dřevin lesních ekosystémů Evropy
-Znalost ekologických nároků dřevin
-Způsobilost navrhovat vhodné kombinace dřevin pro výsadby v krajině

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška26 h
     cvičení12 h
     seminář1 h
     odborná exkurze20 h
     konzultace1 h
Samostudium
     příprava na zkoušku25 h
     příprava na průběžné hodnocení27 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet -- praktické poznávání dřevin : poznat 80% druhů z jednotlivých skupin
1. listnáče podle herbářových položek (všechny druhy probrané na cvičeních)
2. jehličnany - čerstvé větve(všechny druhy probrané na cvičeních)
3. Šišky, plody a semena jehličnanů i listnáčů
psaný test na determinaci dřevin -vědecká jména bude v průběhu výuky,(25 obrázků, maximální počet bodů 100, nutno dosáhnout minimálně 70 bodů. Seznam druhů k jednotlivým částem zápočtu je k dispozici na dokumentovém serveru UIS.
závěrečná zkouška (délka 20/ 15 min, písemná část 60% celkové známky/ ústní 40%. Seznam okruhů otázek je k dispozici na Dokumentovém serveru UIS
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZÚRADNÍČEK, L.Forest Dendrology
ZÚRADNÍČEK, L. -- MADĚRA, P. -- TICHÁ, S. -- KOBLÍŽEK, J.Woody plants of the Czech RepublicKostelec nad Černými LesyLesnická práce, s.r.o.2010978-80-87154-45-8
ZPOLUNIN, O. -- WALTERS, M.A Guide to the vegetation of Britain and EuropeOxfordOxford University Press19850-19-217713-3
ZVIDAKOVIC, M.Conifers : morphology and variationZagrebGrafički zavod Hrvatske199186-399-0279-8
DBEAN, W J.Trees and Shrubs hardy in the British IslesLondonJ. Murray1980
DPRESS, B. -- HOSKING, D.Trees of Britain and Europe : photographic field guideLondonNew Holland20021-84330-131-8x

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 24. 2. 2020.

Typ výstupu: