Sylabus předmětu APED - Aplikovaná pedologie (LDF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
APED
Název předmětu česky:
Aplikovaná pedologie
Název předmětu anglicky: Applied Soil Science
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 10/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: Ing. Aleš Kučera, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav geologie a pedologie (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D. (cvičící)
Ing. Aleš Kučera, Ph.D. (cvičící, garant, zkoušející)
doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Prerekvizity:
ne Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Daný předmět je zacílen na praktické seznámení studentů s principy, postupy a prioritami aktivní práce s půdou na současném stupni poznání. Pozornost je přitom věnována jak oblasti organických půdních látek a kompostování, tak půdní fyziky a změny půdního druhu vylehčováním/zhutňováním, tak půdní chemie a dopadu činnosti človeka včetně zimní údržby vozovek posypovými solemi. Studenti jsou též seznámeni s limity interpretací dat, získaných v půdních laboratořích a s moderními způsoby práce s půdou při revitalizacích vytěžených lomových prostorů. Značná pozornost je též věnována problematice vizuálních symptomů nedostatku přijatelných forem půdních minerálních živin rostlinami.
 
Obsah předmětu:
1.
Jak vnímat půdu z hlediska možností aktivní práce s ní, aktivně dosahovaných změn. (dotace 0/2)
2.
Půdní fyzika - aktivní práce s půdou z hlediska možnosti vylehčovat těžké půdy a zhutňovat lehké půdy (dotace 0/2)
3.Půdní chemie - aktivní práce s půdou z hlediska dopadu zimní údržby vozovek na zvýšení obsahu chloridů v půdě (dotace 0/2)
4.Půdní fyzikální chemie - pH půdy a reálné možnosti jeho aktivní změny. (dotace 0/2)
5.
Půdní biochemie - teorie a praxe kompostování. (dotace 0/2)
6.
Půdní biologie - teorie a praxe mulčování. (dotace 0/2)
7.
Otevřené vytěžené lomy a povrchové doly - nový způsob revitalizace z pedologického hlediska. (dotace 0/2)
8.
Interpretace laboratorních výsledků: co nám říkají data z analýz půdních vzorků; (dotace 0/2)
9.Produkty EM - efektivní mikroorganismy a jejich aplikace v současné aktivní práci s půdou. (dotace 0/2)
10.
Zakládání trávníků z pedologického hlediska (dotace 0/2)
 
a.
Principy.
b.
Růstové nároky jednoděložních rostlin.
c.
Vertikutace.

11.
Symptomy nedostatku minerálních půdních živin na asimilačním aparátu rostlin, jejich vitalitě a parametrech vzhledu jedinců. (dotace 0/1)
 
a.
Půdní minerální živiny.
b.
Jak se na současném stupni poznání díváme na mechanismy příjmu přijatelných forem rostlinných živin z půdy.

12.
Dusík, fosfor, draslík a vápník v půdě. (dotace 0/2)
13.
Jílovité půdy a stabilita staveb. (dotace 0/2)
 
a.
Montmorillonit, smektity, bentonity.
b.
Transpirační proud listnatých druhů dřevin.

14.
Hnojiva, hnojivé látky, základní a operativní hnojení. (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška0 h10 h
cvičení
28 h
0 h
odborná exkurze
8 h
0 h
příprava na průběžný test
23 h
40 h
příprava prezentace10 h10 h
zpracování seminární práce
15 h
24 h
Celkem
84 h84 h
 
Požadavky na ukončení:
Udělení zápočtu spočívá ve splnění dvou požadavků:
1. úspěšně napsaný zápočtový test, sestávajícího z náhodně vybrané množiny průřezových otázek celého semestru
2. odevzdání a akceptování seminární práce na vybrané téma z okruhu problematiky "Aktivní práce s půdou" v rozsahu 3-4 stran formátu A4 doplněných fotografiemi a jejich prezentace.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BEDRNA, Z. Environmentálne pôdoznalectvo. 1. vyd. Bratislava: Veda, 2002. 352 s. ISBN 80-224-0660-0.
Dřeviny a lesní půda: biologická meliorace a její využití : sborník referátů, Kostelec nad Černými lesy, 22. března 2004. Praha: Lesnická práce, 132 s. ISBN 80-213-1146-0.
REJŠEK, K. -- HÉDL, R. Půda a její vlastnosti. , verze první. Praha. 2005.
REJŠEK, K. Půda a les. in: studijní opory pro posluchače university třetího věku (p. máchal, ed.). Brno: MZLU v Brně, 2007. 6 s.
ŠARAPATKA, B. Pedologie a ochrana půdy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 232 s. Odborná publikace. ISBN 978-80-244-3736-1.
ŠIMEK, M. Základy nauky o půdě. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Biologická fakulta, 2004. 224 s. ISBN 80-7040-667-4.
ŠIMEK, M. Základy nauky o půdě. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Biologická fakulta, 2003. 151 s. ISBN 80-7040-630-5.
REJŠEK, K. Alkalizace půdy. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2014. sv. 13, č. 2, s. 50--51. ISSN 1213-7596.
REJŠEK, K. Fyzikálně-chemické a biochemické vlastnosti urbánních půd. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2014. sv. 13, č. 1, s. 42--43. ISSN 1213-7596.
REJŠEK, K. Kontaminace městských půd. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2014. sv. 13, č. 4, s. 52. ISSN 1213-7596.
REJŠEK, K. Nedostatek minerálních živin. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2014. sv. 13, č. 3, s. 64--65. ISSN 1213-7596.
REJŠEK, K. Půda ve městech, její fyzikální a chemické vlastnosti. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2013. sv. 12, č. 12, s. 58--59. ISSN 1213-7596.

Doporučená:
ZBÍRAL, J. a kol. Porovnání extrakčních postupů pro stanovení základních živin v půdách ČR. Brno: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně, Laboratorní odbor, 2001. 205 s. ISBN 80-86051-69-2.
WHITE, R E. Principles and practice of soil science : the soil as a natural resource. 4. vyd. Malden: Blackwell Science, 2006. 363 s. ISBN 0-632-06455-2.
ŠIMEK, M. Základy nauky o půdě. 2. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Biologická fakulta, 2005. 158 s. ISBN 80-7040-747-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021, ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, LS 2016/2017, ZS 2016/2017, LS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: