Sylabus předmětu UTHB - Úprava vodních toků a hrazení bystřin (LDF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
UTHB
Název předmětu česky:
Úprava vodních toků a hrazení bystřin
Název předmětu anglicky:
River Channel Reconstruction and Torrent Control
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/3/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr
Garantující ústav:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Jana Marková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Petr Pelikán, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Řeššení úprav vodních toků a hrazení bystřin pro zabezpečení ochrany přilehlých území před povodněmi a jako základní článek protierozní ochrany krajiny.
Návrh vegetačního doprovodu a úpravy v okolí vodoteče.
 
Obsah předmětu:
1.
Základní informace o úpravách vodních toků. (dotace 3/3)
 
a.
Základní dvě metody úprav vodních toků, účel úpravy toků
b.
Říční eroze - rozdělení dle vývoje říčního koryta,
c.
Rozdělení rychlostí - rychlostní pole, stanovení svislicové a profilové rychlosti, kapacita koryta, návrh příčného řezu

2.
Návrh trasy koryta (dotace 2/2)
 
a.
Posouzení stávajícího stavu koryta plus objekty na toku
b.Návrh nové trasy - prezentace zásad

3.
Návrh podélného profilu (dotace 1/1)
 
a.
Posouzení nutnosti změn, nutnosti návrhu příčných staveb

4.
Stabilita koryta - návrh příčných staveb (dotace 3/3)
 
a.
Základní informace o výpočtu stability koryta
b.
Stabilizační prvky v korytě - stabilizace podélného profilu toku
c.
Stabilizace paty svahu (břehu)

5.
Objekty na toku, vegetační doprovod, úvod hrazení bystřin (dotace 2/2)
 
a.Základní přehled - příčné stavby
b.Základní přehled - podélné stavby
c.
Návrh břehové a doprovodné vegetace, začlenění stavby

6.
Hrazení bystřin (dotace 2/2)
 
a.
Příčné stavby, důvody realizací
b.
Ukázky realizovaných staveb
c.
Postupy výstavby přehrážek

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
26 h10 h
cvičení
26 h
0 h
práce v terénu20 h20 h
odborná praxe
0 h
40 h
konzultace
10 h
20 h
příprava na zkoušku
30 h
28 h
příprava prezentace
0 h
50 h
zpracování projektů30 h0 h
zpracování seminární práce26 h
0 h
Celkem
168 h
168 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet - účast na cvičení minimálně 80%, účast na hlavních cvičeních. Odevzdání a případné opravení projektu v předem stanoveném termínu.
zkouška - formou písemné práce - odpovědi na dotazy a ústního přezkoušení
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ŠLEZINGR, M. -- ÚRADNÍČEK, L. Bankside trees and shrubs. 1. vyd. Brno: CERM, 2003. 128 s. ISBN 80-7204-307-2.
ŠLEZINGR, M. Říční typy I - horní tok. 1. vyd. Brno: MENDELU, 2010. 170 s. 1. ISBN 978-80-7375-460-0.
ŠLEZINGR, M. Říční typy II střední tok: úvod do problematiky úprav vodních toků. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. ISBN 978-80-7375-604-8.
TLAPÁK, V. Břehové a doprovodné porosty malých toků. 2. vyd. Praha: Památky a příroda, 1990.
JŮVA, K. -- TLAPÁK, V. -- HRABAL, A. Malé vodní toky. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1984. 253 s. Lesnictví, myslivost a vodní hospodářství.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-KI-KI Krajinné inženýrství, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 5. 2. 2020.

Typ výstupu: