Sylabus předmětu NMP - Nedřevěné materiály (LDF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
NMP
Název předmětu česky:
Nedřevěné materiály
Název předmětu anglicky:
Non-Wood Materials
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující: Ing. Martin Brabec, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Petr Čermák, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. David Děcký, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Jakub Dömény, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Dominik Hess (cvičící, zkoušející)
Ing. Samuel Kramár, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Jiří Procházka (cvičící, zkoušející)
Ing. Vít Šeda (cvičící, zkoušející)
doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: Státní bakalářská zkouška a ne Nedřevěné technické materiály
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Znalost požadavků na užitné vlastnosti konstrukčních materiálů, znalosti vztahů mezi chemickou konstitucí materiálu, technologií jeho výroby a zpracování, mikrostrukturou a jeho vlastnostmi. Získání dovedností moderních metod inženýrského designu při návrhu materiálu pro konkrétní účel použití v technické praxi. Schopnost výběru vhodného materiálu na základě tvaru funkční části a požadovné funkce, která je od materiálu vyžadována.
 
Obsah předmětu:
1.1. Úvod do předmětu (dotace 2/2) (dotace 2/2)
 
a.
a. Biotika -- co se technik může naučit od přírody
b.
b. Speciální vlákna -- textilie a člověk

2.
2. Základní skupiny materiálů -- kovy a slitiny kovů, keramiky, polymery, skla a kompozity (dotace 4/4) (dotace 4/4)
 
a.a. Fyzikální podstata pevnosti a tuhosti materiálů
b.
b. Vnitřní stavba anorganických materiálů
c.c. Výstavbové principy přírodních materiálů -- orientované struktury 1-D, 2-D a 3-D

3.
3. Mechanika konstrukčních materiálů -- pružnost, pevnost a houževnatost, tvrdost; lomové chování materiálů, únava, creep (dotace 2/2) (dotace 2/2)
4.
4. Návrh materiálu a design konstrukčních prvků (dotace 6/6) (dotace 6/6)
5.
5. Struktura, v lastnosti a použití jednotlivých skupin materiálů (dotace 12/12) (dotace 12/12)
 
a.a. Iontové, kovalentní a kompozitní keramiky
b.
b. Organická, oxidová a neoxidová skla
c.
c. Kovy a slitiny železných a neželezných kovů
d.
d. Polymery a eleastomery
e.
e. Částicové a vláknové kompozity
f.
f. Kompozitní materiály na bázi dřeva -- wood-plastic composites

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
14 h
seminář
2 h
konzultace
4 h
projektová práce
2 h
příprava na zkoušku
30 h
příprava na průběžné hodnocení
12 h
zpracování projektů
20 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
- povinná účast na cvičeních
- povinná účast na přednáškách (min. 80 %)
- závěrečná zkouška (obhajoba seminární práce - hodnocení ano/ne, ústní zkouška v délce 30 min., hodnoceny odpovědi ze tří okruhů - teoretické znalosti, praktické dovednosti, aplikace znalostí a dovedností)
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PTÁČEK, L. a kol. Nauka o materiálu I. 2. vyd. Brno: CERM, 516 s. ISBN 80-7204-283-1.
PTÁČEK, L. a kol. Nauka o materiálu II. 2. vyd. Brno: CERM, 392 s. ISBN 80-7204-248-3.
Engineering materials: an introduction to microstructures, processing, and design. 2. vyd. Oxford: Butterworth Heinemann, 2001. 381 s. ISBN 0-7506-4019-7.
ASHBY, M. -- JOHNSON, K. Materials and Design - The Art and Science of Material Selection in Product Design. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2002. 336 s. ISBN 0-7506-5554-2.
ASHBY, M F. Materials selection in mechanical design. 4. vyd. Burlington: Butterworth-Heinemann, 646 s. ISBN 978-1-85617-663-7.

Doporučená:
MÍŠEK, B. -- PTÁČEK, L. Zkoušení materiálu a výrobků bez porušení. 2. vyd. Praha: SNTL, 1973. 251 s.
PROCHÁZKA, P. Základy mechaniky složených materiálů. 1. vyd. Praha: Academia, 2001. 151 s. ISBN 80-200-0913-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-DSGN-DSGN Design nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: