Sylabus predmetu FEEF - Lesní ekosystémy Evropy (v AJ) (LDF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
FEEF
Název předmětu česky: Lesní ekosystémy Evropy (v AJ)
Název předmětu anglicky:
Forest Ecosystems in Europe
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: magisterský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Martin Šrámek, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Student se seznámí s klimatem, převažujícími rysy geologicko-pedologických podmínek jednotlivých lesních a křovinných ekosystémů v rámci lesních regionů podle Meyera(1984).
Důraz je kladen jak na významné životní formy a rostlinné druhy zejména stromového patra, keřového patra a významné druhy synuzie podrostu.
U lesních regionů i u jednotlivých lesních společenstev je podrobně pojednáno o jejich geografickém rozšíření i přirozené dynamice a základnách faktorech, které dynamiku způsobují a výsledcích kvantifikovaných pomocí primární produkce a maximální výšky hlavních stromových edifikátorů. Všeobecně je pojednáno o hospodářském potenciálu lesních společenstev a jejich významu z hlediska ochrany přírody. Okrajově jsou zmíněni živočichové jednotlivých lesních společenstev a zejména škůdci lesních dřevin.
 
Obsah předmětu:
1.
lesní společenstva Evropy v rámci lesních regionů Meyer(1984) (dotace 28/28)
 
a.
Hranice Evropy, Klima Evropy, Terestrické ekoregiony Evropy
b.Severský boreální lesní region:Severní Fennoskandie, Severní Rusko
c.Severovýchodo a východoevropsky subboreální lesní region
d.
Středoevropský dubovo-bukový lesní region
e.
Západoevropský listnatý lesní region
f.
Alpský lesní region
g.Jihovýchodoevropský (Balkánský) lesní region
h.Západní část Středomořského lesního regionu
i.
Východní část Středomořského lesního regionu

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška28 h
cvičení24 h
odborná exkurze
18 h
konzultace3 h
veřejná prezentace (ústní)
1 h
příprava na zkoušku
35 h
příprava na průběžný test
7 h
příprava prezentace
21 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe
3 h
zpracování seminární práce
28 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
odevzdání a prezentace zadaných prezentací v průběhu semestru
1 písemný test na latinská jména druhů dřevin v průběhu semestru ( 25 obrázků, maximum bodů v testu je 100, je nutno dosáhnout 70 bodů.)
zápočet - odevzdání a prezentace seminární práce, praktická determinace dřevin dle seznamu
Seznam druhů k testu i praktické determinaci je k dispozici na dokumentovém serveru UIS.
závěrečná zkouška (délka 20/ 15 min, písemná část 60% celkové známky/ ústní 40%. Seznam okruhů otázek je k dispozici na Dokumentovém serveru UIS
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MAYER, H. Wälder Europas. Stuttgart: Gustav Fischer Verlag, 1984. 691 s. ISBN 3-437-30441-0.
POLUNIN, O. -- WALTERS, M. A Guide to the vegetation of Britain and Europe. Oxford: Oxford University Press, 1985. 243 s. ISBN 0-19-217713-3.

Doporučená:
RAMEAU, J. -- MANSION, D. -- DUMÉ, G. Flore forestiere francaise. 1. Plaines et collines : Guide écologique illustré. Paris: Institut pour le Développement Forestier, 1989. 1785 s. ISBN 2-904740-16-3.
Guía de los árboles de la Península Ibérica y Baleares. 1. vyd. Barcelona: Naturart, 2003. 200 s. ISBN 84-8076-4546.
GONZALEZ, G L. La Guía de incafo de los arboles y arbustos de la Península Ibérica. 6. vyd. Madrid: Incafo, 1995. 866 s. ISBN 84-85389-34-4.
CASTRO, E B. Los bosques ibéricos : Una interpretación geobotánica. Barcelona: Planeta, 1997. 572 s. ISBN 84-08-01924-4.
MAYER, H. Urwaldreste, Naturwaldreservate und schützenswerte Naturwälder in : Österreich. Wien: Universität für Bodenkultur, 1987. 971 s.
PIGNATTI, S. -- ANZALONE, B. a kol. Flora d''Italia : Volume primo. Bologna: Edagricole, 1982. 790 s. ISBN 88-206-2310-2.
PIGNATTI, S. -- ANZALONE, B. a kol. Flora d''Italia : Volume secondo. Bologna: Edagricole, 1982. 732 s. ISBN 88-206-2311-0.
PIGNATTI, S. -- ANZALONE, B. a kol. Flora d''Italia : Volume terzo. Bologna: Edagricole, 1982. 780 s. ISBN 88-206-2312-9.
POLUNIN, O. Guía de campo de las flores de Espana, Portugal y sudoeste de Francia. 2. vyd. Barcelona: Ediciones Omega, 1981. 549 s. ISBN 84-282-0302-4.
Kol. Flora alpina: ein Atlas sämtlicher 4500 Gefässpflanzen der Alpen. Bern: Haupt, 1188 s. ISBN 3-258-06600-0.
Kol. Flora alpina: ein Atlas sämtlicher 4500 Gefässpflanzen der Alpen. Bern: Haupt, 1159 s. ISBN 3-258-06600-0.
Kol. Flora alpina: ein Atlas sämtlicher 4500 Gefässpflanzen der Alpen. Bern: Haupt, 323 s. ISBN 3-258-06600-0.
Guía de flores del Pirineo. Zaragoza: Barrabes Editorial, 2005. 407 s. ISBN 84-95744-59-7.
Guía botánica: de los Picos de Europa. Madrid: Pirámide, 335 s. ISBN 84-368-0898-3.
BUCALO, V. Tipologia šuma. 1. vyd. Banja Luka: Šumarski fakultet, 2002. 286 s. ISBN 99938-677-0-5.
ANDĚRA, M. Národní parky Evropy: kompletní encyklopedický průvodce. 1. vyd. Praha: Slovart, 976 s. ISBN 978-80-7391-162-1.
Vegetation structure and biodiversity in mediterranean ecosystems: a comparative study between Lebanon and California ; with 9 tables in the text, 9 attaches couloured maps and a CD. Berlin ; Stuttgart: Cramer in der Gebr.-Bornträger-Verl.-Buchh., 2007. 99 s. Dissertationes botanicae ;. ISBN 978-3-443-64318-8.
SCHOENFELDER, I. -- SCHOENFELDER, P. Die Kosmos-Mittelmeerflora. 2. vyd. Stuttgart: Franckh-Kosmos Verlags, 1990. 318 s. ISBN 3-440-05300-8.
Monographie der Eichen Europas und des Mittelmeergebietes. Dahlem bei Berlin: Selbstverlag, 1 s.
Pareys Buch der Bäume: Nadel- und Laubbäume in Europa nördlich des Mittelmeeres. 2. vyd. Hamburg: Parey, 1987. 271 s. ISBN 3-490-19518-3.
BÄRTELS, A. Pflanzen des Mittelmeerraumes. 2. vyd. Stuttgart: Eugen Ulmer, 2003. 352 s. Ulmers Naturführer. ISBN 3-8001-3287-7.
STERRY, P. Fauna a flóra Středomoří. 1. vyd. Praha: Svojtka & Co., 2006. 379 s. Průvodce. ISBN 80-7352-055-9.
BURNIE, D. Rostliny Středomoří. 1. vyd. Praha: Knižní klub, 2006. 320 s. Příroda v kostce. ISBN 80-242-1632-9.
ZELENÝ, V. Rostliny středozemí. 1. vyd. Praha: Academia, 2005. 400 s. ISBN 80-200-1224-9.
FINKENZELLER, X. Rostliny Alp: poznávání a určování. 1. vyd. Praha: Academia, 2007. 199 s. ISBN 978-80-200-1472-6.
HECKER, U. Bäume und Sträucher. München: BLV Verlagsgesellschaft, 2001. 478 s. BVL Handbuch. ISBN 3-405-14738-7.
HECKER, U. Einheimische Laubgehölze : nach Knospen und Zweigen bestimmen. 1. vyd. Wiebelsheim: Quelle & Meyer Verlag, 2002. 170 s. ISBN 3-494-01294-6.
Kol. Šumska staništa i šumske zajednice u Hrvatskoj: nacionalna ekološka mreža. Zagreb: Državni zavod za zaštitu prirode, 2008. 263 s. ISBN 978-953-7169-42-8.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-EUFO-EUFO European Forestry, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015, LS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 24. 2. 2020.

Typ výstupu: