Sylabus predmetu EFEP - Evropská lesnická ekonomika a politika (v AJ) (LDF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: EFEP
Název předmětu česky:
Evropská lesnická ekonomika a politika (v AJ)
Název předmětu anglicky:
European Forest Economics and Policy
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu:
Ing. Kateřina Holušová, Ph.D. et Ph.D.
Garantující ústav: Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Kateřina Holušová, Ph.D. et Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je podat základní teoretický přehled o ekonomice a politice v evropském lesnictví.
 
Obsah předmětu:
1.
Historie, předmět a cíle lesnické politiky v ČR. Nástroje lesnické politiky v ČR. (dotace 2/2)
2.
Lesní hospodářství a jeho vývoj v ČR. Národní lesnický program. (dotace 2/2)
3.
Státní lesnická politika a legislativní předpisy v LH v ČR. (dotace 2/2)
4.Vlastnické struktury lesních majetků versus principy lesnické politiky. (dotace 2/2)
5.
Víceúčelové lesní hospodaření. Mimoprodukční funkce lesa. (dotace 2/2)
6.
Úvod do lesnické ekonomiky a její specifické rysy. Výrobní podmínky a struktura činností v LH. (dotace 2/2)
7.
Problematika na trhu s dřívím. (dotace 2/2)
8.Oceňování lesa. Certifikace lesních majetků. (dotace 2/2)
9.
Lesnická politika EU, hlavní témata a cíle. Stávající a plánované strategie EU. (dotace 2/2)
10.
Současné směrnice a nařízení a jejich vývoj v evropském lesnictví. Akční plán. (dotace 2/2)
11.Mezinárodní dohody a organizace v lesnickém sektoru EU. (dotace 2/2)
12.Principy a procesy trvale udržitelného hospodářství v lesnickém sektoru EU. (dotace 2/2)
13.Historie environmentální ekonomiky a politiky a její nástroje. (dotace 2/2)
14.Ekonomické škody na životním prostředí. Metody hodnocení škod na ŽP. (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení28 h
konzultace
10 h
veřejná prezentace (ústní)
1 h
příprava na zkoušku42 h
příprava na průběžné hodnocení
19 h
příprava prezentace
20 h
zpracování projektů
10 h
zpracování seminární práce10 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Hodnocení bude provedeno na základě 2 testů (40%), vypracování a obhájení zadaného projektu (30%), aktivitě v hodinách (30%).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Forest resource economics and finance. Blacksburg, Va.: W.D. Klemperer, 2003. 551 s. ISBN 0-9740211-0-5.
GRAFTON, R Q. a kol. The economics of the environment and natural resources. Malden, MA: Blackwell Pub., 2004. 503 s. ISBN 0-631-21564-6.
Forest policy analysis. Dordrecht, Netherlands: Springer, 323 s. ISBN 1-4020-3478-4.

Doporučená:
CHAMP, P A. -- BOYLE, K J. A primer on nonmarket valuation. Dordrecht [u.a.]: Kluwer Acad. Publ., 2004. 576 s. ISBN 1-4020-1445-7.
BENNETT, J. The choice modelling approach to environmental valuation. Cheltenham, UK: E. Elgar, 269 s. ISBN 1-84064-304-8.
TODARO, M. -- SMITH, S. Economic Development. Harlow, 10. vydání: Pearson Education, 2009. 861 s. ISBN 978-1-4058-7424-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-EUFO-EUFO European Forestry, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, ZS 2015/2016, LS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: