Sylabus predmetu MRP - Management rozvojové pomoci (LDF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
MRP
Název předmětu česky:
Management rozvojové pomoci
Název předmětu anglicky:
Management of Development Assistance
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: Ing. Kateřina Holušová, Ph.D. et Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující: Ing. Kateřina Holušová, Ph.D. et Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je naučit studenty rozvojovou spoluprací v České republice a ve světě. Umět identifikovat potřeby a možnosti rozvojové spolupráce v daných (vybraných) zemích v lesnictví a v navazujících oborech (zemědělství, ochrana přírody, vodní hospodářství). Naučí se posoudit strukturu vzdělávání v lesnictví, potřebné dovednosti lesníka a požadované výstupy lesnictví pro společnost a pro dobrou péči a management lesních ekosystémů. Získají schopnosti orientovat se ve struktuře příprav rozvojových projektů, jejich realizace, vyhodnocení a udržitelnosti. Rovněž získají znalosti orientovat se v oblasti nutných mezinárodních vztahů právě pro potřeby realizace rozvojové pomoci.
 
Obsah předmětu:
1.Historie rozvojové pomoci, rozvojové země, rozvojová problematika, ukazatele/ indexy rozvoje (dotace 4/4)
2.
Mezinárodní, mezivládní a nevladní organizace zabývající se rozvojovou spoluprácí, finanční nástroje rozvojové spolupráce v ČR a ve světě (dotace 4/4)
3.Zahraniční rozvojová pomoc ČR (dotace 4/4)
4.Rizika, dopady a hodnocení rozvojové spolupráce (dotace 4/4)
5.
Základní struktura/ model projektu, projektový cyklus, management v projektování (dotace 4/4)
6.
Identifikace a formulace projektu, implementace a monitoring, projektová dokumentace a podávání zpráv (dotace 4/4)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
cvičení
24 h
konzultace
10 h
veřejná prezentace (ústní)
1 h
příprava na zkoušku50 h
příprava na průběžné hodnocení
19 h
příprava prezentace
20 h
zpracování projektů
20 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Hodnocení bude provedeno na základě testů (2 velké a několik menších); seminární práce, její obhajoby a následně ústní zkoušky.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HRALA, V. Geografie světového hospodářství. Praha: VŠE, 1994. 131 s. ISBN 80-7079-232-9.
ROSENAU, M D. Řízení projektů. 3. vyd. Brno: Computer Press, 2010. 344 s. ISBN 978-80-251-1506-0.
HAVRLAND, B. a kol. Projects management and planning. Prague: Czech University of Agriculture, 2003. 134 s. ISBN 80-213-1079-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-LES-TROP Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015, LS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 10. 2. 2020.

Typ výstupu: