Sylabus predmetu ODRV - Ochrana dřevinné vegetace (LDF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ODRV
Název předmětu česky: Ochrana dřevinné vegetace
Název předmětu anglicky: Protection of Woody Vegetation
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/3/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D. (garant, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Jiří Foit, Ph.D. (cvičící)
prof. Dr. Ing. Libor Jankovský (přednášející)
prof. Ing. Emanuel Kula, CSc. (přednášející)
Ing. Dagmar Palovčíková (cvičící)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Osvojit si základní znalosti a dovednosti v ochraně dřevin.
 
Obsah předmětu:
1.
Stres a vitalita stromu - historie vzniku a vývoje konceptů stresu, stres na úrovni ekosystému a krajiny, stresory a jejich působení, reakce na stres, obranné reakce rostlin, vitalita a její indikátory, radiální růst jako indikátor vitality, zjištění stupně transformace koruny. (dotace 2/0)
 
a.doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.

2.
Zdraví, onemocnění, choroba a související pojmy - zdraví, onemocnění a další související pojmy, symptomatika (změny zbarvení, změny tvaru, symtomy odumírání, znaky původce), forest decline diseases. (dotace 2/0)
 
a.
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.

3.
Hodnocení zdravotního stavu stromů a porostů I. - arboristická hodnocení, systematický monitoring stavu lesa, využití dálkového průzkumu Země, další dostupné údaje o stavu lesa. (dotace 2/0)
 
a.
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.

4.
Hodnocení zdravotního stavu stromů a porostů II. - postup hodnocení stavu stromů a porostů dle ICP Forest a dle Cudlín et al. (2001), hodnocené parametry, postup hodnocení, hodnotitelské stupnice. (dotace 2/3)
 
a.
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.

5.Základní přehled abiotických a antropogenních stresorů - nadměrné záření; teplotní stres; vodní stres; mechanické účinky vzdušného proudění, sněhu a námraz; chyby v minerální výživě; zvýšení úrovně UV radiace; látky znečišťující ŽP a vlivy z nich odvozené; nitrifikace půd, přízemní ozon; těžké kovy a jiné chemické látky; zvýšení obsahu CO2 a související změny klimatu. (dotace 2/0)
 
a.
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.

6.
Významní kambixylofágní hmyzí škůdci - základní přehled, bionomie, ekologie, význam. (dotace 2/9)
 
a.
přednáška prof. Ing. Emanuel Kula, CSc.
cvičení Ing. Jiří Foit, Ph.D.

7.
Listožravý a savý hmyz - základní přehled, bionomie, ekologie, význam. (dotace 2/6)
 
a.
přednáška prof. Ing. Emanuel Kula, CSc.
cvičení Ing. Jiří Foit, Ph.D.

8.Parazit, patogen - role patogenů v chřadnutí dřevin, hlavní skupiny patogenů, specifičnost vztahu hostitel--patogen, patogenita, virulence, agresivita, patogeneze, imunita, klasifikace a formy parazitů, rostlinolékařství, zákon o rostlinolékařské péči. (dotace 2/0)
 
a.prof. Dr. Ing. Libor Jankovský nebo doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.

9.
Choroby listnáčů - choroby kořenů a kmene, vaskulární mykózy, choroby asimilačního aparátu. (dotace 2/6)
 
a.
přednáška prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
cvičení Ing. Dagmar Palovčíková

10.
Choroby jehličnanů - choroby kořenů a kmene, vaskulární mykózy, choroby asimilačního aparátu. (dotace 2/6)
 
a.
přednáška prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
cvičení Ing. Dagmar Palovčíková

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
20 h
cvičení
42 h
odborná exkurze
16 h
příprava na zkoušku
32 h
příprava na průběžné hodnocení30 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet a zkouška.
Zápočet se skládá ze dvou poznávaček - entomologické a fytopatologické (identifikace výběru ze cca 200 nejvýznamnějších škůdců a chorob). Zkouška se skládá z písemného testu (jeho úspěšné složení je podmínkou pro postup k ústní zkoušce) a ústní zkoušky.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KŘÍSTEK, J. -- URBAN, J. Lesnická entomologie. 1. vyd. Praha: Academia, 2004. 445 s. ISBN 80-200-1052-1.
KOLAŘÍK, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les. Vlašim: ČSOP, 2005. 720 s. Metodika Českého svazu ochránců přírody ;. ISBN 80-86327-44-2.
HARTMANN, G. -- BUTIN, H. -- NIENHAUS, F. Atlas poškození lesních dřevin: diagnóza škodlivých činitelů a vlivů : 517 barevných foto. 3. vyd. Praha: Brázda, 2001. 289 s. ISBN 80-209-0297-X.
UHLÍŘOVÁ, H. -- KAPITOLA, P. a kol. Poškození lesních dřevin. 1. vyd. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2004. 288 s. ISBN 80-86386-56-2.
URBAN, J. Lesnická entomologie - textová část. 2. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2002. 182 s. ISBN 80-7157-678-6.
URBAN, J. Lesnická entomologie: textová část. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. 182 s. ISBN 80-7157-535-6.
ŠEFROVÁ, H. Rostlinolékařská entomologie. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2006. 257 s. ISBN 80-7302-086-6.
ZAHRADNÍK, P. Aplikace přípravků na ochranu lesa. 2. vyd. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2006. 76 s. ISBN 80-86386-75-9.
ZAHRADNÍK, P. Základy ochrany lesa v praxi. 2. vyd. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2006. 127 s. ISBN 80-86386-76-7.
KŮDELA, V. a kol. Obecná fytopatologie. 1. vyd. Praha: Academia, 1989. 387 s. ISBN 80-200-0156-5.
Ecological methods in forest pest management. Oxford: Oxford University Press, 2005. 228 s. Oxford biology. ISBN 978-0-19-850564-8.
Forest health and protection. 2. vyd. Long Grove, Ill.: Waveland Press, 2011. 667 s. ISBN 978-1-57766-652-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-KRAJ-KRAJ Krajinářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2018/2019, LS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 24. 2. 2020.

Typ výstupu: