Sylabus předmětu BP1 - Bakalářská práce (LDF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
BP1
Název předmětu česky:
Bakalářská práce
Název předmětu anglicky: Bachelor Thesis
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (10 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Mgr. Eva Abramuszkinová Pavlíková, MA, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Zdeněk Adamec, Ph.D. (zkoušející)
Ing. et Ing. Ladislav Čepelka, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Deutscher, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Dvořák, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martin Ernst, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jiří Foit, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D. (zkoušející)
Ing. Kateřina Houšková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Robert Knott, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Aleš Kučera, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Emanuel Kula, CSc. (zkoušející)
Ing. Josef Lenoch, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petr Martinek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Antonín Martiník, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc. (zkoušející)
Mgr. Radek Michalko, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Tomáš Mikita, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (zkoušející)
Ing. Pavel Nevrkla (zkoušející)
Ing. Dagmar Palovčíková (zkoušející)
Mgr. Zuzana Paschová, Ph.D. (garant)
Ing. Zdeněk Patočka, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Radim Plhal, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Roman Plichta, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Luděk Praus, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jiří Rozsypálek (zkoušející)
Ing. Matúš Sendecký, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D. (zkoušející)
doc. RNDr. Michal Tomšovský, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Josef Urban, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Tomáš Zemánek, Ph.D. (zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Student sepíše na základě znalostí a dovedností nabytých v průběhu studia bakalářskou práci na zvolené téma odpovídající jeho studijnímu programu.
 
Obsah předmětu:
1.
Výběr tématu bakalářské práce, konzultace s vedoucím práce, stanovení zásad pro vypracování bakalářské práce a vyhotovení zadávacího listu bakalářské práce vedoucím (dotace 0/0)
2.Literární rešerše -- studium literatury týkající se tématu bakalářské práce za účelem zpracování kapitol Úvod, Současný stav řešené problematiky, Metodika a Diskuse (dotace 0/0)
3.Příprava metodiky, průběžné konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
4.
Sběr dat vedoucích k získání požadovaných výsledků, průběžné konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
5.
Zpracování dat a interpretace výsledků, průběžné konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
6.
Vypracování bakalářské práce v obvyklé struktuře: (dotace 0/0)
 
a.Úvod
- uvedení do problematiky řešené v práci
b.
Cíl práce
- jasná a stručná definice, co bylo cílem práce
c.
Současný stav řešené problematiky
- literární přehled stavu řešené problematiky před vypracováním bakalářské práce
d.
Metodika
- podrobný popis metod použitých při tvorbě závěrečné práce (kdy, kde, jak)
e.
Výsledky
- výsledky získané autorem práce
f.
Diskuse
- rozbor zjištěných výsledků formou diskuse a komentářů
- možnost uvedení domněnek a spekulací
- konfrontace výsledků získaných autorem bakalářské práce s poznatky jiných autorů
g.
Závěr
- stručné shrnutí toho, co bylo v rámci práce vykonáno a zjištěno
h.
Summary
- stručný souhrn v anglickém jazyce
i.Seznam literatury
- seznam veškeré literatury citované v textu práce

7.
Odevzdání hotové závěrečné práce na příslušný ústav (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
seminář
10 h
10 h
práce v terénu
90 h
90 h
konzultace20 h20 h
Jiná zátěž
160 h
160 h
Celkem
280 h
280 h
 
Požadavky na ukončení:
Odevzdání diplomové práce.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
REJŽEK, M. -- MATULA, R. -- SVÁTEK, M. Jak psát (a jak nepsat) bakalářskou práci – příručka pro vypracování bakalářské práce na LDF MENDELU. Brno: MENDELU, 2013. 13 s.
ČSN ISO 690 Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů = Information and documentation - Guidelines for bibliographic references and citations to information resources. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 40 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-KRAJ-KRAJ Krajinářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-LES-LES Lesnictví, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-ARB-ARB Arboristika, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-ARB-ARB Arboristika, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-LES-LES Lesnictví, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: