Sylabus predmetu LDP - Diplomová práce (LDF - LS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: LDP
Název v jazyce výuky: Diplomová práce
Název česky: Diplomová práce
Název anglicky: Diploma Thesis
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (20 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: Ing. Zdeněk Adamec, Ph.D. (zkoušející)
Ing. et Ing. Ladislav Čepelka, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D. (zkoušející)
Ing. Kateřina Houšková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D. (zkoušející)
doc. Dr. Ing. Jan Kadavý (zkoušející)
doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Michal Kneifl, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Robert Knott, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. (zkoušející)
Ing. Roman Longauer, CSc. (zkoušející)
Ing. Antonín Martiník, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc. (zkoušející)
Ing. Jitka Meňházová, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (zkoušející)
Ing. Pavel Nevrkla (zkoušející)
Ing. Dagmar Palovčíková (zkoušející)
Mgr. Zuzana Paschová, Ph.D. (garant)
Ing. Petr Pelikán, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Luděk Praus, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Šebesta, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D. (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr (zkoušející)
doc. RNDr. Michal Tomšovský, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Daniel Volařík, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Tomáš Zemánek, Ph.D. (zkoušející)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Student sepíše na základě znalostí a dovedností nabytých v průběhu studia závěrečnou práci na zvolené téma odpovídající jeho studijnímu programu.
 
Obsah předmětu:
1.Výběr zadání závěrečné práce, konzultace s vedoucím práce, stanovení zásad pro vypracování závěrečné práce a vyhotovení zadávacího listu závěrečné práce vedoucím (dotace 0/0)
2.Literární rešerše -- studium literatury týkající se tématu závěrečné práce za účelem zpracování kapitol Úvod, Současný stav řešené problematiky a Metodika (dotace 0/0)
3.Příprava metodiky, průběžné konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
4.Sběr dat vedoucích k získání požadovaných výsledků, průběžné konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
5.Zpracování dat a interpretace výsledků, průběžné konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
6.Vypracování závěrečné práce v obvyklé struktuře: (dotace 0/0)
 
a.Úvod
- uvedení do problematiky řešené v práci
b.Cíl práce
- jasná a stručná definice, co bylo cílem práce
c.Současný stav řešené problematiky
- literární přehled stavu řešené problematiky před vypracováním závěrečné práce
d.Metodika
- podrobný popis metod použitých při tvorbě závěrečné práce (kdy, kde, jak)
e.Výsledky
- výsledky získané autorem práce
f.Diskuse
- rozbor zjištěných výsledků formou diskuse a komentářů
- možnost uvedení domněnek a spekulací
- konfrontace výsledků získaných autorem závěrečné práce s poznatky jiných autorů
g.Závěr
- stručné shrnutí toho, co bylo v rámci práce vykonáno a zjištěno
h.Summary
- stručný souhrn v anglickém jazyce
i.Seznam literatury
- seznam veškeré literatury citované v textu práce

7.Odevzdání hotové závěrečné práce na příslušný ústav (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Odhodlání k úspěchu
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost kritiky a sebekritiky
-Schopnost organizace a plánování
-Schopnost pracovat v interdisciplinárním týmu
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Tvorba projektů a jejich management
-Uvědomění si konceptu kvality
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
- Základní ekonomické znalosti a jejich aplikace v lesním hospodářství
-Schopnost analýzy a syntézy ekonomických jevů v lesnictví
-Schopnost aplikace lesnických poznatků v problematice lesů pěstování ochranných lesů a lesů zvláštního určení.
-Schopnost komplexního řešení otázek lesnické politiky
-Schopnost práce v terénu

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Samostudium
     příprava na zkoušku560 h560 h
Celkem560 h560 h
 
Požadavky na ukončení:
Odevzdání diplomové práce.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZREJŽEK, M. -- MATULA, R. -- SVÁTEK, M.Jak psát (a jak nepsat) diplomovou práci – příručka pro vypracování diplomové práce na LDF MENDELUBrnoMENDELU2013
DČSN ISO 690 (01 0197) Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011
DSměrnice děkana č. 2/2007, o úpravě písemných prací a o citaci dokumentů užívaných v kvalifikačních pracích podávaných na LDF

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: