Sylabus předmětu KVAG - Kvartérní geologie (LDF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
KVAG
Název předmětu česky: Kvartérní geologie
Název předmětu anglicky: Quaternary Geology
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
RNDr. Lucie Kubalíková, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět je zaměřen na vývoj neživé přírody (geologie, pedologie, klimatologie a geomorfologie) v kvartéru. Nejprve jsou definovány hranice pleistocénu a holocénu. Důraz je kladen na popis a osvětlení klimatických výkyvů (glaciálů) ve starším období čtvrtohor -- pleistocénu. Podrobně po jednotlivých fázích je popisován geologický vývoj v holocénu. Je též popisován vliv člověka ve všech výše zmíněných disciplínách.
 
Obsah předmětu:
1.
PLEISTOCÉN
1. hlavní charakteristiky pleistocénu, časové vymezení, základní metody výzkumu
2. klimatický cyklus pleistocénu, geologický záznam jednotlivých klimatických výkyvů
3. kvartérní sedimenty a jejich geneze, sedimenty eolické
4. sedimenty svahové a jeskynní
5. rašelinné sedimenty, sedimentace jezer
6. sedimenty fluviální -- nivní sedimentace, vývoj pramenů, litologie pramenných sedimentů
7. geneze půd, paleopedologie -- fosilní půdy
8. činnost ledovců ve střední Evropě, ledovcové sedimenty
(dotace 0/0)
2.HOLOCÉN
1. klimatický a sedimentační přehled holocénu
2. jednotlivé fáze holocénu, vývoj půd a vegetace
3. Archeologický vývoj lidské společnosti na území střední Evropy během holocénu,
      vliv na vývoj vegetace, sedimentačních a půdotvorných procesů
4. klimatický vývoj našeho letopočtu na území střední Evropy v celosvětovém kontextu
5. antropogenní vliv na geologické, geomorfologické a klimatické procesy novověku, základní principy a prognózy vývoje

Vývoj využití a používání přírodních materiálů (materiály jednotlivých etap lidské civilizace
(dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška28 h0 h
cvičení14 h
0 h
práce v terénu
16 h
0 h
konzultace0 h20 h
příprava na zkoušku
10 h
26 h
příprava na průběžné hodnocení12 h
26 h
příprava na průběžný test
12 h16 h
příprava prezentace
10 h16 h
zpracování seminární práce10 h8 h
Celkem
112 h
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Požadavky na zápočet: průběžná práce ve cvičeních a vypracování a prezentace projektu
Požadavky na zkoušku: znalost učiva v rozsahu přednášek a základní doporučené literatury - písemný test
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
LOŽEK, V. Zrcadlo minulosti: česká a slovenská krajina v kvartéru. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2007. 198 s. ISBN 978-80-7363-095-9.
CZUDEK, T. Vývoj reliéfu krajiny České republiky v kvartéru. Brno: Moravské zemské muzeum, 2005. 238 s. ISBN 80-7028-270-3.
LOŽEK, V. Příroda ve čtvrtohorách. 1. vyd. Praha: Academia, 1973. 372 s.
CZUDEK, T. Reliéf Moravy a Slezska v kvartéru. Tišnov: Sursum, 1997. 213 s. ISBN 80-85799-27-8.
NĚMEČEK, J. -- KUTÍLEK, M. Pedologie a paleopedologie. 1. vyd. Praha: Academia, 1990. 546 s. ISBN 80-200-0153-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-KI-KI Krajinné inženýrství, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: