Sylabus predmetu ZGEBI - Geobiocenologie (v AJ) (LDF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ZGEBI
Název předmětu česky:
Geobiocenologie (v AJ)
Název předmětu anglicky:
Geobiocoenology
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující: Ing. Michal Friedl, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Antonín Kusbach, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Dr. Ing. Jan Štykar (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získat znalosti základních principů geobiocenologie - ekologického typologického systému terestrických ekosystémů. Studenti se seznámí s nadstavbovými jednotkami tohoto systému: Trofickými řadami, hydrickými řadami a lesními vegetačními stupni. Tyto jednotky tvoří síť, charakterizující ekologické podmínky přirozených, ale i člověkem změněných ekosystémů. Seznámí se s jednotkami geobiocenologického systému používaného v České republice k plánování Územních systémů ekologické stability a na Slovensku v typologii hospodářských lesů. Systém lze použít univerzálně - např. na ostrově Sokotra (Jemen) aj.
 
Obsah předmětu:
1.
Geobiocenologický systém České republiky (dotace 24/12)
 
a.
Základní principy, geobiocenóza, geobiocén, geobiocenoid, geobiocenologická formule
b.Trofické řady
c.
Hydrické řady
d.
Vegetační stupně
e.
Hlavní skupiny typů geobiocénů ČR

2.Použití Geobiocenologie v jiných zemích (dotace 4/2)
 
a.
Slovensko - lesní typy
b.
Ostrov Sokotra (Jemen) v Indickém oceánu

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška28 h
cvičení10 h
práce v terénu
6 h
odborná exkurze
16 h
konzultace
2 h
příprava na zkoušku
28 h
příprava prezentace
10 h
zpracování seminární práce12 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet - vypracování seminárních programů (3 témata indikace trvalých abiotických podmínek a charakteru cenózy v rozsahu po 3-5 stranách), vypracování geobiocenologického snímku (1 snímek).
Zkouška má část písemnou a část ústní (rozsah 40/20 min.)(zkušební tématické okruhy: teorie typu geobiocénu, skupina lesních typů, skupina typů geobiocénů); Typizace abiotického prostředí rostlin a bioty, ekologické chování rostlin, fyziologicko-ekologické typy rostlin: typy ve vztahu ke světlu, teplu, vodě, vzduchu v půdě, půdní reakci, trofnosti půdy, prvkům v půdě aj.; Třídění, klasifikace, ordinace rostlinných společenstev (ekosystémů); Pásmovitost vegetace (geograficko-klimatické pásy, vegetačně-klimatické pásy a jejich charakteristika); Vertikální stupňovitost vegetace (geografické výškové stupně, (výškové) vegetační stupně, varianty vegetační stupňovitosti); Geobiocenologická regionalizace (diferenciace vegetace zájmového území, varianty vegetace a vegetační stupňovitosti, přírodní lesní oblast, vegetační komplexy, biogeografická regionalizace, bioregion, biochora); Lesnická typologie, hospodářské soubory lesních typů a principy jejich tvorby; Využití lesnické typologie, zahraniční fytocenologické a lesnicko-typologické směry; Metodika geobiocenologické plochy a mapování; Nadstavbové jednotky geobiocenologického typologického systému; Vybrané skupiny typů geobiocénů;(výběr viz semestrální cvičení); Další systémy vegetační a ekosystémové klasifikace.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
WALTER, H. Walter's vegetation of the earth: the ecological systems of the geo-biosphere. 4. vyd. Berlin: Springer, 527 s. ISBN 3-540-43315-5.
BEGON, M. -- TOWNSEND, C R. -- HARPER, J L. Ecology: from individuals to ecosystems. 4. vyd. Malden, MA: Blackwell Pub., 2006. 738 s. ISBN 978-1-4051-1117-1.

Doporučená:
HABROVÁ, H. -- BUČEK, A. Vegetation and Geobiocoenological Typology of the Soqotra Island. In Tropentag 2010. World food system - A contribution from Europe. 1. vyd. Göttingen: Cuvillier Verlag, 2010, s. 206. ISBN 978-3-86955-455-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-EUFO-EUFO European Forestry, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015, LS 2011/2012 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: