Sylabus predmetu SDP - Diplomová práce (LDF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SDP
Název předmětu česky:
Diplomová práce
Název předmětu anglicky:
Diploma Thesis
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (15 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Mgr. Zuzana Paschová, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující: Ing. Jan Baar, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martin Brabec, Ph.D. (zkoušející)
akad. soch. Tamara Buganská (zkoušející)
Ing. Jitka Čechová (zkoušející)
Ing. Aleš Dejmal, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. arch. Boris Hála, Ph.D. (zkoušející)
doc. Dr. Ing. Zdeňka Havířová (zkoušející)
Ing. Veronika Hunková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Karel Janák, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc. (zkoušející)
Ing. Pavla Kotásková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. arch. Martin Kovařík, Ph.D. (zkoušející)
doc. Dr. Ing. Pavel Král (zkoušející)
doc. Ing. arch. Hynek Maňák, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Tomáš Mansbart (zkoušející)
Ing. Pavla Mocová, Ph.D. (zkoušející)
MgA. Petr Novague (zkoušející)
Mgr. Zuzana Paschová, Ph.D. (garant)
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Richard Slávik, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Aleš Solař, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Milan Šimek, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ing. Miroslav Trcala, Ph.D. (zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Student sepíše na základě nabytých znalostí a dovedností závěrečnou práci na téma, které si může sám zvolit. Téma musí odpovídat studijnímu programu.
 
Obsah předmětu:
1.
Diplomovou práci vypracovává student na základě svých nabytých znalostí a dovedností pod vedením vedoucího práce. Pro tento předmět nejsou přednášky ani cvičení. (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
příprava na zkoušku
400 h
400 h
příprava prezentace
20 h
20 h
Celkem420 h420 h
 
Požadavky na ukončení:
Odevzdání diplomové práce.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
URBAN, T. Bibliografické citace - dle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690--2 (souhrnná informace).  [online]. 2005. URL: http://user.mendelu.cz/urban/vyuka/iso-690.pdf.
ČSN ISO 690 Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů = Information and documentation - Guidelines for bibliographic references and citations to information resources. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 40 s.
ČSN ISO 690-2: Informace a dokumentace - Bibliografické citace - Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha: Český normalizační institut, 2000. 22 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-STAV-STAV Stavby na bázi dřeva, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-DI-DI Dřevařské inženýrství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-DI-DI Dřevařské inženýrství, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-DSGN-DSGN Design nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015, LS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: