Sylabus predmetu EBOZ - Ergonomie a bezpečnost a ochrana zdraví při práci (LDF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
EBOZ
Název předmětu česky:
Ergonomie a bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Název předmětu anglicky: Ergonomics and Occupational Safety
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav techniky (LDF)
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Mgr. Eva Abramuszkinová Pavlíková, MA, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. et Ing. Miroslav Cepl (tutor, zkoušející)
Ing. Luboš Staněk (cvičící, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Rozeznat problémovou situaci v systému člověka při práci, dokázat ji analyzovat, zvolit metody sběru dat, zpracovat a vyhodnotit výsledné údaje, provést syntézu, kvalifikovat a kvantifikovat ergonomické zásahy do systému ke zlepšení funkčních vlastností systému.
 
Obsah předmětu:
1.
Vymezení ergonomie (dotace 1/2)
 
a.Přednáška: definice ergonomie; cíl předmětu; vznik, vývoj, trendy ergonomie; zákon o zdraví, hygienické normy a ČSN; mezinárodní spolupráce.
b.
1. cvičení: Úvod o organizaci cvičení a bezpečnosti práce s pomůckami.

2.Systém člověka při práci (dotace 1/2)
 
a.
Vymezení systému člověka při práci na příkladech; účel, vstupy a výstupy, působení faktorů, popis složek uvnitř systému; systémová analýza a syntéza.
b.
2. cvičení: Antropometrie a biomechanika - hodnocení polohové zátěže.

3.
Multidisciplinarita ergonomie (dotace 1/2)
 
a.
Participující vědy; monodisciplinární, interdisciplinární, multidisciplinární a transdisciplinární přístup; aplikace poznatků v praxi.
b.
3. cvičení: Metabolismus a životospráva

4.
Antropologie a biomechanika (dotace 1/2)
 
a.
Člověk a kultura; pohybová a prostorová analýza člověka při práci; antropometrická standardizace; zvláštnosti pohlaví, věku, ras, profesí, zdatnosti. Dynamika sil a tlaků.
b.
4. cvičení: Fyziologie - hodnocení fyzické zátěže.

5.
Fyziologie práce (dotace 1/2)
 
a.Fungování orgánů a soustav člověka při práci (svalová a kosterní, trávicí, dýchací, srdce a oběhová, nervová); odezva těla na zátěž a její měření.
b.
5. cvičení: Psychologie práce - hodnocení smyslové zátěže.

6.Transformační aktivity (dotace 1/2)
 
a.Typy prací; výkon a únava, rekondice; měření fyzické zátěže a její hodnocení; režim práce a odpočinku, výkonové normy.
b.
6. cvičení: Psychologie práce - hodnocení kombinované zátěže I.

7.
Lékařství a Hygiena práce - faktory pracovního prostředí působící na člověka (dotace 1/2)
 
a.Rozdělení, popis a měření faktorů pracovního prostředí, jejich působení na člověka (vč. limitů); fyziologická a kulturní adaptace.
b.
7. cvičení: Psychologie práce - kombinovaná mentální zátěž II.

8.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dotace 1/2)
 
a.
Legislativa; povinnosti státu, firem, odborů a pracovníků; prevence: vyšetřování rizik a systém dohledu na ně, technická údržba, dohled a progres, školení, zdravotní prohlídky, osobní ochranné pracovní prostředky.
b.8. cvičení: Hygiena práce - hodnocení osvětlení a výhledu.

9.
Provozní nehody, pracovní úrazy, nemoci z povolání (dotace 1/2)
 
a.
Vznik pracovního úrazu; vyšetření a záznam o pracovním úrazu; první pomoc; nemoci z povolání u pracovníků LH.
b.
9. cvičení: Hygiena práce - hodnocení hluku a vibrací.

10.Hodnocení techniky, ekonomie (dotace 1/2)
 
a.
Metody hodnocení strojů (check-list) a prací (profesiografie, chronometráž); odměňování za výkonnost člověka.
b.
10. cvičení: Profesiografie - sestavení profesiogramu při hodnocení nároků a požadavků práce + předpokladů člověka pro výkon dané práce.

11.
Design pracoviště, nástrojů a zařízení (dotace 1/2)
 
a.
Definice a vliv designu a krásy na člověka; funkce - ergonomie - bezpečnost - krása; působnost materiálu, velikosti, tvaru, barvy; estetická hlediska výtvarných principů.
b.
11. cvičení: Chronometráž - časová analýza práce.

12.Sociologie práce (dotace 1/2)
 
a.
Znaky formálních a neformálních skupin; autoritativní a demokratické vedení; sociální role, sociometrie.
b.
12. cvičení: Práce na projektu.

13.
Psychologie práce (dotace 1/2)
 
a.Výběr a rozmístění pracovníků, motivace ke spolupráci, řešení konfliktů.
b.13. cvičení: Práce na projektu

14.Diskuse, opakování učiva formou otázek a odpovědí. (dotace 1/2)
 
a.14. cvičení: Práce na projektu.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
14 h18 h
cvičení28 h0 h
odborná praxe
0 h
28 h
konzultace
8 h
18 h
příprava na zkoušku20 h
20 h
zpracování protokolů
14 h
0 h
Celkem
84 h
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Cvičení bude ukončeno udělením zápočtu, pokud posluchač odevzdá 10 protokolů z 10 cvičených témat. Zápočet je podmínkou připuštění ke zkoušce.
Zkouška bude ve formě písemného testu, bude trvat asi 45 minut.
Požadované znalosti: sdělení na přednáškách, cvičení na praktických úkolech a především poznatky nastudované z dostupné učebnice a skript.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
FIĽO, P. Nové metody v ergonomii. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 104 s. ISBN 978-80-7375-870-7.
Ergonomie: optimalizace lidské činnosti. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2002. 239 s. ISBN 80-247-0226-6.
Ergonomie v pojetí legislativy a technické normalizace. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Rožnovský vzdělávací servis, 2002. 37 s. ISBN 80-238-9179-0.
KRÁL, M. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: RoVS - Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s. ISBN 80-239-2083-9.
KRÁL, M. Ergonomie a její využití v technické praxi. Ostrava: Alexandr Vávra - VAVA, 1998. 99 s. ISBN 80-86168-04-2.
Ergonomie soustřeďování dříví lanovkami v . Záverečná práca.
Ergonómia a bezpečnosť pri práci v lesnom hospodárstve. 1. vyd. Bratislava: Príroda, 1989. 309 s. ISBN 80-07-00046-1.
ŠEDIVÝ, V. Ergonomie: cvičení. 2. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004. 71 s. ISBN 80-7157-763-4.
ŠEDIVÝ, V. Ergonomie a BOZP.  [online]. 2006. URL: http://user.mendelu.cz/~sedivy.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-LES-TROP Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017, LS 2015/2016, ZS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 18. 12. 2019.

Typ výstupu: