Sylabus predmetu DENDL - Dendrologie s ekologií lesních dřevin (LDF - LS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: DENDL
Název v jazyce výuky: Dendrologie s ekologií lesních dřevin
Název česky: Dendrologie s ekologií lesních dřevin
Název anglicky: Dendrology and Ecology of Forest Trees
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/3/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 28/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Martin Šrámek, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc. (garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: (Lesnická botanika speciálníLesnická pedologie) nebo (Lesnická botanika speciálníLesnická pedologie)
 
Zaměření předmětu:
Naučit studenty poznávat jednotlivé druhy jehličnatých a listnatých dřevin dle morfologických znaků, správně je pojmenovat dle vědecké nomenklatury. Posoudit a chápat dřeviny jako rostlinné organizmy v jednotě s jejich biotickým a abiotickým prostředím. Umět ohodnotit dřeviny z hlediska produkce dřevní hmoty, znát dosah a účinnost vlastností jednotlivých druhů dřevin pro řešení praktického využití v lesním hospodářství, tvorbě krajiny, rekultivacích aj.
 
Obsah předmětu:
1.Obecná dendrologie (dotace 6/9)
 
a.Obsah, vývoj a význam lesnické dendrologie
b.Taxonomie jehličnatých a listnatých dřevin
c.Ekologické vztahy dřevin (v lesních porostech)
d.Cvičení: 1) Úvod, morfologie dřevin, 2)Jehličnany - čel. Pinaceae, 3) čel. Cupresaceae, Taxodiaceae,

2.Základy fytogeografie (dotace 6/9)
 
a.Chorologie, původní arály dřevin, migrace
b.Vegetatační zóny( od boreální z. až po tropické deštné lesy)
c.Výšková vegetační stupňovitost
d.Cvičení 4)Fagaceae, Oleaceae, Ulmaceae,Betulaceae, test. 5)Tiliaceae, Ulmaceae, Aceraceae, Juglandaceae, Tamaricaceae, Eleagnaceae, Magnoliaceae, Vitaceae, Aquifoliaceae, Anacardiaceae, Celastraceae, 6)excursion to botanical garden MENDELU - morfological marks

3.Dřeviny Evropy a České republiky (dotace 8/12)
 
a.Vývoj druhové skladby dřevin v postgleciálním období
b.Introdukce dřevin - stromovité druhy a jejich potenciální využití v lesnictví a krajinářství v ČR (4 hod)
c.Význam dřevin, vliv člověka na dřeviny, zákonem chráněné druhu dřevin
d.Cvičení 7)Salicaceae, Solanaceae, Rutaceae, Ericaceae, Bignoniaceae. Scrophulariaceae, Buxaceae, 8) Hammamelidaceae, Sapindaceae, Simaroubaceae, Caprifoliaceae, Philadelphaceae, Rhamnaceae, 9) excursion in Lužánky park - conifers, 10) Rosaceae - Prunoidae, Pomoidae, Spireoidae, Rosoidae, Araliaceae.

4.Systematický přehled a rozšíření lesnicky významných dřevin v různých geografických regionech světa (dotace 8/12)
 
a.Rody: Picea, Pinus, Abies
b.Různé významné jehličnany
c.Různé významné listnáče 1
Různé významné listnáče 2
d.Cvičení: 11) Cornaceae, Berberidaceae, Ranunculaceae, Staphylleaceae, Hippocastanaceae, Saxifragaceae, test. 12)Fabaceae, Caesalpiniaceae, Platanaceae, Moraceae + seminární práce (Seminar - oral presentation of seminar works). 13) Consultation and repeat. 14) Zápočet (practical credit)

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost pracovat v interdisciplinárním týmu
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost práce v terénu
-Schopnost rozlišit druhy dřevin na základě morfologických znaků
-Schopnost rozlišit druhy organismů důležité v lesnictví pro různé typy managementu
-Znalost abitotických a biotických faktorů ohrožující či omezující existenci lesních porostů
-Znalost domácích a běžně pěstovaných druhů dřevin
-Znalost ekologických nároků dřevin
-Způsobilost navrhovat vhodné kombinace druhů dřevin pro výsadby v lese a krajině

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h24 h
     cvičení32 h0 h
     seminář3 h4 h
     práce v terénu3 h0 h
     odborná exkurze16 h0 h
     konzultace2 h0 h
     veřejná prezentace (ústní)2 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku25 h30 h
     příprava na průběžné hodnocení20 h62 h
     příprava na průběžný test4 h0 h
     příprava prezentace3 h10 h
     zpracování seminární práce2 h10 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
odevzdání seminární práce v průběhu semestru
3 písemné testy na latinská jména druhů v průběhu semestru (3 x 25 obrázků, maximum bodů v každém testu je 100, maximum bodů ve všech testech je 300. Před praktickým poznáváním dřevin je nutno dosáhnout v každém testu alespoň 80 bodů bodů.)
zápočet -- praktické poznávání dřevin : poznat 90% druhů z jednotlivých skupin
1. listnáče podle herbářových položek (všechny druhy probrané na cvičeních)
2. jehličnany - čerstvé větve(všechny druhy probrané na cvičeních)
3. větvičky v zimním stavu - pupeny
4. Šišky, plody a semena jehličnanů i listnáčů
5. dřevo s kůrou a borkou
Seznam druhů k jednotlivým částem zápočtu je k dispozici na dokumentovém serveru UIS.
závěrečná zkouška (délka 20/ 15 min, písemná část 60% celkové známky/ ústní 40%. Seznam okruhů otázek je k dispozici na Dokumentovém serveru UIS
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZÚRADNÍČEK, L. a kol.Dřeviny České republikyKostelec nad Černými lesyLesnická práce2009978-80-87154-62-5
ZÚRADNÍČEK, L.Lesnická dendrologie I.: (Gymnospermae)BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200380-7157-643-3
ZÚRADNÍČEK, L.Lesnická dendrologie II.: (Angiospermae)V BrněMendelova zemědělská a lesnická univerzita200480-7157-760-X
ZTICHÁ, S. -- ÚRADNÍČEK, L.Multimediální obrazový atlas dřevinMZLU Brno978-80-7375-274-3
ZÚRADNÍČEK, L. -- MADĚRA, P. -- TICHÁ, S. -- KOBLÍŽEK, J.Woody plants of the Czech RepublicKostelec nad Černými LesyLesnická práce, s.r.o.2010978-80-87154-45-8
ZMUSIL, I. -- HAMERNÍK, J.Jehličnaté dřeviny: přehled nahosemenných i výtrusných dřevin : Lesnická dendrologie 1PrahaAcademia2007978-80-200-1567-9
ZKOLIBÁČOVÁ, S. -- ÚRADNÍČEK, L. -- ČERMÁK, P. a kol.Dendrologie: cvičení 1BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200280-7157-619-0
ZÚRADNÍČEK, L.Forest Dendrology
DMADĚRA, P. -- ŘEPKA, R. -- ÚRADNÍČEK, L. -- KOBLÍŽEK, J. -- BUČEK, A.Červený seznam vzácných a ohrožených dřevin ČR978-80-87154-02-1
DMADĚRA, P. -- PEJCHAL, M. -- ÚRADNÍČEK, L. -- KREJČIŘÍK, P. -- DRESLEROVÁ, J. -- KLIMÁNEK, M. -- MIKITA, T. -- LIČKA, D. -- ČUPA, P.Výjimečné stromy a ostatní dendrologické zajímavosti Biosferické rezervace Dolní MoravaNárodních hrdinů 23, 690 02 BřeclavBiosferická rezervace Dolní Morava, o.p.s.,2007978-80-239-8814-7
DKOBLÍŽEK, J. -- SVOBODOVÁ, M Z.Dendrologický slovník anglicko-český a česko-anglický = Dendrological dictionary English-Czech and Czech-EnglishKostelec nad Černými lesyLesnická práce2010978-80-87154-40-3
DKOBLÍŽEK, J.Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků. [klíč]TišnovSursum200680-7323-117-41-2
DKOBLÍŽEK, J.Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků (Obrazová příloha)TišnovSURSUM200680-7323-117-4
DHEJNÝ, S. -- SLAVÍK, B. -- CHRTEK, J. -- KOVANDA, M.Květena České republiky.80-200-0643-5
DHEJNÝ, S. -- SLAVÍK, B.Květena České republiky.PrahaAcademia200380-200-1089-0
DHEJNÝ, S. -- SLAVÍK, B.Květena České republiky.PrahaAcademia200380-200-1090-4
DSLAVÍK, B.Květena České republiky.PrahaAcademia199580-200-0384-3
DSLAVÍK, B. -- CHRTEK, J.Květena České republiky.PrahaAcademia199780-200-0590-0
DSLAVÍK, B.Květena České republiky.PrahaAcademia200080-200-0306-1
DSLAVÍK, B. -- ŠTĚPÁNKOVÁ, J.Květena České republiky.PrahaAcademia200480-200-1161-7
DÚRADNÍČEK, L. -- CHMELAŘ, J.Dendrologie lesnická.: (Gymnospermae)BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita199580-7157-162-8
DÚRADNÍČEK, L. -- CHMELAŘ, J.Dendrologie lesnická.: (Angiospermae)BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita199580-7157-169-5
DÚRADNÍČEK, L. -- CHMELAŘ, J.Dendrologie lesnická.: Listnáče II (Angiospermae)BrnoMZLU199680-7157-236-5
DKRÜSSMANN, G.Evropské dřeviny: příručka pro přátele přírodyPrahaSZN1978
DKRÜSSMANN, G.Handbuch der Laubgehölze 1-3Berlin, HamburgPaul Parey19783-489-62222-7
DKRÜSSMANN, G.Handbuch der NadelgehölzeBerlin, HamburgPaul Parey1972

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 24. 2. 2020.

Typ výstupu: