Sylabus předmětu DENDR - Dendrologie (LDF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
DENDR
Název předmětu česky: Dendrologie
Název předmětu anglicky:
Dendrology
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Fakulta:
Vyučující: Ing. Boleslav Jelínek, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: Botanika a (Pedologie s geologií nebo Lesnická pedologie) a Bioklimatologie
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Podat studentům krajinného inženýrství informace o dřevinách jako živých organismech vytvářejících společenstva, o historickém vývoji i o současném druhovém složení společenstev dřevin na území ČR. Seznámit studenty s možností využití druhů dřevin pro umělá a náhradní společenstva (výsadby v intravilánu, v imisních oblastech, břehové porosty, zpevňovací pásy, protihlukové a protiimisní pásy,výsadby meliorační, rekultivační) i lesní porosty. Naučit je prakticky rozeznávat druhy domácích a introdukovaných dřevin podle morfologických, případně anatomických aj. znaků. Důraz je přitom kladen na stanovištně významné druhy, vzácné a chráněné druhy a na plevelné až invazívní introdukované druhy dřevin.
 
Obsah předmětu:
1.
Obecná dendrologie. (dotace 4/2)
 
a.Zařazení předmětu do biologie. Náplň a úloha lesnické dendrologie.Základy fyziologie dřevin. Životní formy dřevin. Proměnlivost druhu. Ekologické vztahy dřevin v lesních porostech.
b.
Základy fytogeografie. Chorologie. Areály dřevin. Vegetační pásy, zonálnost.Opadavé listnaté lesy. Výšková vegetační stupňovitost.

2.Vývoj dřevin na území ČR v době poledové. Původní dřevinná skladba a výhled. (dotace 2/0)
3.Taxonomický přehled nahosemenných a krytosemenných (dotace 2/22)
4.
Společenstva dřevin (dotace 10/0)
 
a.
Dřeviny společenstev lužních lesů a pramenišť.
b.
Dřeviny společenstev rašelinišť a vrchovišť.Reliktní bory.
c.
Dřeviny společenstev lesostepí a teplomilných doubrav.
d.
Dřeviny společenstev opadavých listnatých lesů pahorkatin.
e.Dřeviny společenstev horských smíšených a jehličnatých lesů, horní hranice lesa a subalpinského pásma.

5.
Introdukce, praktický význam dřevin. (dotace 4/0)
 
a.
Historie a význam introdukce. Nejčastější dřeviny introdukované, s důrazem na invazivní a domestikované druhy.Jižní Evropa, Středomoří, Blízký Východ.Asie. Severní Amerika.
b.
Význam dřevin pro člověka. Praktické využití, historie a současnost.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
26 h
odborná exkurze16 h
konzultace
2 h
příprava na zkoušku30 h
příprava na průběžné hodnocení
20 h
příprava na průběžný test
8 h
zpracování seminární práce10 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
odevzdání seminární práce v průběhu semestru•
3 písemné testy na latinská jména druhů v průběhu semestru (3 x 25 obrázků, maximum bodů v každém testu je 100, úspěšné zvládnutí testu - min. 70 b., opravného testu - 80 b.)

Zápočet - praktické poznávání dřevin:
1. listnáče podle herbářových položek (všechny druhy probrané na cvičeních)
2. jehličnany - čerstvé větve(všechny druhy probrané na cvičeních)
3. větvičky v zimním stavu - pupeny
4. Šišky, plody a semena jehličnanů i listnáčů
5. dřevo s kůrou a borkou
Pro zvládnutí poznávačky je potřeba poznat 90 % položek.

Seznam druhů k jednotlivým částem zápočtu je k dispozici na dokumentovém serveru UIS.

Zkouška - seznam okruhů ke zkoušce je k dispozici na dokumentovém serveru UIS.
závěrečná zkouška (délka asi 30 min)
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ÚRADNÍČEK, L. -- CHMELAŘ, J. Dendrologie lesnická.: (Gymnospermae). 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1995. 97 s. ISBN 80-7157-162-8.
ÚRADNÍČEK, L. -- CHMELAŘ, J. Dendrologie lesnická.: (Angiospermae). 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1995. 119 s. ISBN 80-7157-169-5.
ÚRADNÍČEK, L. -- CHMELAŘ, J. Dendrologie lesnická.: Listnáče II (Angiospermae). 1. vyd. Brno: MZLU, 1996. 91 s. ISBN 80-7157-236-5.
ÚRADNÍČEK, L. -- TICHÁ, S. -- MADĚRA, P. Dendrologie. Brno: Mendelova universita, 2014. ISBN 978-80-7509-181-9.
ÚRADNÍČEK, L. -- MADĚRA, P. -- TICHÁ, S. -- KOBLÍŽEK, J. Dřeviny České republiky. 2. vyd. Kostelec nad Černými Lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2009. 367 s. ISBN 978-80-87154-62-5.
KOLIBÁČOVÁ, S. -- ÚRADNÍČEK, L. -- ČERMÁK, P. a kol. Dendrologie: cvičení 1. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2002. 198 s. ISBN 80-7157-619-0.
TICHÁ, S. -- ÚRADNÍČEK, L. Multimediální obrazový atlas dřevin.  [CD-ROM]. MZLU Brno. 2009. ISBN 978-80-7375-274-3.
Principy systematiky a taxonomie. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004. 89 s. ISBN 80-7042-995-X.
HENDRYCH, R. Fytogeografie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 220 s. Učebnice pro vysoké. školy.
CHYTRÝ, M. Vegetace České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2013. 551 s. ISBN 978-80-200-2299-8.

Doporučená:
CIGÁNOVÁ, K. -- ČERVENKA, M. Klíč k určování dřevin podle pupenů a větviček. Praha: SPN, 1980.
KOBLÍŽEK, J. Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků. Tišnov: Sursum, 2000.
PILÁT, A. Jehličnaté stromy a keře našich zahrad a parků. Praha: ČSAV, 1964.
PILÁT, A. Listnaté stromy a keře našich zahrad a parků. Praha: ČSAV, 1953.
POKORNÝ, J. Jehličnany lesů a parků. Praha: SZN, 1963.
VĚTVIČKA, V. Evropské stromy. Praha: Aventinum, 1999.
FÉR, F. -- POKORNÝ, J. Listnače lesů a parků. Praha: SZN, 1964.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-KRAJ-KRAJ Krajinářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: