Sylabus předmětu HYDRO - Hydrologie (LDF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: HYDRO
Název předmětu česky: Hydrologie
Název předmětu anglicky:
Hydrology
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 1/2/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Ing. Jana Marková, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující: Ing. Jana Marková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Pochopení základních charakteristik srážových vztahů v povodí a jejich analýza. Stanovení hydrologických podkladů pro navrhování úprav vodních toků, hrazení bystřin, navrhování malých vodních nádrží, a dále úprav vodního režimu půd.
 
Obsah předmětu:
1.
V rámci předmětu Hydrologie budou posluchači seznámení se základními pojmy a zákonitostmi uplatňujícími se v přírodě a spadajícími do vědního oboru hydrologie. Jako: oběh vody v přírodě, povodí (vymezení malého povodí), (dotace 3/6)
2.
studenti jsou seznameni se zaklady zpracování hydrologických dat, základy stochastické hydrologie, aplikace matematické statistiky v hydrologii při stanovení hydrologických veličin), (dotace 2/4)
3.
atmosférické srážky (přívalové deště), stanovení průměrné srážky v povodí, sníh a tání sněhu (dotace 2/4)
4.
výpar, výparnost, nepřímé metody stanovení jednotlivých druhů výparu, (dotace 2/4)
5.vsak a odtok vody z povodí, jeho geneze, odtokové charakteristiky a jejich stanovení při nedostatku pozorování, řešení hydrogramu povodňové vlny a její transformace při průchodu vodní nádrží. (dotace 3/6)
6.Podzemní voda, zakonitosti pohybu podzemni vody, určení vydatnosti studní. Modelování odtoku v malém povodí. (dotace 2/4)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška14 h
cvičení28 h
práce v terénu16 h
příprava na zkoušku
20 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe
6 h
zpracování protokolů
18 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou.
Získání zápočtu je podmíněno odevzdáním hydrolog. studie vybraného povodí.
Student u ústní zkoušky prokáže základní znalosti hydrologických pojmů a schopnosti analyzovat hydrologické vztahy v povodí.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
JANDORA, -- STARA, V. -- STARÝ, M. Hydraulika a hydrologie. Brno: CERM, 2002. 186 s. ISBN 80-214-2204-1.
KREŠL, J. Hydrologie. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. 125 s. ISBN 80-7157-513-5.
HUBAČÍKOVÁ, V. Hydrologie. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2002. 43 s. ISBN 978-80-7157-638-92009.
DUB, O. Hydrologie. SNTL Praha, 1969.
Hydrologie. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1965. 237 s.
KRAVKA, M. Úpravy malých vodních toků v krajině a lesnické meliorace. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. 132 s. ISBN 978-80-7375-337-5.
KRAVKA, M. -- MARKOVÁ, J. -- DOMOKOŠOVÁ, K. -- FIALOVÁ, J. -- VYSKOT, I. Základy lesnické a krajinářské hydrologie a hydrauliky. 1. vyd. Brno: MZLU v Brně, 2009. 113 s. ISBN 978-80-7375-338-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-KRAJ-KRAJ Krajinářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: