Sylabus předmětu ZK - Zpřístupňování krajiny (LDF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ZK
Název předmětu česky:
Zpřístupňování krajiny
Název předmětu anglicky: Accessing the Landscape
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem je teoretická a praktická příprava studentů pro činnosti plánování, výstavbu a údržbu a opravy účelových pozemních komunikací v krajině. Po úspěšném absolvování je student způsobilý zabezpečovat technický stav účelových pozemních komunikací a vést jejich evidenci v GIS.
 
Obsah předmětu:
1.
Zásady komplexně pojaté optimální tvorby a rekonstrukce dopravní sítě účelových komunikací v různých přírodních a hospodářských poměrech zejména s ohledem na ochranu a tvorbu krajiny. Historie, vývoj a současné způsoby zpřístupňování krajiny. Lesní dopravní síť, její terminologie, členění, inventarizace, návrh a optimalizace. Polní cestní síť a její terminologie, členění, inventarizace, návrh a optimalizace. Hydrogeologický průzkum zpřístupňovaného území. Výstavba zemního tělesa cesty. Mechanizace pro výstavbu účelových komunikací. Provozní zpevnění a vozovky, používané stavební materiály. Novodobé a specifické technologie výstavby a zpevňování účelových komunikací, hlavní zásady jejich údržeb, oprav a rekonstrukcí. Odvodňovací objekty na účelových komunikacích, jejich funkce a konstrukční materiály. Ekonomická kriteria výstavby a údržby sítě účelových komunikací. Vnější a vnitřní estetika účelových komunikací ve zpřístupňované krajině. (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška24 h
16 h
cvičení
24 h
0 h
odborná exkurze
16 h
0 h
příprava na zkoušku
32 h
40 h
příprava prezentace
4 h
4 h
zpracování seminární práce
40 h
80 h
Celkem
140 h
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Ukončení předmětu se skládá z praktické části (50% z celkového hodnocení) a teoretické části (50% z celkového hodnocení). Praktická část spočívá ve vypracování semestrální práce. Předmětem semestrální práce je hodnocení stavu polní a lesní cestní sítě a návrh opatření na jeho zlepšení. Semestrální práce je zpracována v programu GIS a odevzdána v elektronické podobě. Obhajoba semestrální práce probíhá ve formě prezentace v programu PowerPoint před vedoucím cvičení a studenty, kteří se cvičení účastní, je hodnocena vedoucím cvičení a vyhovuje, pokud jsou splněny podmínky zadání. Teoretická část spočívá v písemné zkoušce v délce 60 min, kdy student zpracovává odpovědi na zadané teoretické otázky ze základní literatury. Jsou zadány celkem dvě otázky. Každá otázka je hodnocena 1-5 body. Maximální počet bodů je 10, minimální úspěšnost je při dosažení alespoň 60 % z maximálního počtu bodů, tj. 6 bodů, přičemž student musí získat v každé otázce aspoň 3 body.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HANÁK, K. a kol. Stavby pro plnění funkcí lesa. 1. vyd. Praha: Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vydalo Informační centrum ČKAIT, 2008. 300 s. Technická knižnice. ISBN 978-80-87093-76-4.
HANÁK, K. -- HRŮZA, P. -- SKOUPIL, J. Zpřístupňování lesa. Trasování a projektování lesních a odvozních cest. 1. vyd. Brno: MZLU v Brně, 2003. 118 s. 1988. ISBN 80-7157-685-9.
HANÁK, K. -- HRŮZA, P. -- SKOUPIL, J. Zpřístupňování lesa. Vybrané statě I. 1. vyd. Brno: MZLU v Brně, 2002. 154 s. 1945. ISBN 80-7157-639-5.
GALLO, P. -- VÉBR, L. Katalog vozovek polních cest - technické podmínky – změna č. 2.  [online]. 2011. URL: http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/pozemkove-upravy/legislativa/katalog-vozovek-polnich-cest-technicke.html.
ČSN 73 6108 Lesní dopravní síť. Praha: Český normalizační institut, 1995. 28 s.
ČSN 73 6109 (736109) Projektování polních cest : Design of rural roads. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013. 33 s.
ČSN 72 1006. Kontrola zhutnění zemin a sypanin. Praha: Český normalizační institut, 2015. 44 s.
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací: Road earthwork - Design and execution. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010. 68 s.
ČSN 73 6127-1 (736127) Stavba vozovek - Prolévané vrstvy. Praha: Český normalizační institut, 2008. 8 s.
ČSN 73 6126-2 Stavba vozovek - nestmelené vrstvy. Praha: Český normalizační institut, 2006. 8 s.
ČSN 73 6129 (736129) Stavba vozovek - Postřikové technologie = Sprayed technologies. Praha: Český normalizační institut, 2008. 16 s.
ČSN 73 6127-2 (736127) Stavba vozovek - Prolévané vrstvy. Praha: Český normalizační institut, 2008. 8 s.
ČSN 73 6121 (736121) Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody = Road building - Asphalt Pavement Courses - Construction and conformity assessment. Praha: Český normalizační institut, 2008. 34 s.
ČSN EN 13108-1 (736140) Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály. Praha: Český normalizační institut, 2008. 64 s.
ČSN EN 13242 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace Praha: Český normalizační institut, 2004. 40s. 2004. 40 s.
ČSN EN ISO 14688-1 Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 1: Pojmenování a popis. Praha: Český normalizační institut, 2003. 16 s.
BIRNBAUMOVÁ, M. Podkladní vrstvy - kapitola 5.  [online]. 2008. URL: http://www.pjpk.cz/TKP_5.pdf.
NEUVIRT, V. -- ŽALMAN, L. -- ŠEVČÍK, P. Hutněné asfaltové vrstvy - kapitola 7.  [online]. 2008. URL: http://www.pjpk.cz/TKP_7.pdf.
Navrhování vozovek pozemních komunikací. Dodatek TP 170. Praha: Ministerstvo dopravy České republiky, 2010. 37 s.
Navrhování vozovek pozemních komunikací. TP 170. Praha: Ministerstvo dopravy České republiky, 2004. 100 s.

Doporučená:
ČSN 73 6126-1 Stavba vozovek - nestmelené vrstvy. Praha: Český normalizační institut, 2006. 12 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-KRAJ-KRAJ Krajinářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 10. 2. 2020.

Typ výstupu: