Sylabus predmetu EKLD - Ekofyziologie lesních dřevin (LDF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: EKLD
Název předmětu česky:
Ekofyziologie lesních dřevin
Název předmětu anglicky: Ecophysiology of Forest Tree Species
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: magisterský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: doc. Ing. Luboš Purchart, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav ekologie lesa (LDF)
Fakulta:
Vyučující: doc. Ing. Luboš Purchart, Ph.D. (garant)
Ing. Jan Světlík, Ph.D. (přednášející)
Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je získat přehled o současných poznatcích z problematiky zejména růstu a tvaru lesních dřevin ve vztahu k ostatním fyziologickým procesům, vlivu jednotlivých faktorů prostředí a adaptability jedinců a populací.
 
Obsah předmětu:
1.Rostlinná anatomie (dotace 2/0)
 
a.
Rostlinná buňka - stavba, základní vlastnosti
b.Rostlinná anatomie - stavba rostlinného těla, anatomická stavba rostlinných orgánů, druhotná stavba rostlinného těla

2.
Rostlinná fyziologie (dotace 12/0)
 
a.Fyzikálně-chemické základy rostlinné fyziologie - termodynamika, chemický a vodní potenciál, buňka jako metabolický systém, kinetika
b.
Vodní provoz - vodní provoz buňky, transportní procesy, příjem vody rostlinou
c.Minerální výživa - transport živin, využívání a ukládání minerálních látek, vylučování minerálních látek, koloběh minerálních látek
d.
Fotosyntéza - světelná fáze, sekundární fáze (Calvinův cyklus, oxygenační cyklus uhlíku, fotosyntéza C3, C4 a CAM rostlin)
e.
Respirace - glykolýza, Krebsův cyklus, fosforylace)

3.Růst a morfogeneze rostlin (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
přednáška16 h
20 h
příprava na zkoušku
62 h60 h
příprava na průběžný test
62 h60 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Podmínkou pro ukončení předmětu jsou tři písemné 20minutové testy během semestru (45% celkového počtu bodů ke získání kreditu). Předmět je ukončen písemným 60minutovým testem (45% celkového počtu) a ústní zkouškou (10% celkového počtu). K úspěšnému ukončení studia musí student získat minimálně 80 bodů z celkových 100 bodů.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MARKOVÁ, I. Fyziologie rostlin pro lesní inženýry. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. 147 s. ISBN 978-80-7375-228-6.

Doporučená:
NOBEL, P S. Physicochemical and environmental plant physiology. 4. vyd. Amsterdam: Elsevier, 2009. 582 s. ISBN 978-0-12-374143-1.
Forest Ecosystems, Forest Management and the Global Carbon Cycle. Berlin: Springer Verlag, 1996. 452 s. ISBN 3-540-60864-X.
DYKYJOVÁ, D. Metody studia ekosystémů. Praha: Academia, 1989. 690 s.
LARCHER, W. Fyziologická ekologie rostlin. Praha: Academia, 1988. 368 s.
RAGHAVENDRA, A. Physiology of Trees. New York: J.Willey and Sons, 1991. 508 s. ISBN 978-0-47-150110-7.
RUSELL, G. -- MARSHALL, B. -- JARVIS, P. Plant Canopies: their Growth, Form and Function. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. 178 s. ISBN 0-521-39563-1.
SMITH, W K. Resource physiology of conifers: acquisition, allocation, and utilization. San Diego: Academic Press, 396 s. ISBN 0-12-652870-5.
LANDSBERG, J. -- KAUFMANN, M. Advancing Toward Closed Models of Forest Ecosystems. Victoria, Canada: Heron Publishing, 1991. 336 s. ISBN 0-9692442-3-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-LI-LI Lesní inženýrství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor N-LI-LI Lesní inženýrství, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: