Sylabus predmetu BOTSP - Botanika speciální (LDF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
BOTSP
Název předmětu česky:
Botanika speciální
Název předmětu anglicky: Special Botany
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: Ing. Hana Habrová, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Hana Habrová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Lukáš Karas (cvičící)
Mgr. Samuel Lvončík (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: Botanika všeobecná nebo Obecná botanika nebo Lesnická botanika obecná
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získání základního přehledu o systému nižších a vyšších rostlin a hub včetně významu jednotlivých skupin v ekosystémech. Praktické poznání ca 320 druhů evropských i tropických významných druhů bylin, dřevin a lián.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod (dotace 2/2)
 
a.Historické a současné názory na systematiku cévnatých rostlin
b.Vědecká jména r., botanická nomenklatura
c.
Systém probíraných organizmů
d.
Fytogeografické oblasti Země

2.
Houby -- systém probíraných skupin (dotace 2/2)
 
a.
Odd. Chytridiomycota -- houby buněnkové
b.Odd. Zygomycota -- houby spájivé
c.
Odd. Ascomycota -- houby vřeckovýtrusé
d.
Odd. Basidiomycota -- houby stopkovýtrusé
e.Odd. Lichenomycota -- lišejníky

3.
Chromista, Protozoa, řasy (dotace 2/2)
 
a.
Říše Protozoa
b.Říše Chromista -- chromista
c.Podříše BILIPHYTA -- bilifyty (Odd. RHODOPHYTA -- ruduchy)

4.Viridiplantae -- Algae, Bryophyta (dotace 2/2)
 
a.Vývojová linie -- CHLOROPHYTAE (Odd. CHLOROPHYTA -- zel. řasy)
b.Vývojová linie -- STREPTOPHYTAE -- streptofyty - Vývoj. větev -- CHAROPHYTAE -- parožnatky (Odd. CHAROPHYTA)

5.
Vývoj. větev -- CORMOPHYTAE -- vyšší rostliny: Vývoj. stupeň -- KAPRAĎOROSTY, Vývoj. stupeň -- NAHOSEMENNÉ (dotace 2/2)
 
a.
Vývoj. stupeň -- KAPRAĎOROSTY
b.
Vývoj. stupeň -- NAHOSEMENNÉ

6.Vývoj. větev -- CORMOPHYTAE -- vyšší rostliny: Vývoj. stupeň -- MAGNOLIOPHYTA - krytosemenné (dotace 16/16)
 
a.
Magnoliidae
b.
Hamamelidae
c.
Caryophyllidae
d.
Dilleniidae
e.
Rosidae
f.Asteridae
g.
jednoděložné - Alismatidae, Commelinidae, Arecidae, Liliidae

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška28 h
cvičení
28 h
odborná exkurze
16 h
příprava na zkoušku40 h
příprava na průběžné hodnocení
12 h
příprava na průběžný test
2 h
příprava prezentace
6 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe1 h
zpracování protokolů
1 h
zpracování seminární práce6 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou. Zkouška je písemná a sestává ze čtyř okruhů otázek - 1/ Fytogeografické oblasti v návaznosti na výskyt čeledí, 2/ Čeleď dvouděložných rostlin, 3/ Čeleď jednodělozných nebo nahosemenných nebo výtrusných rostlin, 4/ botanické pojmy. Podmínkou získání zápočtu je praktická znalost cévnatých rostlin, dobré výsledky v průběžných testech, účast na semestrálních cvičeních a hlavních cvičeních a odevzdání dvou seminárních prací.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ŘEPKA, R. -- KOBLÍŽEK, J. Systematická botanika. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 210 s. ISBN 978-80-7375-024-4.
ZELENÝ, V. Systematic botany: (for students of ITS and FAFNR). 1. vyd. Prague: Czech University of Agriculture, 2005. 149 s. ISBN 80-213-1403-6.
DEYL, M. -- HÍSEK, K. Naše květiny. 3. vyd. Praha: Academia, 2008. 690 s.
NOVÁK, J. -- SKALICKÝ, M. Botanika: cytologie, histologie, organologie a systematika. 2. vyd. Praha: Powerprint, 2009. 336 s. ISBN 978-80-904011-5-0.
KUBÁT, K. a kol. Botanika. 2. vyd. Praha: Scientia, 2003. 231 s. ISBN 80-7183-266-9.

Doporučená:
HEYWOOD, V H. Flowering plants of the world. 1. vyd. London: BT Batsford, 1996. 335 s. ISBN 0-7134-7422-X.
BREMNESS, L. Užitkové rostliny. 1. vyd. V Praze: Knižní klub, 2005. 304 s. Příroda v kostce. ISBN 80-242-1301-X.
Užitkové rostliny jižních zemí. 1. vyd. Praha: Academia, 1989. 157 s. Živou přírodou.
HLAVA, B. -- KREJČOVÁ, Z. -- POSPÍŠIL, F. -- STARÝ, F. Rostliny v kosmetice. Praha: Artia, 1987. 238 s.
MLADÁ, J. -- PROCHÁZKA, F. Atlas cizokrajných rostlin. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1987. 327 s. Rostlinná výroba.
TRONÍČKOVÁ, E. -- KREJČOVÁ, Z. Zelenina. Praha: Artia, 1985. 223 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-LES-TROP Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: